Strøm i hjemmet

Den store strømordlisten

Vi er helt avhengige av strøm, men vi tenker likevel ikke så mye på den. Derfor er det ikke så rart at vi kan lure på hva en del strømbegreper betyr når vi støter på dem. For å gjøre dette litt enklere for deg har vi laget en oversikt som kan komme til nytte neste gang du lurer på noe om strømmen.

Publisert: 25. september 2018

Generelle strømbegreper

A konto

A konto betyr at du betaler strøm på forskudd. Du betaler inn en sum som går inn på en A konto hos leverandøren din, som de trekker fra når det faktiske strømforbruket ditt er innrapportert. Etter at beløpet er trukket resulterer det enten i et tilgodebeløp eller en restgjeld. Det er ikke alle strømleverandører som gjør det på denne måten; vi i Fjordkraft har ikke A konto. 

 

AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer)

Innen 1. januar 2019 skal alle ha fått installert automatiske strømmålere. AMS-målerne beregner forbruket ditt, og leverer avlesninger på timebasis slik at det faktiske strømforbruket ditt blir mye mer nøyaktig. Siden AMS-målerne sender ut detaljert informasjon om forbruksmønsteret ditt, gjør de det mulig for strømleverandører å utvikle produkter og tjenester som gir deg bedre innsikt i ditt eget forbruk. Dette kan for eksempel være mobilapplikasjoner som viser hvor mye strøm spesifikke komponenter i huset ditt bruker, og hva hver komponent koster på spesifikke tider av døgnet. Les mer om mulighetene på nve.no.

 

Relatert: 5 myter om automatiske strømmålere

 

Energiforbruk

Energiforbruk er betegnelsen på forbruket av alle former for energi. Dette inkluderer olje, gass, elektrisitet og så videre. Energiforbruket per innbygger brukes ofte som mål på hvilket utviklingstrinn et land befinner seg på, siden økonomisk utvikling medfører økt energiforbruk.

Elektrisk energi utgjør en større andel av det totale energiforbruket i Norge enn i noe annet land. Dette skyldes den gode tilgangen på kostnadseffektive fornybare energikilder, som for eksempel vann.

 

Fornybar strøm

Vi skiller mellom ikke-fornybare og fornybare energikilder. Dersom strømmen du bruker er produsert av vindkraft, vannkraft, lys og varme fra solen eller geotermiske kraftverk er den miljøvennlig og 100% fornybar. Den eneste måten å sikre seg på at man bruker 100% fornybar energi er å kjøpe opprinnelsesgarantier.

 

Gjennomfakturering

Gjennomfakturering betyr at du betaler både strøm og nettleie over en og samme faktura. Denne kommer fra strømselskapet ditt. Dermed trenger du som er strømkunde bare å forholde deg til én felles faktura for nettjenester og strøm.

 

Kilowatt (kW)

Kilowatt handler om effekt og sier noe om hvor mye energi et apparat bruker. Dersom en ovn står på lenge nok til å bruke 1000 watt, har den brukt 1 kilowatt.

 

Kilowattimer (kWh)

Kilowattimer er mengde energi brukt over 1 time. Dersom en ovns effektforbruk er 1 kilowatt pr. time sier vi at ovnen har brukt 1 kilowattime (kWh)w

 

Klimaregnskap

Et klimaregnskap er en oversikt over hvordan bedrifter påvirker klimaet – altså en bedrifts klimafotavtrykk. Ved å lage et klimaregnskap får bedriften håndfast dokumentasjon som blant annet kan brukes til:

  • Identifisere reduksjonspotensiale og få ned kostnader
  • Anbuds- og tilbudsprosesser
  • Årsrapporter og annen rapportering
  • Profilering
  • Forbedre organisasjonens klimafotavtrykk og bidra til et mer bærekraftig samfunn

 

Leveringsplikt

Leveringsplikt betyr at nettselskapet ditt er pliktig til å levere strøm til boligen din selv om du ikke selv har valgt en strømleverandør. Prisen på leveringsplikt skal maksimalt være lik gjennomsnittlig spotpris i området ditt + et påslag på 5 øre per kWh. Etter 6 uker med leveringsplikt er netteieren din pliktig til å skru opp prisen, slik at du som sluttbruker får insentiv til å velge en strømleverandør.

 

Målepunkt-ID

Dette nummeret er unikt for hver enkelt strømmåler og identifiserer det spesifikke målepunktet strømmen leveres på. Dette nummeret står ikke på selve måleren, men du finner det på nettleiedelen av strømregningen din. Dersom du ikke har en regning kan du også ringe nettselskapet i området ditt.

 

Måleravlesning

Så lenge du har en av de nye AMS-målerne sendes måleravlesningen til nettselskapet for deg helt automatisk. Dersom du ikke har fått installert ny strømmåler enda må du fortsatt levere avlesningene manuelt akkurat som før. Avlesninger bør i tilfelle leveres hver måned for å unngå at du får en høy regning som følge av etterslep. Dette skjer typisk dersom avlesninger ikke har blitt levert over en lengere periode, og stipuleringene fra nettselskapet er blitt satt for lave i forhold til det faktiske forbruket ditt i perioden. Når du da leverer avlesning vil du bli fakturert for etterslepet. I løpet av 2018 skal alle husstander i Norge ha fått montert opp nye AMS-målere.

 

Målernummer

Målernummeret finner du på strømmåleren din. Får du ny måler får du også nytt målernummer. Dette nummeret er ikke unikt, og noen netteiere kan ha målere med samme målernummer. Hvordan vet vi da hvilken måler vi skal levere strøm til? Jo, da ser vi på målepunkt-ID.

 

Netteier/nettselskap

Netteieren er det selskapet som eier kraftnettet i ditt geografiske område. De sørger for at strømmen du kjøper fra strømleverandøren din blir transportert hjem til deg. Netteieren eier, vedlikeholder og drifter strømnettet. For å få inn midler til forsvarlig drift og vedlikehold, samt transport av strøm gjennom nettet, tar netteieren betalt en nettleie fra alle kundene som bruker strømnettet. Hele nettleien går altså direkte til nettselskapet i ditt område, selv om den ofte betales over fakturaen fra strømleverandøren din. Nettselskapene har monopol i sine områder, så du kan ikke bytte nettselskap.

 

Opprinnelsesgaranti

Opprinnelsesgaranti er et produkt som kan kjøpes av deg som kunde, for å sikre deg at strømmen du bruker kun er produsert fra fornybare energikilder. Dersom du for eksempel kjøper opprinnelsesgaranti fra vannkraft for et forbruk på 10.000 kWh, vil det aktuelle vannkraftverket garantere en produksjon på 10000 kWh med fornybar kraft. Du garanteres altså at 10.000 kWh av strømforbruket ditt kommer fra vannkraft.

 

Solceller og plusskunder

Solceller samler lys og varme fra solen og gjør det om til elektrisk energi ved hjelp av den fotovoltaiske effekten. Det er vanlig å bruke solceller på hytter og hus som ligger i områder hvor det ikke er kraftnett. Det blir mer og mer vanlig å benytte solceller tilkoblet kraftnettet til egen strømproduksjon. Eventuell overflødig strømproduksjon sendes ut på kraftnettet og produsenten selger denne strømmen til strømleverandøren. De som har denne ordningen med leverandøren sin kalles for plusskunder. Da tar strømleverandøren hensyn til at kunden er helt eller delvis selvforsynt på strømregningen. Du kan kjøpe solcellerpaneler til taket ditt gjennom oss. Les mer om solceller fra Fjordkraft her

 

Strømabonnement/strømavtale

Strømabonnementet ditt er den strømavtalen du har. Det finnes mange forskjellige typer avtaler innenfor kategoriene spotpris, innkjøpspris, variabel pris og fastpris. Hvis du skal sammenligne spotprisavtaler er det påslaget og fastbeløpet du bør se på, siden spotprisen er lik hos alle leverandører. Her kan du se våre strømavtaler.

 

Strømleverandør

Strømleverandøren din er det selskapet som du kjøper strømmen fra - for eksempel er Fjordkraft en strømleverandør. Strømleverandører kjøper inn strømmen fra strømbørsen Nord Pool, og selger den videre til deg som kunde. For at strømleverandøren skal sikre lønnsom drift, blir det i tillegg til strømprisen lagt på et påslag pr. kilowattime. Påslaget dekker lovpålagt støttet til utvikling av fornybar energi, gjennom elsertifikater.

 

Strømmåler

Det er nettselskapet i området ditt som eier strømmåleren din. Den holder kontroll på hvor mye strøm du bruker. Tallet som står på displayet sier deg hvor mye strøm du har brukt.

 

Timebasert måling

Strømleverandørene handler strøm en dag frem i tid, og prisene settes for hver av alle døgnets 24 timer. Siden de nye AMS-målerne leverer avlesninger time for time blir prisen du faktisk betaler mye mer nøyaktig. Timebasert måling betyr bare at den automatiske måleren din leverer avlesninger hver eneste time. For at strømleverandøren skal kunne avregne kunder for den enkelte time, er man avhengig av at nettselskapet sender timesverdier. I skrivende stund er det dessverre ikke alle nettselskaper som har mulighet til å innhente timesverdier for sine kunder.

 

Volt

Når vi snakker om Volt snakker vi om elektrisk spenning. Det kan sammenlignes med trykket i en vannkran. Trykket er til stede om vannkranen er åpen eller ikke. Når vi sier at spenningen i huset ditt er 230V mener vi at den totale spenningen som elektrisk utstyr kan benytte er 230V fordelt på alle kretsene i huset.

 

Prisbegreper

 

El-sertifikater

Alle strømkunder i Norge betaler for elsertifikater. Dette er en lovpålagt kostnad som alle strømleverandører inkluderer i påslaget på strømregningen din. Du betaler altså for dette uavhengig av hvilken strømleverandør du har.

Elsertifikater er en støtteordning for fornybar strøm. Det innebærer at produsenter som investerer i fornybar energi får inntekter fra salg av elsertifikater. Hensikten med ordningen er å gjøre det mer lønnsomt for dem som produserer strøm å investere i fornybar produksjon.

 

Innkjøpspris

Forskjellen mellom spotpris og innkjøpspris er måten vi kommer frem til den endelige prisen på. Mens spotpris gir deg en snittpris av alle timene hele måneden, gir innkjøpspris en totalpris på hva prisen faktisk var hver time gjennom hele måneden.

 

Hvordan beregnes innkjøpsprisen?

Dersom du som kunde har automatisk avlest måler innebærer dette for mange at måleren også sender forbruk pr. time. Dersom forbruket sendes pr. time, vil kostnaden for timen regnes ut i fra strømprisen for aktuell time. Tidligere har man beregnet innkjøpsprisen med et snitt for alle kunder i forhold til forbruk over en hel måned. På grunn av at man bruker mindre strøm på natten vil gjennomsnittlig forbruk også være lavere om natten. Men med ny måler som sender timesverdier får den enkelte kunde sin kostnad utregnet – og på den måten får du som kunde ivaretatt en lavere pris hvis du bruker strøm i de timene hvor prisen er lav.

 

Nord Pool AS

Nord Pool AS er den nordiske kraftbørsen. Alle strømleverandører kjøper strømmen sin fra Nordpool.

 

Påslag og fastbeløp

Det er vanlig at det tilkommer et påslag og et fastbeløp på spotprisavtaler. Alle strømleverandører er pliktig til å betale lovpålagte elsertifikater. Disse elsertifikatene kommer i tillegg til spotprisen og er som regel bakt inn i påslaget. Siden selskapet du er strømkunde hos gir deg samme pris per kWh som det de kjøper strømmen for selv, sikrer påslaget at elsertifikatene dekkes inn, og fastbeløpet at strømleveransen til deg som kunde blir lønnsom for bedriften.

 

Prisområder

I Norge opererer vi med 5 prisområder:

  • Sørøst-Norge (NO1)

  • Sørvest-Norge (NO2)

  • Midt-Norge (NO3

  • Nord-Norge (NO4)

  • Vest-Norge (NO5)

 

Spotprisen kan variere i de ulike prisområdene. Variasjonene avhenger blant annet av overføringskapasiteten mellom landsdelene ("flaskehalser" i nettet) og feilsituasjoner.

 

Relatert: Du kan lese mer om prisområder på statnett.no

 

Spotpris

Spotpris er prisen per kWh for levering av strøm neste døgn. Denne prisen beregnes hver time av den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot. Prisen påvirkes av tilbud og etterspørsel for det neste døgnet. Tilbud og etterspørsel avhenger av de totale kjøps- og salgsanmeldingene fra aktørene i markedet. Det fungerer omtrent som i aksjemarkedet hvor markedet bestemmer prisen.Variabel pris

Dersom du ligger på en variabel strømavtale setter strømleverandøren din prisen du betaler per kWh. Denne type avtale er mer forutsigbar, siden strømprisen ikke svinger like mye som på en spotprisavtale. Prisen på variable avtaler endres av strømleverandøren din i takt med konjunkturene i markedet.

 

Begreper som kan dukke opp på strømregningen

 

Beregnet beløp

Det hender i noen tilfeller at tallene fra netteier ikke rapporteres inn til oss tidsnok. Dersom vi må sende ut regningen til deg før vi har mottatt forbrukstallene dine, beregnes forbruket ditt hos oss som strømleverandør. Det er altså vi som stipulerer forbruket ditt. Når tallene så kommer inn fra netteieren din i etterkant, korrigeres det på neste faktura.

 

Elklagenemda

Elklagenemnda er en nøytral og uavhengig nemnd som behandler tvister mellom strømkunder og energiselskap. Med energiselskap menes nettselskap og kraftleverandører.

 

Elsertifikater

Elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Norge er fra 1. januar 2012 del av et norsk-svensk elsertifikatmarked, som skal bidra til økt produksjon av fornybar kraft. Etterspørselen etter elsertifikater er sikret ved at myndighetene har pålagt kraftleverandører og visse strømkunder å kjøpe elsertifikater. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. 

 

Forbruk

Her vises det faktiske forbruket du har hatt i perioden fakturaen gjelder for.

 

Forbrukshistorikk

Her kan du se hva forbruket ditt har vært tidligere måneder et helt år tilbake. Dette vises i form av søyler som navngis med antall kWh som forbruket har vært på.

 

Forsinkelsesrente

Det kommer forsinkelsesrente på regningen dersom du betalte den forrige regningen for sent. Beløpet tar hensyn til hvor mange dager for sent betalingen kom inn til oss.

 

Forventet årsforbruk

Dette sier hva det forventede årsforbruket på leveringsadressen din er. Tallet er satt av netteieren i området ditt og er basert på forbruket tidligere år. Dersom du er uenig i dette tallet kan du kontakte netteieren i ditt område og be de endre det. Tallet er et forventet forbruk, og sier ikke hvor mye det faktiske strømforbruket vil være i inneværende år.

 

Full Kontroll

Full Kontroll er en betalingsløsning som gir deg det samme beløpet å betale hver måned. Denne tjenesten har en fast månedspris, og det er dette månedsbeløpet denne posten representerer. Tjenesten leveres av Betalservice  AS

 

Kreditering

Kreditering betyr at vi har trukket fra et tidligere innbetalt beløp fra deg. Posten dukker opp på fakturaen dersom du har betalt en regning som du ikke skulle betale, eller at vi sender deg en ny regning dersom det var noe feil på den første.

 

Leveringsadresse

Denne posten sier deg hvilken adresse strømmen leveres på. Regningen sendes ofte sammen med spesifikasjon på strømforbruket for hver enkelt måler du eier. Har du en måler i huset, på hytten og kanskje en utleieleilighet? Leveringsadressen sier deg hvilken adresse bilaget gjelder for.

 

Periode

Denne kolonnen spesifiserer perioden du betaler strøm for.

 

Pris

Under pris kolonnen ser du hvilken pris du har fått per kWh, hva påslaget per kWh er, og hva fastbeløpet på strømavtalen din er.

 

Produkt

I spesifikasjonen over hva du betaler for på regningen stilles navnet på de ulike produktlinjene opp under denne kolonnen.

 

Strømavtale

Dette forteller deg navnet på den strømavtalen du har med leverandøren din. Dersom du er usikker på hvilke priser som gjelder for avtalen, kommer dette frem i de ulike postene i spesifikasjonen på regningen. Dersom du er Fjordkraft-kunde kan du lese mer om strømavtalen din på Min side.

 

Tidligere beregnet beløp

Denne posten legges på regningen som du får etter den som inneholdt beregnet beløp. Vi har nå fått inn de korrekte tallene fra netteieren din. Denne posten trekker fra hele beløpet som var beregnet på forrige regning. De korrekte tallene stilles opp på vanlig måte. Posten identifiseres ved at forrige periode står under kolonnen Periode.

 

Begreper som kan dukke opp på nettleieregningen

 

Energiledd

Energileddet i nettleien varierer i forhold til strømforbruket ditt hver måned. Ved overføring av strøm i nettet oppstår det elektriske tap på veien, ofte i form av varme som i utgangspunktet ville vært leverbar kraft. Disse tapene er det nettselskapet som må bekoste. Energileddet skal minimum dekke de marginale tapskostnadene (dvs. de kostnadene som oppstår i form av økte tap når man ved en gitt belastning tar ut en ekstra kWh). Nettselskapet bestemmer selv hvordan de resterende kostnadene skal fordeles mellom energiledd og fastledd.

 

Enovaavgift

Enova ble opprettet av Olje- og energidepartementet i 2004 og er et statlig eid foretak. De bidrar til å redusere energiforbruket, øke fornybar energiproduksjon og bidrar til utvikling av energi- og klimateknologi. Nettselskaper er pålagt av myndighetene å legge på et påslag på nettleien for å hente inn midler til Energifondet, som igjen skal finansiere arbeidet til Enova. Dette påslaget kalles for Enovaavgift. For privatkunder utgjør dette 1,25 øre/kWh og en årlig kostnad på 800 kroner per målepunkt for bedrifter.

 

Fastledd

Fastleddet skal reflektere kundespesifikke kostnader som måling, avregning og fakturering, samt øvrige faste kostnader i nettet.

 

Interpolert

Strømmen avregnes den 1. hver måned. Dersom du leverer måleravlesning etter denne datoen, trekker netteier fra et beregnet forbruk, basert på årsforbruket ditt, for å få målerstanden som var på avregningsdatoen. Dette vises som interpolert på nettleie regningen. Nå som alle skal få automatiske strømmålere vil det ikke lenger bli interpolerte forbrukstall

 

Nettleie

Du betaler en leie for å benytte deg av strømnettet der du bor. Det eies, vedlikeholdes og driftes av nettselskapet i området ditt. Nettleien består av en variabel del (energiledd) og en fast del (fastledd), og reflekterer med dette kostnadene i overføringsnettet. Prisen settes altså utfra hvilke kostnader som er i forbindelse med å drifte, vedlikeholde og transportere strøm gjennom strømnettet. Flere og flere strømleverandører tilbyr gjennomfakturering, som betyr at du får strøm og nettleie samlet på regningen fra strømleverandøren din. Nettleien er fortsatt styrt av netteierne og settes helt uavhengig av hvilken strømleverandør du har.

 

Stipulert

“Stipulert” betyr det samme som “beregnet”. Dersom avlesning ikke er levert eller ikke kommet frem til nettselskapet, stipuleres/beregnes forbruket ditt for perioden det faktureres for. Siden du aldri skal betale for mer strøm enn du faktisk har brukt, rettes dette opp så fort avlesningen leveres.Kilder

BKK (leveringsplikt)

BKK (Enovaavgiften)

Elklagenemda 

NVE (Nettleie)

NVE (Nettleie for forbruk)

NVE (AMS)

NVE (Elsertifikater)

Store Norske Leksikon