Info om tjenesten

Forutsigbar betaling

  Åpne som pdf 30.11.2021

30.11.2021

Vilkår for tjenesten Forutsigbar betalinger

Vilkår mellom kunde og Steddi Payments AS

Gjeldende fra 1. januar 2023

Del I

Standardvilkår for Steddi Payments AS

 

Avtaleforhold

1. Avtalen er inngått mellom kunden og Steddi Payments i AS (925 160 776), Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen. Steddi Payments´ primære virksomhet er tjenester innen betalingsadministrasjon.
2. Avtalen mellom kunde og Steddi Payments består av Standardvilkår (denne avtalens del I), Produktvilkår med eventuelle vedlegg (del II) og ordrebekreftelse, så langt ikke annet er presisert eller uttrykkelig avtalt.
3. Ved eventuell motstrid har avtaledokumentene forrang i følgende rekkefølge: (i) Produktvilkår, (ii) Standardvilkår, (iii) ordrebekreftelse.

Overordnet

4. Avtale om betalingsadministrasjon med Steddi Payments forutsetter en underliggende avtale med et av selskapene Steddi Payments har tjenesteavtale med («Selskapene»/«Selskapet»). Avtalen om betalingsadministrasjon er en selvstendig avtale ifht av kundens avtale hos Selskapet. Steddi Payments kan på saklig grunnlag avslå å inngå avtale med kunden.
5. På vegne av kunden får Steddi Payments fullmakt til å motta faktura/fakturainformasjon fra Selskapet. Steddi Payments har inngått avtale med Selskapet, som medfører at kundens rettidige og fullstendige innbetaling av avtalt månedlig beløp (heretter omtalt som “Månedsbeløpet”) til Steddi Payments regnes som befriende betaling til Selskapet og følgelig innebærer at mislighold ikke inntreffer i forholdet mellom kunde og Selskapet. Steddi Payments får fullmakt fra kunde til å gjøre opp fakturabeløpet fra Selskapet, og påtar seg å sørge for rettidig og fullstendig betaling til Selskapet på kundens vegne. Dette vil periodevis medføre at Steddi Payments yter kreditt til kunden.
6. Kunden samtykker til at denne avtalen kan overdras til et selskap i samme konsern som Steddi Payments uten at Kundens samtykke kreves. Ved slik overdragelse gjelder finansavtaleloven (2020) § 2-14 dersom relevant.

Vurdering av kundens kredittverdighet

7. Ved inngåelse av avtalen samtykker kunden til at Steddi Payments kan foreta vurdering av kredittverdigheten til kunden og kan avslå avtaleinngåelse dersom det foreligger saklig grunn. Steddi Payments kan fastsette en kredittgrense basert på en vurdering av den enkelte kundes betalingsevne.
8. Vurdering av kredittverdigheten kan eksempelvis skje ved kredittvurdering gjennomført av kredittopplysningsforetak eller ved at Steddi Payments innhenter betalingshistorikk på kunde fra Selskapet. Ved vurdering gjennomført av kredittopplysningsforetak sendes gjenpartsbrev fortrinnsvis elektronisk.
9. Ved avslag på avtaleinngåelse basert på vurdering av kredittverdigheten vil kunden motta varsel.
10. Steddi Payments kan med to måneders varsel, jf finansavtaleloven § 3-13, kreve sikkerhet eller forskudd fra kunde, til dekning av fremtidige innbetalinger til Selskapet, såfremt det foreligger saklig grunn. Tidligere betalingsmislighold eller forventet betalingsmislighold vil kunne være saklig grunn etter denne bestemmelsen. Omfang og art av slik sikkerhet er avhengig av risiko og beregnet månedsbeløp, og besluttes av Steddi Payments.

Angrerett

11. Dersom avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.».
12. Kunden har rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til Steddi Payments før utløpet av angrefristen. Angrefristen er 14 dager. Fristen løper fra den dag kredittavtalen er inngått, eller fra den dag forbrukeren mottar avtaledokumentene, dersom dette er senere enn avtaletidspunktet.
13. Dersom kunden benytter seg av angreretten utbetales kundens eventuelle tilgodebeløp eller kundens eventuelle utestående beløp kreves inn.
14. Dersom kunden benytter seg av angreretten for den underliggende avtalen med Selskapet, oppheves automatisk avtalen om betalingsadministrasjon med Steddi Payments.
15. Ved bruk av angreretten kan Angrerettskjema lastes ned her.

Betalingsvilkår

16. Tjenestenes til enhver tid gjeldende priser er oppgitt på Steddi Payment sine nettsider (www.steddi.no). Alle priser oppgis inkludert merverdiavgift.
17. Faktura sendes som hovedregel til kunden på samme måte som faktura for den underliggende avtalen fra Selskapet, som utgangspunkt månedlig. Dersom kunden velger en annen fakturatype enn elektronisk faktura, kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.
18. Gebyr for papirfaktura er for tiden 69 kr per faktura.
19. Dersom kunden ikke betaler innen forfallsdato, kan Steddi Payments eller Steddi Payments ́ innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse.
20. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Steddi Payments benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.
21. For eventuell betalingsutsettelse av faktura påløper gebyr i henhold til gjeldende satser.
22. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har beløp til gode hos Steddi Payments utbetales kun beløp over 5 kr.

 

Kommunikasjon og samtykke

 

23. For å sikre enkel tilgang for kunden er informasjon og kommunikasjon om betalingsadministrasjonen tilgjengelig i Min side hos Selskapet.
24. Kunden er ansvarlig for at Selskapet og Steddi Payments til enhver tid har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden.
25. Kunde kan få råd og veiledning ved å kontakte Kundeservice på tlf. (+47) 559 07 350.
26. Kunden kan så lenge kundeforholdet varer få tilsendt kundeinformasjon relevant for avtaleforholdet, eksempelvis fakturainformasjon.
27. Dersom kunden har samtykket kan kunden motta aktuelle nyheter og tilbud fra Steddi Payments, konsernet og samarbeidspartnere. Kunden kan når som helst trekke tilbake samtykket. Samtykket er gyldig inntil kunden trekker det tilbake, som betyr at kunden kan få aktuelle nyheter, rabatter og relevante tilbud tilsendt etter endt kundeforhold.
28. Ved misbruk av BankID kan kunde varsle Steddi Payments. Steddi Payments kontaktopplysninger er oppgitt i denne avtalen.
29. Kunden samtykker til at det blir benyttet elektronisk kommunikasjon. Samtykke til elektronisk kommunikasjon innebærer at meldinger til kunde anses å være mottatt når de er tilgjengelig for kunden, for eksempel ved at meldingen er mottatt på kundens e-postkonto. Kunden kan reservere seg mot bruk av elektronisk kommunikasjon ved å ta kontakt med Steddi Payments.

 

Behandling av personopplysninger

 

30. Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven.

31. Retningslinjer for behandling av personopplysninger finnes her.

 

Endringer og avslutning

 

32. Dersom ikke annet fremkommer i Del II kan Steddi Payments endre pris- og avtalevilkårene med to måneders varsel, enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side hos Selskapet eller på annen egnet måte.
33. Ved vilkårsendringer som følge av endringer i offentlig lov, offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige eksterne rammebetingelser og annet som berører betalingsadministrasjonen, vil varslingsfristen kunne være kortere enn to måneder. Det samme gjelder endring av vilkår som utelukkende er til gunst for kunden.
34. Prisene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, hovedindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel til kunde.
35. Tjenesten løper inntil den blir sagt opp av en av partene. Dersom ikke annet fremkommer i Del II kan tjenesten sies opp av kunden med én måneds varsel, og av Steddi Payments med to måneders varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.
36. Avtalen kan sies opp uten at det får betydning for kundens underliggende avtale med Selskapet. Ved oppsigelse av avtalen vil kundens eventuelle tilgodebeløp utbetales til kunden, eller kundens eventuelle utestående beløp kreves innbetalt fra kunden til Steddi Payments.
37. Avtalen med Steddi Payments avsluttes når kundens underliggende avtale med Selskapet avsluttes.
38. Ved mislighold av denne avtalen og/eller mislighold av innbetalinger etter denne avtalen, kan Steddi Payments bringe denne avtalen til heving på de vilkår som følger av finansavtaleloven § 3-51. Virkningen av at avtalen heves er at partenes forpliktelser etter avtalen faller bort. Ved heving vil innestående fakturabeløp avregnes mot forfalte faktura fra Selskapet, ved underdekning konstateres mislighold i kundens forhold til Selskapet.

 

Tvisteløsning

 

39. Dersom kunde har innsigelser til sitt kundeforhold rettes henvendelse i første rekke til kundeservice.
40. Dersom saken ikke løses i minnelighet, kan kunde rette henvendelse til Forbrukertilsynet.
41. Relevant tilsynsmyndighet: Forbrukertilsynet, Postboks 2862 Kjørbekk 3702 Skien.
42. Dersom en tvist ikke lar seg løse i minnelighet eller ved behandling i de overnevnte organer, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Hordaland tingrett som verneting. Vernetinget er ikke bindende for forbrukere. Tvister avgjøres etter norsk rett.

 

Del II

 

Produktvilkår

 

Forutsigbar betaling

 

Generelt – om tjenesten

 

43. Forutsigbar betaling er en kredittjeneste for betalingsadministrasjon og jevn betaling av kostnader knyttet til strøm og nettleie. Med tjenesten beregnes en forventet total årlig strømregning inkludert nettleie for en periode, basert på forhåndsfastsatte beregningsfaktorer. For kunder uten gjennomfakturering av nettleie tilbys tjenesten ekskludert nettleie. Totalsummen fordeles i like beløp som faktureres månedlig (“Månedsbeløpet”). Tjenesten kan i perioder innebære at Steddi Payments yter kreditt til kunden.

44. Tjenesten forutsetter at kunden har inngått strømavtale med månedlig fakturering med et av Selskapene.

45. Tjenesten tilbys kun privatkunder med et samlet årsforbruk inntil 60.000 kWh og inntil tre strømanlegg tilknyttet kundeforholdet ved avtaleinngåelse.

46. Kunde betaler et månedlig gebyr for tjenesten. Det til enhver tid gjeldende gebyr fremkommer på kundens faktura fra Steddi Payments. Det månedlige gebyret kan endres med to måneders skriftlig varsel til kunde.

47. Det påløper ikke rente på eventuell kreditt. Steddi Payments kan ved to måneders skriftlig varsel til kunde innføre rentebelastning på eventuell gitt kreditt. Skjema for Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF-skjema) er inntatt som vedlegg 1 til disse vilkårene.

48. Steddi Payments kan ved to måneders skriftlig varsel til kunde innføre nye priselement til tjenesten.

49. Dersom kunden inngår ny avtale med et annet Selskap vil avtalen avsluttes, og mellomværende mellom Kunde og Steddi Payments gjøres opp.

 

Beregning av Månedsbeløpet og endringer

 

50. Beregningsfaktorene for Månedsbeløpet er kundens forventede strømforbruk, forventede
strømpriser, nettleie og pris for tjenesten.

51. For at tjenesten skal fungere optimalt forutsettes riktige og oppdaterte måleverdier.

52. Steddi Payments kan justere Månedsbeløpet ved behov. Dette vil som hovedregel kun være ved vesentlige endringer i beregningsfaktorene som fastsetter det jevne beløpet, eksempelvis endret strømforbruk. Kunde plikter å opplyse om vesentlige endringer i forbruk. En vesentlig endring av forbruk kan utløse reberegning av Månedsbeløpet.

53. Kunden kan velge inntil to betalingsfrie måneder i året. Ved benyttelse av betalingsfrie måneder vil Månedsbeløpet bli reberegnet. Totalsummen fordeles på færre like beløp og Månedsbeløpet som faktureres vil bli høyere.

54. Kunden kan ved henvendelse be om å få utbetalt positiv saldo inntil 1 gang hver 12. måned. Utbetaling forutsetter at tjenesten videreføres og utløser ny beregning av månedsbeløp.

55. Kunden varsles om eventuelt reberegnet Månedsbeløp for neste periode på SMS til kundens registrerte telefonnummer før endringen trer i kraft.

56. I månedlig oversikt ved fakturering fra Steddi Payments gis informasjon om kundens innestående/utestående beløp.

57. Kunden eier, og er ansvarlig for, både innestående og utestående beløp som oppstår ved bruk av tjenesten. Det beregnes ikke renter i forbindelse med tjenesten, verken av kundens tilgodehavende hos Steddi Payments eller motsatt.

58. Steddi Payments kan gjøre endringer eller legge til funksjoner i tjenesten uten nærmere varsel, for eksempel å inkludere ytterligere beregningsfaktorer for fastsettelsen av Månedsbeløpet dersom det øker nøyaktigheten på fastsettelsen.

 

Avslutning av tjenesten

59. Tjenesten løper til den blir sagt opp av en av partene. Forbruker kan fritt si opp avtalen med én måneds skriftlig varsel. Steddi Payments kan fritt si opp avtalen med to måneders skriftlig varsel. Ved oppsigelse fra Steddi Payments kan Steddi Payments, med saklig grunn, sperre kundens rett til å utnytte kredittmuligheten i oppsigelsesperioden. Kunden vil få skriftlig melding om slik sperring.

60. Manglende innbetaling etter avtalen vil medføre mislighold av avtalen med Steddi Payments. Mislighold kan medføre heving av avtalen på nærmere vilkår i finansavtaleloven § 3-51, og krav Steddi Payments har på kunden vil forfalle til betaling.

61. Ved opphør av tjenesten utbetales kundens eventuelle tilgodebeløp innen en måned, eller kundens utestående beløp kreves inn i løpet av en måned. Kunden gis deretter ordinære betalingsvilkår hos Selskapet.