Åpne som pdf 13.05.2024

13.05.2024

Vilkår for Strømsmart og Strømsmart+

 

1 Om disse vilkårne

Disse vilkårene ("Tjenestevilkårene") gjelder som en bindende avtale mellom deg som abonnent på Strømsmart eller Strømsmart+ ("Tjenestene") og Fjordkraft AS, org.nr. 976 944 682 ("Fjordkraft"), et selskap som inngår i Elmera Group ASA, org.nr. 920 153 577.

Tjenestene er tilgjengelige via applikasjonen "Fjordkraft" ("Appen"), som kan lastes ned til mobiltelefon og/eller nettbrett. Tjenester du får tilgang til i appen og på Fjordkraft.no kan kjøpes i Min Side. Bruk av Appen er underlagt egne vilkår, som du finner her .

Ved å abonnere på Tjenestene, bekrefter du at du har akseptert Tjenestevilkårene og forplikter deg til å følge dem.

2 Avtaleinngåelsen 

Tjenestene er tilgjengelig for alle private strømkunder i Fjordkraft og kan benyttes sammen med alle Fjordkrafts strømavtaler. Du må være over 18 år og bosatt i Norge for å abonnere på Tjenestene.

Abonnenter på Tjenestene må opprette eller ha en konto og aktivere Tjenestene via Min side på www.fjordkraft.no. Du vil motta en ordrebekreftelse fra Fjordkraft til din registrerte e-postadresse når abonnementet er bestilt.

3 Om tjenestene 

3.1 Strømsmart

Strømsmart er en digital abonnementstjeneste som leveres direkte i Appen og på www.fjordkraft.no. Følgende ytelser er inkludert i abonnementet:

 • Forbruksmønster: Du får en oversikt over andel timer av forbruket ditt i timer med høy, lav og normal spotpris.
 • Sammenlikning: Sammenlikner din strømkostnad med gjennomsnittlig strømkostnad for tilsvarende husholdninger.
 • Spotprisprognose: Du får tilgang til syvdagers prognose for spotprisen på strøm.
 • Hva går strømmen til?: Oversikt over hva strømforbruket går til og tips for å redusere strømforbruket.
 • Døgnmaks: Viser deg timene med ditt høyeste strømforbruk, som danner grunnlaget for beregning av din nettleiekostnad.
 • Smartlading til elbil: Smartlading styrer ladingen av din elbil og sørger for at bilen automatisk lades når strømprisen er lavest.*
 • Smart Varme: Fjordkraft justerer automatisk ned ønsket temperatur i de timene med høyest spotpris, noe som kan bidra til reduserte strømutgifter.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tjenestetilbudet. En oppdatert oversikt over ytelsene som inngår i Strømsmart finner du her.

* Bruk av smartlading forutsetter at du har koblet til en bil eller ladeboks som har støtte for smartlading i Appen, og er ment for lading hjemme fra egen strømmåler. Oppnådd besparelse er beregnet basert på kalkulert strømforbruk, og ikke målt strømforbruk. Mindre avvik kan forekomme grunnet individuelle forhold hos kunde (eksempelvis forskjeller i overføringstap fra ladeboks, bilens ombordlader til bilens batteri, eller lignende). Du kan lese mer om smartlading på www.fjordkraft.no/elbillader/smartlading.

3.2 Strømsmart+

Strømsmart+ er en digital abonnementstjeneste som leveres direkte i Appen og på www.fjordkraft.no. For å ta i bruk funksjonene i Strømsmart+ må du ha en pulsmåler ("Pulsmåleren"). Ved bestilling av Strømsmart+ vil du motta Pulsmåleren til den kostnaden som er oppgitt i informasjonen om den valgte strømavtalen og i bestillingsbekreftelsen. Følgende ytelser er inkludert i abonnementet:

 • Strømsmart: Med Strømsmart+ får du tilgang til alle ytelsene som er tilgjengelige for abonnenter på Strømsmart. For mer informasjon om disse ytelsene, se punkt 3.1.
 • Pulsmåler: Du vil motta en Pulsmåler, slik at du kan aktivere sparetjenesten. Pulsmåleren er en sanntidsmåler som du kobler til HAN-porten på strømmåleren din og som måler strømforbruket i sanntid. Pulsmåleren sender informasjon om strømforbruk fra din strømmåler til Fjordkraft slik at forbruket kan presenteres i Appen.
 • Strømforbruk i sanntid: Med Pulsmåleren kan du følge med på strømforbruket ditt i sanntid.
 • Døgnmaks: Viser deg timene med ditt høyeste strømforbruk. Med pulsmåler får du også innsikt i forventet strømforbruk for inneværende time, samt varsler når forbruket ditt er høyt. Dette hjelper deg med å unngå å gå opp et nettleietrinn.
 • Varsel ved høyt forbruk: Du kan aktivere et varsel ved høyt forbruk slik at du kan tilpasse forbruket ditt og unngå høye strømutgifter.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tjenestetilbudet. En oppdatert oversikt over ytelsene som inngår i Strømsmart+ finner du her.

4 Krav til utstyr og installering 

For å få tilgang til Tjenestene må du laste ned Appen til din enhet. Appen er tilgjengelig for Android og iOS. Appen er også tilgjengelig på www.fjordkraft.no.

Når du har mottatt Pulsmåleren, er du selv ansvarlig for å installere den i henhold til installasjonsbeskrivelsen som følger med. Eventuelle feil i installasjonsbeskrivelsen må meldes til Fjordkraft.

5 Priser og betaling 

Prisene for Tjenestene er i samsvar med de til enhver tid oppgitte priser på Min side. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Vi forbeholder oss retten til å kansellere en bestilling av et abonnement dersom det er oppgitt feil pris for Tjenestene og du på kjøpstidspunktet forsto eller burde ha forstått at prisen var feil.

Du vil belastes for Tjenestene gjennom en månedlig abonnementskostnad som faktureres sammen med strømforbruket. Betaling skjer i tråd med strømavtalen du har inngått med Fjordkraft og trekkes etterskuddsvis.

6 Prøvetilbud 

Fjordkraft kan tilby kunder prøvetilbud, for eksempel tilgang til Tjenestene uten kostnad eller til en redusert kostnad i en bestemt periode ("Prøvetilbud"). Et Prøvetilbud kan være underlagt egne vilkår som opplyses  særskilt ved avtaleinngåelsen.

7 Levering 

De digitale ytelsene leveres umiddelbart etter at du har inngått abonnementsavtalen.
Pulsmåleren vil leveres til adressen du har oppgitt i bestillingen. Kjøper er ansvarlig for å dekke fraktkostnadene, med mindre annet er spesifisert. Hvis leveransen blir forsinket, vil du motta informasjon fra Fjordkraft så snart denne foreligger, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

8 Angrerett 

Ved kjøp av Tjenestene fra oss, har du ordinær angrerett i tråd med angrerettloven. Dette innebærer at du ved kjøp av Strømsmart kan gå fra avtalen innen 14 dager etter at du tegnet abonnementet, mens du for Strømsmart+ kan gå fra avtalen innen 14 dager etter at du mottok Pulsmåleren. Dersom du ønsker å benytte angreretten, må du kontakte Fjordkraft og informere om dette innen fristen. Se informasjon i punkt 15 om hvordan du kontakter Fjordkraft.

Hvis du bruker angreretten, har du rett til refusjon av eventuelt forhåndsbetalt abonnementsavgift. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Fjordkraft har mottatt meldingen om din beslutning om å benytte angreretten. Tilbakebetalingen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestillingen.

Dersom du benytter deg av angreretten for Strømsmart+, må du levere tilbake Pulsmåleren til Fjordkraft innen rimelig tid. Pulsmåleren skal returneres i originalemballasjen og du må selv dekke returkostnadene. Dersom du har brukt eller håndtert Pulsmåleren på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, kan Fjordkraft trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i summen som skal tilbakebetales.

9 Endringer

9.1 Endring av priser
Fra tid til annen vil det være nødvendig å gjøre endringer i prisene for bruk av Tjenestene. Du vil få informasjon om prisendringer tilsendt til din e-postadresse/SMS minst tretti (30) dager før endringen trer i kraft. Hvis prisendringen er høyere enn endringen i konsumprisindeksen skulle tilsi, har du rett til å si opp avtalen kostnadsfritt med virkning fra tidspunktet prisendringen trer i kraft.

9.2 Endring i Tjenestene og Tjenestevilkårene
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Tjenestene våre og forbeholder oss derfor retten til å gjøre endringer og forbedringer i Tjenestene og i disse Tjenestevilkårene. Slike endringer kan være nødvendige for å overholde kravene i digitalytelsesloven kapittel 3, opprettholde krav til sikkerhet, eller gjennomføre andre endringer Fjordkraft ønsker.

Du vil bli varslet via e-post eller SMS om endringer som påvirker deg negativt på en ikke uvesentlig måte, og varselet vil bli sendt minst tretti (30) dager før endringen trer i kraft. Dette innebærer at vi ikke vil varsle deg via e-post eller SMS om blant annet utvidelser av tilbudet, endringer som er utelukkende til din fordel, grammatiske endringer av disse vilkårene og andre ikke-materielle endringer.

Hvis en endring påvirker deg negativt på en ikke uvesentlig måte, har du rett til å heve avtalen med virkning fra den datoen endringen trer i kraft. Merk at slik rett til heving ikke gjelder for strømavtalen, kun abonnementet på Tjenestene.

10 Oppsigelse 

10.1 Oppsigelsesrett for deg
Du kan når som helst si opp abonnementet på Tjenestene med tretti (30) dagers varsel i Appen eller på Min Side. Når du sier opp strømavtalen din anser vi dette som en oppsigelse også av Tjenestene. Det samme gjelder dersom du flytter og dermed sier opp målepunkt-ID Tjenesten er knyttet til, med mindre du har avtalt noe annet med Fjordkraft sin Kundeservice. Kontaktinformasjon finner du i avtalens punkt 15.

Dersom du har tilgang til Tjenestene gjennom et abonnement med bindingstid, vil tjenesten fornyes automatisk inntil du sier opp abonnementet. Dersom det er avtalt bindingstid, vil bindingstiden angis spesifikt ved avtaleinngåelsen og fremgå av bestillingsbekreftelsen.
Du vil en gang hver sjette (6) måned motta påminnelse om adgangen til å si opp avtalen til din registrerte e-postadresse. Dersom du ikke betaler i en periode på seks (6) måneder etter at vi har varslet deg, og avtalen ikke er sagt opp av oss allerede, anses avtalen uansett som oppsagt ved utløpet av denne perioden.

10.2 Oppsigelsesrett for Fjordkraft
Fjordkraft har rett til å si opp abonnementet ditt på Tjenestene utenfor bindingstid med tretti (30) dagers varsel på e-post eller SMS og skal i varselet informere deg om hva som er årsaken til oppsigelsen.

10.3 Bruddgebyr ved oppsigelse av abonnement på Strømsmart+ i bindingstiden
Dersom du tegner et abonnenten på Strømsmart+ og Pulsmåleren inngår som en vederlagsfri del av kjøpet, vil det løpe en bindingstid som angitt i bestillingsbekreftelsen ("Bindingstiden"). Med mindre annet er avtalt, vil Bindingstiden være seks (6) måneder.
Dersom det oppstår et brudd på bindingstiden, har vi rett til å kreve et bruddgebyr på sluttfakturaen. Med brudd på bindingstiden menes følgende:

 • Din oppsigelse i henhold til 10.1 innenfor Bindingstiden
 • Vår oppsigelse av din avtale i henhold til 10.2

Bruddgebyret er et engangsgebyr som tar utgangspunkt i verdien av Pulsmåleren, begrenset oppad til 795 kr, og som reduseres forholdsmessig avhengig av hvor mange dager som gjenstår av Bindingstiden. Dersom det er avtalt at bruddgebyret skal baseres på en annen verdi enn verdien av Pulsmåleren, og/eller vi har avtalt en annen reduksjon av gebyrets størrelse, fremgår dette av bestillingsbekreftelsen.

11 Mangler 

Fjordkraft har ansvar for å sikre at Pulsmåleren og de digitale ytelsene oppfyller kravene som følger av forbrukerkjøpsloven og digitalytelsesloven. Bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven gjelder for krav knyttet til mangler ved Pulsmåleren, mens bestemmelsene i digitalytelsesloven gjelder for krav knyttet til mangler ved de digitale ytelsene.

Hvis du oppdager en feil eller mangel ved Pulsmåleren eller de digitale ytelsene, må du gi Fjordkraft beskjed om at du vil påberope deg mangelen i henhold til bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven og digitalytelsesloven. Se informasjon i punkt 15 om hvordan du kontakter Fjordkraft.

12 Ansvarsbegrensning 

Fjordkraft sitt erstatningsansvar er begrenset i den utstrekning det er tillatt etter digitalytelsesloven og forbrukerkjøpsloven og omfatter ikke erstatning for tap som følge av personskade eller tap i næringsvirksomhet.

13 Behandling av personopplysninger 

Når du abonnerer på Tjenestene vil vi samle inn og behandle de personopplysninger som er nødvendige for å levere Tjenestene i Appen. Du kan lese mer om hvordan Fjordkraft behandler personopplysninger her: Personvern for Fjordkraft-appen og Personvern for strømkunder.

14 Immaterielle rettigheter

Fjordkraft er eier av og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet Tjenestene, herunder alt materiale som blir tilgjengeliggjort i Appen ved bruk av Tjenestene. Alt materiale er beskyttet av opphavsrettslig og varemerkerettslig lovgivning. Brukerens kjøp av tilgang til Tjenestene gir deg ingen rettigheter til Fjordkrafts immaterielle rettigheter, foruten en tidsbegrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke Tjenestene i tråd med disse Tjenestevilkårene. Med unntak av privat bruk er det ikke tillatt å kopiere, reprodusere, sende eller distribuere noe materiale eller informasjon som blir tilgjengeliggjort i Appen ved bruk av Tjenestene uten forutgående skriftlig samtykke fra Fjordkraft.

15 Kontakt 

Ved behov for råd og veiledning kan du kontakte Fjordkrafts Kundeservice på tlf. (+47) 230 06100. Du kan også skrive til Fjordkrafts Kundesenter via våre nettsider (https://www.fjordkraft.no/strom/kundeservice/). Besøksadresse er Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen

16 Tvisteløsning 

Disse Tjenestevilkårene reguleres av norsk rett.
Tvister knyttet til abonnement for Strømsmart eller Strømsmart+ skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom du og Fjordkraft ikke kommer til enighet, kan du henvende deg til Forbrukertilsynet for mekling. Du kan kontakte Forbrukertilsynets via deres nettside www.forbrukertilsynet.no. Du kan også inngi en klage via EUs nettplattform for tvisteløsning (ODR-portalen), som du finner her.

Hver av partene kan også bringe tvisten inn for de alminnelige domstolene, med Hordaland tingrett som avtalt verneting med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.