Åpne som pdf 14.05.2024

14.05.2024

Vilkår for Fjordkraft App


1 OM TJENESTEN

Disse vilkårene («Brukervilkårene») regulerer bruk av applikasjonen «Fjordkraft» («Appen»). Appen er en informasjonstjeneste som kan lastes ned til mobiltelefon og/eller nettbrett og tas i bruk av personer som har inngått en juridisk avtale med Fjordkraft AS om levering av produkter og tjenester, samt de personer som er invitert til å ta i bruk Appen («Bruker»).

I tillegg til Appen, kan Brukere velge å kjøpe tilleggstjenestene StrømSmart og StrømSmart+ («Tilleggstjenestene»). Tilleggstjenestene er underlagt egne vilkår, som du finner her.

Ved å benytte Appen, bekrefter du at du har akseptert Brukervilkårene og påtar deg å følge dem.

2 PARTENE OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Partene i avtalen er deg som Bruker av Appen og Fjordkraft AS, org.nr. 976 944 682 («Fjordkraft»), et selskap som inngår Elmera Group ASA, org.nr. 920 153 577.

Bruk av Appen forutsetter behandling av de personopplysninger som er nødvendige for å levere tjenestene i Appen. Du kan lese mer om hvordan Fjordkraft behandler personopplysninger her: Personvern for Fjordkraft-appen og Personvern for strømkunder.

3 KRAV TIL UTSTYR

Appen er tilgjengelig for Android og iOS eller en PC. For å få tilgang til oppdatert innhold i Appen og siste versjon av tjenesten må Brukeren være tilkoblet et trådløst nett eller et mobilnett. Enkelte endringer i Appen kan kreve at du logger inn i Appen på nytt.

Selv om du oppfyller våre krav til utstyr, kan Fjordkraft ikke garantere at Appen vil fungere helt uten avbrudd, nedetid eller liknende.

4 VARIGHET OG OPPSIGELSE

Tjenestevilkårene gjelder så lenge Bruker har installert Appen på sin enhet, og du kan når som helst avslutte din bruk av Appen ved å slette den fra enheten din. Merk at kundeforholdet/-ene til Fjordkraft og eventuelle abonnement på Tilleggstjenester fortsetter å løpe selv om Appen slettes fra enheten.

5 BETALING

Bruk av Appen uten Tilleggstjenester skjer uten økonomisk vederlag.

6 SIKKERHET

For å beskytte den informasjonen om deg og ditt kundeforhold som er tilgjengelig via Appen, har Fjordkraft iverksatt nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak. Beskyttelse av informasjonen krever også at Bruker iverksetter tiltak på sin side, slik som for eksempel å ha tastelås på mobiltelefon/nettbrett, ha passordbeskyttelse på trådløse nettverk for å sikre utstyr tilkoblet internett, samt å gjennomføre de oppdateringer som produsenter av utstyr tilkoblet internett oppfordrer til.

For å få tilgang til Appen må du ha en konto på Min side. Brukeren har selv ansvaret for sin aktivitet på Min side. For å beholde kontroll over konto og hindre uautorisert tilgang, må du sikre enhetene som brukes for å få tilgang til Appen og Min side.

7 BRUKERENS ANSVAR

Bruker er ansvarlig for de endringer bruk av Appens funksjonalitet medfører for kundeforholdet. Utfører du bestillinger eller endringer i kundeforholdet via Appen ved en feil, må du straks kontakte vår kundeservice.

Dersom du kobler til ditt utstyr (elbil, ladeboks, panelovn, etc.) i Appen for å kunne ta i bruk styringsfunksjonaliteten, gir du Fjordkraft en fullmakt til å kunne styre dette utstyret og til å hente inn sensordata for å optimalisere styringen.

8 FJORDKRAFTS ANSVAR

I de tilfeller du har gitt Fjordkraft fullmakt til å styre det utstyret du har knyttet til Appen, vil styringen utføres etter kriterier som har til hensikt å redusere ditt strømforbruk og/eller strømregning. Fjordkraft er likevel ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade knyttet til denne styringen, herunder der hensikten ikke oppfylles. Fjordkraft er heller ikke ansvarlig for feil du har gjort ved innstilling av utstyret eller parametere for styring.

Appen kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner, og Fjordkraft stiller ingen garantier for funksjon og tilgjengelighet. Vi vil i den grad det er mulig gi informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten til Appen. Fjordkraft tar videre ikke ansvar for andre feil som måtte oppstå som påvirker Appen, helt eller delvis, herunder systemfeil, applikasjonsfeil, tilknyttingsfeil og liknende.

Fjordkraft gir ingen garantier eller lovnader som gjelder riktigheten eller fullstendigheten av innhold, informasjon eller annet materiell som leveres på eller gjennom Appen.

Fjordkraft har ikke noe ansvar overfor deg dersom oppfyllelsen av våre forpliktelser etter disse Brukervilkårene forsinkes eller forhindres, eller dersom tilgjengelighet eller funksjonalitet i Appen begrenses, forsinkes eller forhindres av lov, myndighetsavgjørelse eller andre årsaker utenfor Fjordkrafts rimelige kontroll, og som Fjordkraft ikke med rimelighet kunne forutsett eller overvunnet følgene av.

9 ENDRING AV APPEN ELLER BRUKSVILKÅRENE

Fjordkraft kan når som helst foreta endringer i disse Bruksvilkårene, innholdet og tjenestene som er tilgjengelige i Appen, inkludert, men ikke begrenset til forbedringer, fjerning eller avvikling av deler av Appen. Ved endringer av vesentlig betydning, vil Fjordkraft gjøre sitt beste for å varsle om endringene i forkant.

De til enhver tid gjeldende vilkår for Appen vil være tilgjengelig via Appen og på Fjordkraft sine hjemmesider.

10 INNHOLD FRA TREDJEPARTER I APPEN

Fjordkraft vil kunne tilby lenker til nettsteder drevet av tredjeparter i Appen, men har ikke ansvar for innholdet på disse nettstedene. Slike lenker vil for eksempel kunne tilgjengeliggjøres i forbindelse med presentasjon av kundefordeler. Hvis du følger lenker til slike nettsteder fra tredjeparter, innebærer det at du går ut av Appen og må forholde deg til tredjeparts vilkår for bruk av nettstedet.

11 IMMATERIELLE RETTIGHETER

Fjordkraft er eier av og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet Appen, herunder materiale som er tilgjengeliggjort i den. Alt materiale er beskyttet av opphavsrettslig og varemerkerettslig lovgivning. Brukerens tilgang til Appen gir ingen rettigheter til Fjordkrafts immaterielle rettigheter, foruten en tidsbegrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke Appen i tråd med disse Brukervilkårene. Med unntak av privat bruk er det ikke tillatt å kopiere, reprodusere, sende eller distribuere noe materiale eller informasjon fra Appen uten forutgående skriftlig samtykke fra Fjordkraft.

12 KONTAKT

Ved behov for råd og veiledning kan du kontakte Fjordkrafts Kundeservice på tlf. (+47) 230 06100. Du kan også skrive til Fjordkrafts Kundesenter via våre nettsider (www.fjordkraft.no/strom/kundeservice/). Besøksadresse er Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen.

13 TVISTELØSNING

Disse Brukervilkårene reguleres av norsk rett.

Tvister knyttet til bruk av Appen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom du og Fjordkraft ikke kommer til enighet, kan du henvende deg til Forbrukertilsynet for mekling. Du kan kontakte Forbrukertilsynet via deres nettside www.forbrukertilsynet.no. Du kan også inngi en klage via EUs nettplattform for tvisteløsning (ODR-portalen), som du finner her.

Hver av partene kan også bringe tvisten inn for de alminnelige domstolene, med Hordaland tingrett som avtalt verneting.