Avtalevilkår – fordelsprogram

  Åpne som pdf 01.09.2023

Avtalevilkår – fordelsprogram

01.09.2023

Vilkår Fjordkraft Fordel

Oppsummering
Som strømkunde hos Fjordkraft får du også tilgang til Fjordkraft sitt fordelsprogram, Fjordkraft Fordel, levert av Fjordkraft AS. Som en del av fordelsprogrammet får våre kunder tilgang til en egen konto hvor kundens opptjente fordelspoeng lagres. Man tjener fordelspoeng gjennom verving eller kjøp av tjenester hos Fjordkraft og våre partnere på Markedsplassen. Opptjente poeng kan brukes til å redusere kostnadene på strømregningen, eller til å kjøpe produkter på Markedsplassen. Ved aksept av vilkårene for en strømavtale hos Fjordkraft, aksepterer du også vilkårene for Fjordkraft Fordel.

Avtalen og Partene
Fjordkraft fordel omfatter vilkårene i dette dokumentet, personvernerklæring og de samtykker du har gitt i tilknytning til tjenesten du har kjøpt hos Fjordkraft. Dine samtykker kan du administrere på Min side. I tillegg gjelder også de til enhver tid relevante bestemmelser som følger av norsk lov.

En fordelskonto hos Fjordkraft kan kun benyttes av personkunder som er registrert som juridisk eier av strømforbruket. Det er en forutsetning for opptjening av poeng at du er bosatt i Norge.

Opptjening av poeng og andre Fordeler
Du tjener poeng ved kjøp av varer og tjenester fra Fjordkraft, og Fjordkrafts partnere på Markedsplassen. 1 fordelspoeng = 1 krone.

Fjordkraft forbeholder seg retten til å korrigere poeng som er godskrevet ved en feil, også i tilfeller hvor feilberegninger skyldes forhold på Fjordkrafts side, samt poeng opptjent i strid med vilkårene eller lov. Retten til korrigering gjelder selv om poengene er brukt før feilen ble oppdaget.

Du finner informasjon om dine kjøp og oppsparte poeng på min side på Fjordkraft.no. Tiden det tar før poeng godskrives vil kunne variere. Vanligvis tar det 1 -2 dager fra du foretar et kjøp til dette vises i kjøpshistorikken. Produkter kjøpt på Markedsplassen vil normalt generere fordelspoeng 1-2 virkedager dager etter at kjøpt vare har blitt sendt fra leverandør, eller etter fullført installasjon av produkter som krever det.

Grunnlaget for opptjeningen vil kunne variere. Dette gjelder både hvilke varer og tjenester du får poeng for, hvilke delavtaler du har inngått med våre partnere og hvor stor rabatten/poengsum er til enhver tid. Visse dager tilbys ekstra poengopptjening. Informasjon om dette gis på SMS og e-post dersom du har gitt oss samtykke til det. Man kan også finne denne typen informasjon i appen, samt på nettsidene til Fjordkraft eller partnere.

Lagring
Fordelspoeng lagres på Min Side i inntil 15 måneder. Etter 15 måneder vil poeng som er foreldet utløpe.

Verving
Som kunde kan du tjene fordelspoeng gjennom å verve strømkunder til Fjordkraft. Du får vervebonus for hver strømkunde (målepunkt) du verver. Informasjon om hvordan du kan verve og hvor mange poeng du kan tjene på verving finner du her

Både du og den du verver får vervebonus. For å få vervebonusen må dere være kunder i mer enn 14 dager. Den som blir vervet kan ikke ha blitt vervet tidligere. Vedkommende kan ikke ha en aktiv strømleveranse fra Fjordkraft på det aktuelle målepunktet som meldes inn, og målepunktet kan ikke ha vært Fjordkraft kunde de siste 3 månedene.

Kundedialog
Med kundes samtykke vil Fjordkraft kunne sende e-post og/eller SMS som gir deg innsikt i din saldo for Fordelspoeng, eller hvilke muligheter du har til å tjene poeng. Du kan gi samtykke til kundedialog på min side. Her kan du også reservere deg dersom du har gitt samtykke, men ikke lengre ønsker å motta informasjon.

Hvordan ta ut Fordelspoeng
Opptjente Fordelspoeng kan du velge å bruke til å betale din strømregning eller handle for på Markedsplassen. Dette kan du enkelt gjøre ved å logge inn i App/Min side. Poeng trekkes fra på strømregningen (gjelder kun strømforbruk, ikke nettleie).

Dersom poengsaldoen du ønsker å ta ut har en høyere verdi enn strømregningen, vil rabatten overføres til neste strømregning, og kvalifiserer ikke til utbetaling. Du må selv aktivt velge når oppspart sum skal benyttes til å betale ned strømregningen. Poengene kan ikke utbetales. Dersom man avslutter sitt kundeforhold hos Fjordkraft refunderes ikke opptjente poeng.

Oppsigelse av fordelskonto
Dersom man avslutter strømavtalen hos Fjordkraft, vil likevel informasjon om Fordelspoeng lagres i 12 mnd etter oppsigelse. Det er kun mulig å benytte seg av fordeler som aktiv strømkunde hos Fjordkraft.

Ved brudd på betingelser, misbruk eller annet mislighold, forbeholder Fjordkraft seg retten til å si opp fordelskontoen med øyeblikkelig virkning.

Ved endring i vilkår som krever aktiv aksept, og der medlem ikke ønsker å gi fornyet aksept, forbeholder Fjordkraft seg retten til å si opp avtalen med 30 dagers varsel. Dette gjelder også dersom Fjordkraft beslutter å avvikle konseptet for fordelspoeng og fordelskonto.

Administrasjon og vedlikehold av Fordelskonto
Du er selv ansvarlig for å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger som er gitt til Fjordkraft, så snart som mulig. På min side kan du gjøre nødvendige endringer.
Fjordkraft har ikke ansvar for manglende opptjening av poeng eller at du ikke får benyttet deg av tilbud og tjenester som følge av at dine personopplysninger ikke er korrekte og oppdaterte.

Reklamasjon
Ved eventuell reklamasjon på registrering og beregning av Fordelspoeng, kan Fjordkraft forlange å få fremlagt kvittering. Frist for reklamasjon er 12 måneder fra kjøpsdato.

Force majeure
Skulle det oppstå hendelser utenfor Fjordkrafts kontroll, eller en situasjon som Fjordkraft ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, kan dette hindre Fjordkraft fra å oppfylle sine avtaleforpliktelser, for eksempel ved registrering eller uttak av poeng eller ved kjøp av produkter/tjenester. I slike tilfeller opphører Fjordkrafts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

Endring av vilkår for fordelspoeng
De til enhver tid gjeldende avtalevilkår vil være tilgjengelig på Fjordkraft.no. Fjordkraft og partnere kan endre betingelsene, herunder regler for beregning av Fordelspoeng. Slike endringer vil bli kommunisert på fjordkraft.no og eventuelt på SMS og/eller e-post. Hvor lang tid det vil ta før varslede endringer trer i kraft, vil bli fastsatt av Fjordkraft etter en vurdering av hvor vesentlig endringen er og hvilke konsekvenser den har for deg som kunde. Skulle en endring være av en slik karakter at du ikke lenger ønsker å være kunde hos Fjordkraft, vil vilkårene for oppsigelse av din strømavtale være gjeldende.

Overdragelse av avtalen
Fjordkraft forbeholder seg retten til å helt eller delvis overføre sine rettigheter og plikter overfor deg til et annet selskap, dersom et annet selskap skal drive fordelsprogrammet videre.