Vilkår – Fjordkraft Puls

  Åpne som pdf 26.05.2021

Vilkår – Fjordkraft Puls

26.05.2021

Kjøpsvilkår Puls

 1. Generelt
  Kjøpsvilkårene gjelder for kjøp av Fjordkraft Puls, heretter kalt Puls, gjennom Fjordkrafts internettsider eller andre egnede salgskanaler. Du godkjenner kjøpsvilkårene når du bekrefter din bestilling.

  Selger: Fjordkraft er selger av Puls.

  Kjøper: Betegner den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Benevnes i det videre med personlig pronomen i andre person (du, deg, din eller ditt).
  Når du bestiller Puls aksepterer du vilkårene i denne avtalen, og forplikter deg til å følge disse i sin helhet.

  Kjøpsvilkårene utgjør sammen med selve kjøpet og ordrebekreftelsen det samlede avtalegrunnlaget for handelen.

  Puls leveres kun til fastlands-Norge.

  Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
  Du finner disse lovene på lovdata.no

 2. Bestillings- og avtaleprosess
  Kjøpet er bindende for begge parter når bestillingen er registrert hos oss. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, dette er nærmere beskrevet i punkt 6.

  Du får en ordrebekreftelse fra Fjordkraft når kjøpet av Puls er gjennomført. Ordrebekreftelse mottar du på sms.

 3. Priser
  Priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet fremkommer før du fullfører kjøpet, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som for eksempel utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Uavhentede pakker belastes med et gebyr på 250 kr + kostnader til returfrakt.

 4. Betaling
  Kjøp av Puls belastes kundens strømregning. Kjøpet belastes på førstkommende strømregning etter at kjøpet er gjennomført.

 5. Levering
  Normalt sendes bestilte varer innen 3 virkedager etter bestilling. Dette forutsetter tilgjengelighet på lager. Alle leveringstider som oppgis på våre nettsider må anses som veiledende.

  Hvis du har bestilt pulsmåler sammen med et strømabonnement så vil varen sendes når strømleveransen er aktivert (det tar ca. 14 dager).

  Ved betydelige forsinkelser vil du bli informert om dette.

  Puls leveres av våre distribusjonspartnere med din fakturaadresse som utgangspunkt. Selger har ansvar for varen inntil du har fått varen i din besittelse.

  Etter at du har mottatt varen må du snarest mulig undersøke at leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Du må også undersøke om varen er blitt skadet under transport, eller ellers har feil eller mangler. Dersom dette skulle være tilfelle, må du snarest mulig kontakte oss. Ta vare på både varen og emballasjen til saken er ferdig behandlet og du har fått tilbakemelding.

  Bruksanvisning for Puls følger med i emballasjen.

 6. Angrerett
  Angrerettloven gir deg rett til å angre på et kjøp, ved at du senest 14 dager etter at du har mottatt varen gir melding om dette som beskrevet under. Angreretten gjelder for varer og enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Hvis du angrer på kjøpet ditt og det ikke har gått mer enn 14 dager siden du mottok pakken, så kan du returnere den kostnadsfritt. Det er viktig å huske at emballasjen må brytes med minst mulig skade. Last ned returseddel her og lever varen på nærmeste postkontor.

  Når vi har mottatt varen på lager, så vil beløpet for varen bli kreditert på din neste faktura.

  Dersom du ønsker å bruke angreretten kontakt også Fjordkrafts kundesenter.

  Øvrige begrensninger i angreretten følger av lov om angrerett.

 7. Forsinket leveranse
  Dersom Selger ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Selger.

  Ved forsinkelse må krav rettes til Selger innen rimelig tid.

 8. Reklamasjon og garanti
  Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

  Reklamasjonen må meldes skriftlig til Selger. Du vil få en bekreftelse fra Selger når henvendelse om reklamasjon er mottatt.

  Dersom det foreligger en feil eller mangel ved varen som ikke skyldes deg eller forhold på din side, og dersom du har reklamert innen oppgitte frister, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

  1. holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
  2. under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  3. under visse forutsetninger kreve prisavslag
  4. under visse forutsetninger kreve erstatning
  5. kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

  Dersom det ikke foreligger en feil eller mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en feil eller mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom Selger har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, jf. forbrukerkjøpsloven § 30.

  Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre feil eller mangel ut over det som måtte være avtalt med Selger, vil Selger ikke dekke disse utgiftene.

  Selger forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom det viser seg at varen ikke har feil eller mangel i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning. Varen trenger ikke å sendes i retur.

 9. Retningslinjer for personvern
  Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til at vi kan oppbevare og behandle dine personopplysninger.

 10. Salgspant
  Fjordkraft har salgspant i leverte varer som sikkerhet for kjøpesummen. Dette inkluderer renter og omkostninger og gjelder inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

 11. Ekstraordinære forhold
  Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forvente å unngå eller overvinne følgene av.

  Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

  Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 12. Endring av vilkårene
  Fjordkraft forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene, blant annet som følge av endringer i lovgivning.

 13. Force majeure
  Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet partene ikke kan råde over, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punktet, er Selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller.

 14. Tvister og lovvalg
  Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Fjordkrafts nettsider følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler. Fjordkraft AS sitt alminnelige verneting, er verneting for alle tvister som måtte oppstå som følge av handel på Fjordkrafts nettsider.

  Dersom du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi klage til forbrukerrådet eller via EUs nettplattform for tvisteløsning (ODR-portalen). Forbrukerrådet er et statlig forvaltningsorgan som veileder forbrukere og megler i tvister mellom forbruker og næringsdrivende.

  Forbrukerrådet
  Fred Olsens gate 1
  0152 Oslo
  www.forbrukerradet.no

  ODR-portalen er en nettbasert klageportal levert av EU-kommisjonen som gir tilgang til tvisteløsningsverktøy. Det er særlig relevant hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land.
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NO

 

Vilkår App

1 Om tjenesten
Applikasjonen «Fjordkraft» («Appen») er en informasjonstjeneste som kan lastes ned til mobiltelefon og/eller nettbrett og tas i bruk av personer som har inngått juridisk avtale med Fjordkraft AS om levering av produkter og tjenester, samt de personer som førstnevnte inviterer til å ta i bruk appen. Appen gir tilgang til informasjon om de produkter og tjenester som bruker har kjøpt eller abonnerer på.

Generelle vilkår for Fjordkraft gjelder i tillegg.

2 Partene og behandling av personopplysninger
Partene i avtalen er deg som registrert bruker av Appen og Fjordkraft AS, org.nr. 976 944 682 («Konsernet»). 

Denne avtalen består av disse vilkårene samt informasjon i Personvern for Fjordkraft-appen og Personvern for strømkunder. Vilkårene gjelder for enhver bruk av Appen og tjenestene det gis tilgang til via denne.

Bruk av Appen forutsetter at bruker aksepterer behandling av de personopplysninger som er nødvendige for å levere tjenestene i Appen samt de produkter og tjenester som bruker kjøper eller abonnerer på via Fjordkraft.

3 Krav til utstyr
Appen er tilgjengelig for Android og iOS. For å få tilgang til oppdatert innhold i Appen og for å få tilgang til siste versjon av tjenesten må du vært tilkoblet et trådløst nett eller et mobilnett med mobildata. Enkelte endringer i Appen kan kreve at du logger inn i Appen på nytt.

4 Varighet og oppsigelse
Vilkårene for Appen gjelder så lenge bruker har installert denne på sin enhet. Merk at kundeforholdet/-ene til Konsernet fortsetter å gjelde selv om Appen slettes fra enheten.

5 Sikkerhet
For å beskytte den informasjonen om deg og ditt kundeforhold som er tilgjengelig via Appen, har vi iverksatt nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak. Beskyttelse av informasjonen krever også at bruker iverksetter tiltak på sin side, slik som for eksempel å ha tastelås på mobiltelefon/nettbrett, ha passordbeskyttelse på trådløse nettverk for å sikre internettilkoblet utstyr, samt å gjennomføre de oppdateringer som produsenter av internettilkoblet utstyr oppfordrer til.

6 Ansvar
Bruker er ansvarlig for de endringer bruk av Appens funksjonalitet medfører for kundeforholdet. Utfører du bestillinger eller endringer i kundeforholdet via Appen ved en feil må du straks kontakte vår kundeservice.
Dersom du kobler til ditt utstyr (elbil, panelovn, etc.) i Appen for å kunne ta i bruk styringsfunksjonaliteten, gir du Fjordkraft fullmakt til å kunne styre dette utstyret og til å hente inn sensordata for å optimalisere styringen.

7 Fjordkrafts ansvar
I de tilfeller hvor du har gitt Fjordkraft fullmakt til å styre det utstyret du har knyttet til Appen, vil styringen utføres etter kriterier som har til hensikt å redusere ditt strømforbruk og/eller strømregning. Fjordkraft er likevel ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade knyttet til denne styringen, herunder hvor hensikten ikke oppfylles. Fjordkraft er heller ikke ansvarlig for feil du har gjort ved innstilling av utstyret eller parametere for styring.

Fjordkraft tar videre ikke ansvar for andre feil som måtte oppstå som påvirker tjenesten, helt eller delvis, herunder systemfeil, applikasjonsfeil, tilknyttingsfeil og liknende.

8 Endring av vilkår
Konsernet vil kunne gjøre endringer i innholdet, produktene og tjenestene tilgjengelig i Appen. Dette vil også gjelde fjerning eller avvikling av deler av Appen. Når nytt innhold og nye produkter og tjenester gjøres tilgjengelig i Appen vil Konsernet gjøre endringer i disse vilkårene uten at bruker varsles direkte. Når bruker tar i bruk nytt innhold, produkter og/eller tjenester i Appen, vil dette innebære en bekreftelse av de nye vilkårene.

Endringer i Appen som gjennomføres for å overholde lovpålagte krav eller krav til sikkerhet vil kunne gjennomføres uten at bruker varsles. De til enhver tid gjeldende vilkår for appen vil være tilgjengelig via Appen og på Konsernet sine websider.

9 Innhold fra tredjeparter i Appen
Konsernet vil kunne tilby lenker til nettsteder drevet av tredjeparter i appen, men har ikke ansvar for innholdet på disse nettstedene. Slike lenker vil særlig tilgjengeliggjøres i forbindelse med presentasjon av kundefordeler. Hvis du følger lenker til slike nettsteder fra tredjeparter, innebærer det at du går ut av Appen og må forholde deg til tredjeparts vilkår for bruk av nettstedet.

10 Immaterielle rettigheter
Konsernet er eier og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet Appen, herunder materiale som er publisert i den. Alt materiale er beskyttet av opphavsrettslig og merkevarerettslig lovgivning.

11 Tvisteløsning
Disse vilkårene reguleres av norsk rett. Tvister knyttet til bruk av tjenesten bringes inn for Konsernet og forsøkes løst ved forhandlinger. Hvor tvist ikke kan løses ved forhandlinger kan bruker bringe saken inn for Forbrukerrådet for mekling. Gjelder tvisten forhold knyttet til mobilabonnement skal saken bringes inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, mens den skal bringes inn for Elklagenemnda dersom den gjelder forhold knyttet til strømavtalen.

Verneting er Bergen tingrett.