EUs nye klassifiseringskrav for bærekraft trer i kraft fra 2022. Hva som blir konklusjonen for vurderingen av den norske vannkraften i EU taksonomien vil også påvirke videresalg av strøm, og kan påvirke oppfatningen av vannkraftens bidrag til det grønne skiftet.

Klimarisiko-vurdering

I Fjordkraft vurderes klimarisiko som en del av den årlige strategiprosessen. Risikoer og muligheter identifiseres av konsernledelsen og det vurderes hvilken innvirkning de kan ha på å realisere Fjordkrafts strategi. Teknologi og markedsregulering er det som påvirker Fjordkraft mest. Vi har identifisert flere muligheter knyttet til overgangen til lavutslippssamfunnet.

EU kommer med et helt nytt klassifiseringssystem for bærekraft som kan påvirke oss i stor grad. Den såkalte taksonomien trer i kraft 1. januar 2022 og vil gi konsekvenser for norsk næringsliv. EU vil gi en rekke reguleringer for å få finanssektoren til å plassere kapital i bærekraftige investeringer. Noe som i utgangspunktet er positivt, men som foreløpig er vanskelig for kraftbransjen fordi EU-kommisjonens forslag til kriterier kan gjøre at deler av norsk vannkraft bli betraktet som ikke-bærekraftig.

Bransjeforeningen Energi Norge har i sitt høringssvar kommet med sterke innsigelser til EU-kommisjonens innledende forslag. Blant annet påpekes det at vannkraften i Europa ikke har utfordringer med metanutslipp fra vannmagasinene slik tilfellet kan være i varmere strøk. Vannkraften er også godkjent i henhold til Water Framework Directive, som nylig er blitt revidert. Energi Norge trekker også frem at ingen av de andre fornybare energikildene som vindkraft og solceller har fått samme krav, og at dette dermed bryter med kravet om teknologinøytralitet. Norske vannkraftprodusenter har dessuten allerede strenge krav til tiltak for å sikre beskyttelse av naturlige habitater og arter for å oppnå utbyggingskonsesjon. Ytterligere avklaringer om taksonomien og vannkraft forventes å komme i løpet av 2021.

Taksonomi

Taksonomien skal definere hva bærekraftig aktivitet er. For at en aktivitet kan klassifiseres som bærekraftig må den oppfylle følgende kriterier:

 • Aktiviteten må bidra vesentlig til oppfyllelsen av minst ett av EUs seks miljømål: 
  • Begrensning av klimaendringer
  • Klimatilpasning 
  • Bærekraftig bruk og vern av vann og marine ressurser 
  • Omstilling til en sirkulær økonomi 
  • Forebygge og bekjempe forurensning 
  • Vern og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer  
 • Aktiviteten må ikke vesentlig skade noen av de andre fem miljømålene. 
 • Aktiviteten må oppfylle minimumsstandarder til sosiale forhold og styring.

 

Bærekraftsrapport 2022

Vi er opptatt av å dokumentere vårt samfunnsengasjement, både for leverandører, investorer, og kunder. Vil du vite mer om hvordan vi jobber? På side 18 i årsrapporten finner du bærekraftsrapporten vår