Et klimaløfte fra

Det grønne skiftet – ordliste

10 begreper du bør kjenne til om det grønne skiftet

Skal vi klare Parisavtalens mål om å begrense den globale temperaturstigningen til maksimalt to grader, må alle deler av næringslivet med. Når din bedrift skal legge en bærekraftsstrategi, er det nyttig å kjenne til noen grønne begreper. Her har vi samlet en oversikt.

Bærekraftsmål

FNs 17 Bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene innebærer å ta hensyn til miljø, økonomi og sosiale forhold.

Parisavtalen

Parisavtalen er historiens første globale klimaavtale hvor alle land har forpliktet seg til å redusere sine egne utslipp av klimagasser, og hvor man har tallfestet sine felles ambisjoner gjennom togradersmålet.

Togradersmålet

Målet innebærer at verden innen utgangen av dette århundret ikke skal slippe ut mer klimagass enn det vi kan fange opp eller fjerne. Målet er å begrense den globale temperaturstigningen til maksimalt to grader. Lær mer om togradersmålet.

Delingsøkonomi

Delingsøkonomien handler om å leie i stedet for å eie. Gjennom denne modellen utnyttes eiendelene mer effektivt. Forretningsmodellen går ut på at privatpersoner leier ut eiendeler eller selger tjenester, direkte eller gjennom en formidler.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Målet med ordningen er å legge til rette for at flere bedrifter skal kunne ta miljøansvar. Vi i Fjordkraft er Miljøfyrtårn-sertifisert. På nettsidene til Miljøfyrtårn kan du lese mer om hvordan din bedrift kan bli det.

Elektrifisering

Flere næringer som tidligere var drevet av fossile energiløsninger kan i fremtiden drives av elektrisitet. I Norge er denne prosessen allerede godt i gang, ved at elbiler overtar en stadig økende andel av personbilmarkedet. Transportsektoren forventes å elektrifiseres ytterligere i årene som kommer.

Karbonbudsjettet

Dette er mengden klimagasser vi til sammen kan slippe ut uten at det medfører farlige klimaendringer. Om vi fortsetter slik vi har gjort til nå forventes det at budsjettet vi har til rådighet vil være oppbrukt innen 2050. Les mer på cicero.no.

Klimaregnskap

Et klimaregnskap er en oversikt over hvordan bedriften din påvirker klimaet – altså bedriftens klimafotavtrykk. Ved å lage et klimaregnskap får bedriften din håndfast dokumentasjon på bedriftens utslipp, som blant annet kan brukes i prosessen for å bli klimanøytral. Lær mer om klimaregnskap.

Klimakvoter

Klimakvoter kjøpes for å kompensere for utslipp. En klimakvote er en tillatelse til å slippe ut ett tonn av klimagassen CO2. Selv om bedriften din jobber med klimatiltak, vil det som regel være et restutslipp det er vanskelig å få gjort noe med – for eksempel knyttet til nødvendig reisevirksomhet, transport eller produksjon. Dette restutslippet kan man kjøpe klimakvoter for.

Strøm med opprinnelsesgarantier

Strøm kjøpes og selges i et internasjonalt marked. Fordi kundene ikke selv kan styre hvilken strøm man får levert, er det innført et marked for opprinnelsesgarantier. Ved å kjøpe slike garantier kan kunden sikre seg at pengene man betaler for strømmen går til produsenter som lager fornybar energi. Våre rådgivere hjelper deg gjerne om bedriften din har behov for strøm med opprinnelsesgarantier.

Les mer: Tips for å engasjere om klima på jobben

Tips for å engasjere om klima på jobben

Se hvordan din bedrift kan engasjere ansatte på jobben og bygge en kultur med fokus på bærekraft.

Slik skaper du klimaengasjement