Vi krever at våre faste leverandører skal være klimaforpliktet, men hva gjør vi internt i Elmera Group-konsernet for å redusere egne utslipp?

I 2022 opprettet vi en intern bærekraftsgruppe som ser på ulike tiltak vi kan gjøre på både klima, miljø og det sosiale. Vi er ikke et selskap med store utslipp, men det er tiltak i gang som vi følger opp for å kutte egne utslipp. Det er også viktig å fysisk kunne være med og gjøre en forskjell. Her ser vi på ulike muligheter fremover.

Sammen med vårt klimaregnskap lager vi hvert år en tiltaksliste som viser hvor vi skal redusere egne utslipp. Ut fra vårt klimaregnskap i 2019 så vi at der vi hadde størst utslipp var ved reisevirksomhet. Vi satte oss derfor et mål om å kutte utslipp fra flyreiser med 40 % per ansatt innen utgangen av 2023. Nullpunktet er satt fra 2019, som var det forrige hele «normalåret». Men mye har skjedd siden 2019. Vi har blitt Elmera Group med flere selskap i konsernet. Fokuset på å redusere utslippene står ved lag.

2022 startet med pandemi og restriksjoner, men landet åpnet ganske raskt opp. Det førte til økt reiseaktivitet igjen, men med nye, innlærte vaner om at svært mange møter kan holdes digitalt.
Vi har også en egen reisepolicy med tydelige retningslinjer for ansatte.    

Vi nærmer oss å bli en fossilfri bedrift, men vi venter enda på at våre kontorlokaler i Bergen skal fase ut bruk av olje til oppvarming.

I 2022 hadde vi et mål om at 100 % av vårt brukte IT-utstyr skal gjenbrukes eller gjenvinnes. Vi har inngått en avtale med Atea og deres 100 %-klubb. IT-avdelingen laget en egen innsamlingsaksjon på alle våre lokasjoner slik at våre ansatte kunne lete i skuffer og skap hjemme etter brukte mobiltelefoner, pc-er og nettbrett. Disse kunne de ta med seg på jobb og legge i innsamlingsskap. IT-avdelingen sørget for overlevering til Atea, som igjen sørget for gjenbruk eller gjenvinning.

IT-avdelingen sørget også for at pent brukte pcer fra Elmera Group, ble levert til en skole i Fyllingsdalen i Bergen, som tok imot flyktninger fra Ukraina. Våre medarbeidere var fysisk på skolen og satte opp pc-er til elevene. Dette ble svært godt tatt imot av flyktningene, og det var også en sak våre medarbeidere satte stor pris på at de fikk bidra til.

Vi følger vår egen klimaforpliktelse og har fokus på å redusere egne klimagassutslipp. Vi kjøper strøm med opprinnelsesgaranti og kompenserer restutslipp gjennom kjøp av EUA-kvoter. Vi jobber også videre med å motivere egne ansatte og kunder til å leve mer bærekraftig.  

Vi offentliggjør vårt klimaregnskap i Klimapartner Vestlands årlige utslippsrapport og i vår egen nettportal, Klimahub.no. På sistnevnte kan man gjennom hele året se vårt klimaregnskap og oppdatere tiltak for ytterligere reduksjon. Klimahub.no er et register der du kan sjekke norske bedrifters klimaavtrykk og bruke informasjonen til å gjøre bærekraftige valg.  

Elmera Group ekspanderer både i Norge og i Norden. Det gjør at konsernets totale klimafotavtrykk vil øke i årene fremover. Vårt mål blir å halvere klimafotavtrykket per ansatt i årene som kommer, med utgangspunkt i avtrykket fra 2019.  

 

ENERGI

100 % av strømmen vi bruker skal kjøpes med opprinnelsesgaranti.

TRANSPORT

Vi har laget en egen reisepolicy som sier at ansatte alltid må vurdere reisens nødvendighet i et klima- og konstandsperspektiv.

Vår bilpark skal være fossilfri innen utgangen av 2021.

Vi skal kutte utslipp fra flyreiser med 40 % per ansatt innen utgangen av 2023 (nullpunkt i 2019).

Avfall:

100 % av vårt brukte IT-utstyr skal gjenbrukes eller gjenvinnes.
Vi setter krav til huseiere om kildesortering av avfall.

Annet:

  • Våre lokasjoner i Bergen, Trondheim og Sandefjord er miljøfyrtårnsertifisert. I 2021 starter vi sertifisering av våre lokasjoner på Sortland og i Oslo. Kontorene på Hamar og Kongsvinger, som Fjordkraft overtok som følge av oppkjøpet av Eidsiva Marked AS i 2020, er også Miljøfyrtårn-sertifisert.
  • Vi bruker teknologi for å effektivisere kommunikasjonen mellom våre lokasjoner. Dette har også blitt helt naturlig å gjøre i koronaåret 2020.
  • Vi har forpliktet oss til å redusere plastbruk som #Plastsmart-partner.
  • Ved innkjøp av varer skal gjenbruk alltid vurderes.
  • Vi oppfordrer ansatte til å kjøpe brukte kontormøbler til hjemmekontoret.
  • Ansatte som går, sykler eller reiser kollektivt til jobb mottar en økonomisk kompensasjon.
  • Ansatte kan lade elbilen på jobb.
  • Alle ansatte i Fjordkraft skal gjennomføre vår digitale bærekraftsskole.
  • Alle ansatte i Fjordkraft skal gjennomføre intern bærekraftssertifisering innen utgangen av 2022.

Fjordkrafts restutslipp kompenseres ved kjøp av godkjente klimakvoter. For 2020 kjøpte vi EUA-kvoter (European Emission Allowance) tilsvarende hele vårt restutslipp. Vi kjøpte i tillegg CER-kvoter (Certified Emission Reduction) i tråd med våre forpliktelser som deltaker i FN-initiativet Climate Neutral Now.

Bærekraftsrapport 2022

Vi er opptatt av å dokumentere vårt samfunnsengasjement, både for leverandører, investorer, og kunder. Vil du vite mer om hvordan vi jobber? På side 18 i årsrapporten finner du bærekraftsrapporten vår