Attraktivt for unge

Fjordkraft-konsernet er en attraktiv arbeidsplass for unge som ønsker å kombinere studier med deltidsjobb i salg eller kundeservice. Flere av disse går videre i heltidsstillinger eller andre stillinger i selskapet. Av 57 nyansatte i 2020 var det 25 eksterne kandidater og 32 innleide som fikk fast jobb.

I 2020 har Fjordkraft hatt tre praktikanter fra Handelshøyskolen BI, fordelt på to i markedsavdelingen og en i økonomiavdelingen.

Fjordkrafts IT-avdeling er i løpende dialog med Nav, tiltaksarrangører og videregående skoler om å tilby arbeidstrening. En medarbeider som var på arbeidstrening i regi av tiltaksarrangøren A2G i 2019 ble fast ansatt ved IT-avdelingen i januar 2020.

Fjordkrafts avdeling for IT-utvikling har et samarbeid med Experis Academy. Det er et program hvor nyutdannede utviklere først gjennomfører et tre måneders intensivkurs hos konsulenthuset Experis, for så å jobbe 12 måneder i konsulentpraksis hos en av Exsperis’ samarbeidspartnere, med mulighet for ansettelse etter endt kontrakt. Fjordkraft leier tre utviklere fra sommeren 2020, og ytterligere tre fra januar 2021.

Arbeidsmiljø og trivsel

Fjordkraft gjennomfører normalt to medarbeiderundersøkelser i året. Målet er en Humankapitalindeks-score på 25 eller bedre. Det generelle måltallet for å ha emosjonelt engasjerte medarbeidere er >24. Sist vi gjennomførte HKI, i februar 2020, var scoren 26.

Under koronapandemien har vi supplert HKI med spørreundersøkelser som er bedre egnet til å fange opp utfordringer ansatte opplever i den nye jobbhverdagen - med utstrakt bruk av hjemmekontor og digital oppfølging fra leder.

Målet for sykefravær er under 4,5 prosent. Det totale sykefraværet var 5,1 prosent i 2020, mot 4,9 prosent i 2019. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.

Fjordkraft har et bedriftsidrettslag som jobber for å fremme hverdagsaktivitet og redusere sykefravær gjennom støtte til mosjonsaktiviteter og organisering av trimaksjoner.

Likestilling

I august 2019 besluttet Fjordkraft følgende mål for likestilling:

Andelen kvinner og menn i Fjordkraft AS skal ligge i intervallet 40–60 prosent.

Andelen kvinner/menn i ledende stillinger skal stå i relasjon til andelen kvinner/menn ansatt.

Ved utgangen av 2020 var kvinneandelen blant medarbeiderne 42 prosent. 28,5 prosent av lederstillinger med personalansvar innehas av kvinner. Selskapets konsernledergruppe har i størstedelen av 2020 hatt 44/56 prosent fordeling mellom kvinner og menn. Fra 1. november består konsernledelsen totalt av 10 personer, og fordelingen mellom kvinner og menn er henholdsvis 40/60 prosent. Sett under ett har styret og konsernledelsen en 50/50 fordeling av kvinner og menn.

Salgsledelse er en vesentlig del av Fjordkrafts virksomhet, og det er særlig innenfor salg at det er en overvekt av menn med personalansvar. Det jobbes i rekrutteringsprosesser med å finne frem til flere kvinnelige kandidater.

Fjordkraft bidrar til åpenhet om likestilling gjennom å delta i SHE index, som utarbeides av EY. SHE index er en frivillig måling av hvordan selskaper presterer på kjønnsbalanse, likestillingspolitikk og mangfold og inkludering. Indeksen offentliggjøres årlig.

Fjordkraft har i 2020 opprettholdt det SHE index karakteriserer som en veldig høy score med 81 av 100 poeng. Det holdt til en 21. plass av 159 rangerte selskaper.