I Fjordkraft er vi opptatt av å bygge en sunn bedriftskultur med høy etisk standard. Våre etiske retningslinjer veileder hver enkelt i etisk forretningsatferd, og måten vi oppnår resultater på skal alltid være i tråd med disse retningslinjene. Alle ansatte i Fjordkraft må derfor signere en egenerklæring der de bekrefter at de etterlever Fjordkrafts etiske retningslinjer. Dette gjentas årlig.

I 2020 har vi også gjennomført det vi kaller dilemmatrening. Vi har avdelingsvis tatt for oss situasjoner som kan være brudd på etiske retningslinjer og diskutert oss frem til hvordan vi ville håndtert disse.

Fjordkraft stiller strenge krav til egen organisasjon om korrekt opptreden i næringslivet og forventer at selskapets leverandører lever opp til de samme høye standardene.

Fjordkrafts leverandører plikter å oppfylle og etterleve de åtte grunnleggende ILO-konvensjonene om

  •  foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten (nr. 87)
  • retten til å organisere seg og til å føre kollektive forhandlinger (nr. 98)
  • forbud mot tvangsarbeid (nr. 29 og nr. 105)
  • forbud mot forskjellsbehandling i arbeid og belønning (nr. 100 og nr. 111)
  • minstealder for adgang til sysselsetting (nr. 138)
  • forbud mot de verste formene for barnearbeid (nr. 182)

Leverandørene skal sørge for at underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle avtalen med Fjordkraft, også oppfyller disse konvensjonene.

Fjordkraft har gjennom sine interne, etiske retningslinjer, som er bygget på anerkjente nasjonale og internasjonale standarder, strenge bestemmelser for å hindre korrupsjon.

Ettersom Fjordkraft ønsker å sende et tydelig signal om at korrupsjon heller ikke aksepteres av våre leverandører, skal dette reglementet også gjelde leverandørens ansatte og eventuelle underleverandører.

Hvis en leverandør blir dømt for korrupsjon, eller vedtar forelegg i den forbindelse, har Fjordkraft rett til å si opp avtalen. For nye konkurranser som gjennomføres er det et krav at leverandøren ikke er dømt for korrupsjon, organisert kriminalitet eller tilsvarende de siste fem årene.

Det stilles også krav til at leverandører og aktuelle underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende forskrifter.

Bærekraftsrapport 2022

Vi er opptatt av å dokumentere vårt samfunnsengasjement, både for leverandører, investorer, og kunder. Vil du vite mer om hvordan vi jobber? På side 18 i årsrapporten finner du bærekraftsrapporten vår