For å være den mest attraktive strømleverandøren i Norden, må Fjordkraft balansere hensynet til kunder, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

I perioder kan vi konsentrere oss om én gruppe, men over tid må innsatsen fordeles. Tiltak som er gunstige for flere interessentgrupper er dermed det optimale. For å gi et størst mulig bidrag til en bærekraftig utvikling, må vi identifisere tiltakene som er samfunnsnyttige og samtidig kan støtte vår forretningsdrift. Det er derfor interessant å se at bærekraft er den tredje viktigste driveren for et godt omdømme i privatmarkedet, like etter pris og informasjon. Det viser at bærekraftsarbeidet blir viktigere og viktigere (Ref. Energibarometeret Q4 2020).

Fjordkraft har posisjonert seg på bærekraft først og fremst ved å stille krav til alle våre faste leverandører om klimanøytralitet. Her bruker vi våre innkjøpsmuskler til å gjøre en forskjell. 2020 viste at flere av våre leverandører, samt bedrifter utenfor vårt leverandørledd, nå stiller krav videre til sine leverandører. Hva skjer da? Vi kutter enda mer i vårt felles klimautslipp. Dominoeffekten er i gang.

Spennet i vår interessentgruppe er stort, og forventningene er ulike, men vi opplever at de har et felles ønske; Fjordkraft skal drive sin virksomhet så bærekraftig som mulig.

Myndigheter

Myndighetene stiller krav til et åpent, etisk og aktivt eierskap. Vi skal selvsagt etterleve lover og regler. Regjeringen kom med ny klimaplan tidlig i 2021, og den legger føringer for betydelige kutt av CO2-utslipp i årene som kommer. Her legges det også opp til at store deler av samfunnet skal elektrifiseres, noe som skaper muligheter for oss som strømleverandør og tjenestetilbyder. I tillegg venter vi på EUs taksonomi, et klassifiseringssystem for bærekraft som blant annet skal forhindre grønnvasking i næringslivet. Taksonomien innføres fra 2022.

Eiere og investorer

Våre eiere og investorer er opptatt av bærekraftig kapitaltilgang. Vi må vise til ansvarlig innkjøpspraksis, og det stilles krav til oppfølging av kapitalforvaltere. Mer enn noen gang før har vi i 2020 opplevd etterspørsel etter rapportering på ESG. Bærekraft implementeres derfor i alle ledd av bedriften. Vi har også satt oss som mål at vi skal hjelpe våre bedriftskunder til å kutte sine utslipp.

Fjordkrafts mål frem mot 2023:

  • 100 % av strømmen vi bruker internt skal kjøpes med opprinnelsesgaranti.
  • 100 % av vårt brukte IT-utstyr skal gjenbrukes eller gjenvinnes.
  • Vår bilpark skal være fossilfri innen utgangen av 2021.
  • Vi skal kutte utslipp fra flyreiser med 40 % per ansatt innen utgangen av 2023 (nullpunkt i 2019 grunnet koronapandemien i 2020).
  • 100 % av Fjordkrafts faste leverandører skal være klimanøytrale
  • 100 % av Fjordkrafts faste leverandører skal registrere seg på klimahub.no
  • Alle ansatte i Fjordkraft skal gjennomføre vår digitale bærekraftsskole.
  • Alle ansatte i Fjordkraft skal gjennomføre intern bærekraftssertifisering innen utgangen av 2022.

Ansatte

Dagens ansatte vil jobbe på en arbeidsplass som både har mangfold, likestilling, en god kultur og fokus på klima og miljø. Med andre ord en bærekraftig arbeidsplass. Dette ser vi ikke bare fra dagens ansatte, HR-avdelingen merker det også under rekruttering av nyansatte. Mange kandidater er kjent med vårt krav om klimanøytrale leverandører og vil vite mer om vårt bærekraftsarbeid. De ønsker en arbeidsgiver som setter tydelige mål og som gjør en forskjell.

Kunder

Selv om bærekraft scorer høyt som driver for et selskaps omdømme på Energibarometeret i 2020, ga privatkundene våre oss bare middels score på spørsmål om bærekraft hos Norsk Bærekraftbarometer, gjennomført av Norsk Kundebarometer i juni 2020. Undersøkelsen avdekket at mange forbrukere har problemer med å svare på spørsmål tilknyttet bærekraft. Mange vet rett og slett ikke nok om hva bedriftene gjør på dette området. Norsk Bærekraftbarometer måler derfor bedriftenes egne kunders subjektive oppfatning av bærekraft innen tre hoveddimensjoner: 1) økonomisk bærekraft 2) miljømessig bærekraft 3) sosial bærekraft. Dette innebærer at resultatene ikke nødvendigvis reflekterer hvor bærekraftig bedriftene er, men kundenes oppfatning av bedriftene.

Respondentene mente at strømbransjen scorer best på den miljømessige dimensjonen av bærekraft. Vi i Fjordkraft scorer under middels på både den sosiale, økonomiske og miljømessige dimensjonen av bærekraft - sammenlignet med andre strømleverandører. Her er vi enten ikke gode nok, eller så vet ikke kundene nok om hvordan vi jobber med bærekraft. Dette har vi satt på agendaen for å få en bedring på.

Undersøkelsen viser at bærekraft har lav påvirkning på privatkundene når det kommer til lojalitet til strømleverandør, men Norsk Bærekraftbarometer skriver at det er rimelig å anta at denne påvirkningen vil bli sterkere i fremtiden. Derfor er det viktig for oss å fokusere på bærekraftsarbeid for å kjempe om både privat- og bedriftskundene i tiden fremover.

En undersøkelse gjennomført av EPSI Rating, som har særlig kompetanse på å måle og analysere kundeopplevelsen til bedrifter og organisasjoner, viser mye av det samme som undersøkelsene mot privatkunder. Vi scorer rett under snittet på spørsmål om bedriftskundene mener vi driver etter bærekraftige økonomiske prinsipper, men vi scorer over snittet når det gjelder om vi kommuniserer vårt bærekraftarbeid på en positiv måte. På spørsmål om Fjordkraft tar miljøansvar, scorer vi igjen under snittet. Her setter vi oss nye mål for 2021 og årene som kommer, slik at også bedriftskundene skal se at vi jobber for å bli enda bedre på bærekraft.

Vi ser også at mange privatkunder er opptatt av at strømleverandøren skal støtte lokalsamfunnet de er en del av. Her er sponsing et viktig verktøy for Fjordkraft.

Lokalsamfunn

Lokalsamfunn tenker ofte bærekraft på en annen måte. De lurer på hvordan bedrifter kan hjelpe dem å skape aktivitet blant de unge og bidra til lokalt engasjement. Fjordkraft støtter flere idrettslag i lokalsamfunn hvor vi har kontor. Vi støtter dem med overtrekksdrakter til utøverne. I Bergen tok vi også grep under koronapandemien. Sammen med Bergen Kino og Bergen Parkering arrangerte vi filmkvelder, standup-show, gudstjeneste og frokostseminar på taket av Bygarasjen i Bergen, samt i Vestlandshallen. Dette skapte engasjement og gjorde en forskjell i folks spesielle hverdag i påsken 2020. Vi var også med og arrangerte drive-in filmkveld i Trondheim og på Sortland.

Leverandører og forretningspartnere

Vi stiller krav til våre leverandører og forretningspartnere om klimanøytralitet, men vi ser også at det kommer flere krav og forventninger om bærekraftig drift tilbake. Leverandørene ønsker at vi rapportere på ulike bærekraftsparametre og et godt omdømme er høyt på agendaen.

Bransjeorganisasjoner

Fjordkraft samarbeider med mange ulike bransjeorganisasjoner. Vi opplever at alle har fokus på bærekraft. Mange organisasjoner lurer også på hvordan vi kan hjelpe dem til å stille krav og løse utfordringer rundt bærekraft som deres medlemmer har. Her ser vi blant annet økt interesse for vår klimaportal, Klimahub.no.

En utfordring for vår bransje er at det vi selger ikke er håndfast for kundene. Når strøm diskuteres så er det ofte pris det blir snakket om. Hvordan kan vi score høyere på omdømme rundt bærekraft dersom kundene våre egentlig er mest opptatt av pris? Her har vi en viktig oppgave med å lære våre kunder at energi er en kilde til klimagassutslipp, noe som igjen fører til klimaendringer. Vi informerer derfor våre kunder om hvordan de kan redusere sine utslipp ved å bruke riktig mengde strøm. Det er også viktig at vi kan tilby kundene våre fornybar energi og mulighet til å produsereegen, ren energi.

Vi skal fortsette å bruke musklene våre på en positiv måte. Ikke bare mot leverandørleddet, men til gode for hele vår interessentgruppe.