Info om strømavtalen

Innlandskraft Fastpris

  Åpne som pdf 28.11.2022

28.11.2022

Standard kraftleveringsavtale

Betingelsene gitt i Energi Norge sin ”Standard kraftleveringsavtale”, av 01.01.2017, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet (nåværende Forbrukertilsynet) gjelder.

Vilkår for strømleveranse fra Fjordkraft

I tillegg gjelder nedenstående vilkår:
I punkt 4 fremkommer betingelser for de enkelte strømavtalene.
I punkt 5 fremkommer betingelser for tilleggstjenester.

 

1. Generelle vilkår for Fjordkraft

 1. Ved bestilling gir kunden Fjordkraft fullmakt til å:
  • iverksette og melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub.
  • innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbyttet.
  • melde ut- og innflytting til Elhub ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Fjordkraft i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
  • innhente målerverdier fra Elhub
 2. Dersom strømanlegget er profilavregnet må Fjordkraft ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder.
 3. Kunden, vil så lenge avtaleforholdet varer få tilsendt kundeinformasjon relevant for kundeforholdet, eksempelvis fakturainformasjon og informasjon om bruk av appen.
  Dersom kunden har samtykket får vedkommende aktuelle nyheter, rabatter og relevante tilbud fra Fjordkraftkonsernet og våre samarbeidspartnere per e-post, SMS og sosiale medier. TrøndelagKraft og Fjordkraft Mobil er en del av Fjordkraftkonsernet. Samtykket er gyldig inntil kunden trekker det, og betyr at kunden kan få aktuelle nyheter, rabatter og relevante tilbud tilsendt etter endt kundeforhold for strøm og mobil. Kunden kan når som helst trekke samtykket.
 4. For å sikre at informasjon om kundeforholdet er lett tilgjengelig for kunden samler Fjordkraft all kommunikasjon vedrørende kundens kundeforhold og strømavtale i Min side, med varsel til den e-postadressen kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at Fjordkraft har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden.
 5. Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Retningslinjer for behandling av personopplysninger.

 

2. Leveringsvilkår

 1. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder med et forventet årlig forbruk opptil 50000kWh.
 2. Fjordkraft har rett til å foreta kredittvurdering av potensielle og eksisterende kunder og kunne avslå/avslutte leveranse, kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder dersom resultatet av kredittvurderingen gir saklig grunn for det. Ved slikt avslag eller avslutning kan Fjordkraft fristilles fra alle forpliktelser etter denne avtale med kort varsel. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.
 3. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden Fjordkraft anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.
 4. Ved flytting må kunden ta kontakt med Fjordkraft for videreføring av strømavtalen på ny adresse før flyttedato.
 5. Fjordkraft gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for registrering av Fjordkraft som leverandør på den nye adressen. Fjordkraft gis ved denne avtale også fullmakt til å kontakte kunden for å videresende melding til innflytter som skal overta strømleveransen på den gamle adressen.
 6. Dersom kunde bestiller strøm til flere anlegg, skal leveransen til nytt målepunkt være underlagt samme vilkår og betingelser som kundens gjeldende avtale med mindre noe annet er skriftlig avtalt. Dette gjelder imidlertid ikke avtaler med fastpris, forvaltningsprodukt og andre avtaler som inkluderer bindingstid og/eller prissikringer.
 7. Fjordkraft tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige eksterne rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 8. Fjordkraft kan etter denne avtale endre priselementene og avtalevilkårene med 30 dagers varsel, enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side og med varsel til kundens registrerte e-postadresse, eller på annen egnet måte valgt av kunde. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.
 9. Dersom Elhub (kraftbransjens felles datasenter) sender timesverdier for kundes forbruk, og kunde har timesavregnet strømavtale blir hver time avregnet med gjeldende timespriser. På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men en snittpris for faktureringsperioden.
 10. Kraftleveringsavtaler uten særskilt avtalt opphørsdato kan sies opp med 14 dagers skriftlig varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn. Dette er et avvik fra standard kraftleveringsavtale § 5-4.

 

3. Betalingsvilkår

 1. Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra Elhub gjennom året, kan som hovedregel få avregning månedlig.
 2. Kunder faktureres når forbruksverdi er klar, og betalingsfrist settes tidligst 7 dager etter faktura produksjonsdato. Beløpet blir beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og registrert forbruk i Elhub. Avregning baseres på avlest eller stipulert målerstand. Fakturering gjøres på verdier oversendt fra Elhub.
 3. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.
 4. Kunden gir Fjordkraft fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie med mere på sine vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Fjordkraft på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Fjordkraft uten særskilt varsle gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte.
 5. Kunden gir videre Fjordkraft rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegne. Ved betaling til Fjordkraft er nettselskapet fri sin forpliktelse overfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Fjordkraft ved at det utbetales fra Fjordkraft eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.
 6. Avtale om e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Fjordkraft AS (org. nr.: 976 944 682) som ny avtalepart og betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Fjordkraft AS.
 7. Faktura sender som hovedregel til kunden som papirfaktura. Fjordkraft anbefaler e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.
 8. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, kan Fjordkraft eller Fjordkrafts innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Fjordkraft benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.
 9. For betalingsutsettelse eller deling av faktura påløper gebyr i henhold til gjeldende satser.
 10. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har beløp til gode hos Fjordkraft utbetales kun beløp over 50 kr.
 11. Som strømkunde har du 100 % Fornøyd Garanti. Dersom kunde ikke er fornøyd kan kunde få 5 % rabatt på strømprisen i 90 dager, til en samlet verdi opptil 500 kr. 100 % Fornøyd Garanti gjelder fra første hele måned. Strømprisen inkluderer ikke månedlig fastbeløp på strømavtalen, tilleggstjenester eller nettleie. 100% Fornøyd Garanti kan bare benyttes en gang pr. kundeforhold. Fornøydgarantien er knyttet til kundens strømavtale. Bytter kunden avtale i garantiperioden, så faller garantien bort.
 12. Dersom kunde mottar en fordel/rabatt/bonus fremkommer dette i informasjon i forbindelse med bestilling. Dersom kunde har mottatt fordel/rabatt/bonus kan Fjordkraft kreve bindingstid for avtalen og evt. bruddgebyr ved avslutning av avtalen. Bruddgebyret tilsvarer verdien av fordelen/rabatten/bonusen som er gitt. Oppstartsrabatt gis kun en gang per strømanlegg. Betingelser for bindingstid avtales i kundens kontrakt.
 13. Avtaleperiode framgår av Min Side. Avslutning av avtalen er regulert i Standard kraftleveringsavtale § 5. Dersom kunde har tidsbegrenset avtale eller rabatt eller lignende fremkommer opphørstidspunkt i informasjonen i forbindelse med bestilling og i kundens Min Side. På Min Side fremkommer også hvilke vilkår som gjelder fra opphørstidspunktet.

 

4. Betingelser for Fastpris Innlandet

 1. Fastpris-avtalen gir kunde en fast pris pr. KWh i en avtalt periode.
 2. Fastpris-avtalen medfører en gjensidig forpliktelse, hvor kunde ikke kan si opp avtalen i avtalt fastpris-periode. Dersom kunde likevel ønsker å avslutte fastpris-avtalen kan dette gjøres mot at finansielle kontrakter for gjenstående fastpris-periode gjøres opp. Dette innebærer at den finansielle kontrakten selges til dagens markedspris. Dersom dette medfører et økonomisk tap er kunde ansvarlig for å dekke denne kostnaden. I tilfeller der faktisk kraftpris er lavere enn kundens fastpris kompenseres ikke kunden. Minimumsbeløpet ved frikjøp av fastpris-kontrakt er 500,-
 3. Avtalen Fastpris har i tillegg et månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk.
 4. Faktura sendes månedlig.
 5. Ved endt fastpris-periode overføres strømavtalen til strømavtalen InnlandsSpot.