Spesialtilbud på strøm

  Åpne som pdf 05.04.2024

05.04.2024

Standard kraftleveringsavtale

Betingelsene gitt i Energi Norge sin ”Standard kraftleveringsavtale”, av 01.01.2017, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet (nåværende Forbrukertilsynet) gjelder.

Vilkår for strømleveranse fra Fjordkraft

I tillegg gjelder nedenstående vilkår:
I punkt 4 fremkommer betingelser for de enkelte strømavtalene.
I punkt 5 fremkommer betingelser for tilleggstjenester.

 

1. Generelle vilkår for Fjordkraft

 1. Ved bestilling gir kunden Fjordkraft fullmakt til å:
  • iverksette og melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub.
  • innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbyttet.
  • melde ut- og innflytting til Elhub ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Fjordkraft i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
  • innhente målerverdier fra Elhub
 2. Dersom strømanlegget er profilavregnet må Fjordkraft ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder.
 3. Kunden, vil så lenge avtaleforholdet varer få tilsendt kundeinformasjon relevant for kundeforholdet, eksempelvis fakturainformasjon og informasjon om bruk av appen.
  Dersom kunden har samtykket får vedkommende aktuelle nyheter, rabatter og relevante tilbud fra Fjordkraftkonsernet og våre samarbeidspartnere per e-post, SMS og sosiale medier. TrøndelagKraft og Fjordkraft Mobil er en del av Fjordkraftkonsernet. Samtykket er gyldig inntil kunden trekker det, og betyr at kunden kan få aktuelle nyheter, rabatter og relevante tilbud tilsendt etter endt kundeforhold for strøm og mobil. Kunden kan når som helst trekke samtykket.
 4. For å sikre at informasjon om kundeforholdet er lett tilgjengelig for kunden samler Fjordkraft all kommunikasjon vedrørende kundens kundeforhold og strømavtale i Min side, med varsel til den e-postadressen kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at Fjordkraft har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden.
 5. Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Retningslinjer for behandling av personopplysninger.

 

2. Leveringsvilkår

 1. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder med et forventet årlig forbruk opptil 50000kWh.
 2. Fjordkraft har rett til å foreta kredittvurdering av potensielle og eksisterende kunder og kunne avslå/avslutte leveranse, kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder dersom resultatet av kredittvurderingen gir saklig grunn for det. Ved slikt avslag eller avslutning kan Fjordkraft fristilles fra alle forpliktelser etter denne avtale med kort varsel. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.
 3. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden Fjordkraft anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.
 4. Ved flytting må kunden ta kontakt med Fjordkraft for videreføring av strømavtalen på ny adresse før flyttedato.
 5. Fjordkraft gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for registrering av Fjordkraft som leverandør på den nye adressen. Fjordkraft gis ved denne avtale også fullmakt til å kontakte kunden for å videresende melding til innflytter som skal overta strømleveransen på den gamle adressen.
 6. Dersom kunde bestiller strøm til flere anlegg, skal leveransen til nytt målepunkt være underlagt samme vilkår og betingelser som kundens gjeldende avtale med mindre noe annet er skriftlig avtalt. Dette gjelder imidlertid ikke avtaler med fastpris, forvaltningsprodukt og andre avtaler som inkluderer bindingstid og/eller prissikringer.
 7. Fjordkraft tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige eksterne rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 8. Fjordkraft kan etter denne avtale endre priselementene og avtalevilkårene med 30 dagers varsel, enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side og med varsel til kundens registrerte e-postadresse, eller på annen egnet måte valgt av kunde. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.
 9. Dersom Elhub (kraftbransjens felles datasenter) sender timesverdier for kundes forbruk, og kunde har timesavregnet strømavtale blir hver time avregnet med gjeldende timespriser. På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men en snittpris for faktureringsperioden.
 10. Kraftleveringsavtaler uten særskilt avtalt opphørsdato kan sies opp med 14 dagers skriftlig varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn. Dette er et avvik fra standard kraftleveringsavtale § 5-4.

 

3. Betalingsvilkår

 1. Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra Elhub gjennom året, kan som hovedregel få avregning månedlig.
 2. Kunder faktureres når forbruksverdi er klar, og betalingsfrist settes tidligst 7 dager etter faktura produksjonsdato. Beløpet blir beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og registrert forbruk i Elhub. Avregning baseres på avlest eller stipulert målerstand. Fakturering gjøres på verdier oversendt fra Elhub.
 3. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.
 4. Kunden gir Fjordkraft fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie med mere på sine vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Fjordkraft på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Fjordkraft uten særskilt varsle gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte.
 5. Kunden gir videre Fjordkraft rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegne. Ved betaling til Fjordkraft er nettselskapet fri sin forpliktelse overfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Fjordkraft ved at det utbetales fra Fjordkraft eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.
 6. Avtale om e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Fjordkraft AS (org. nr.: 976 944 682) som ny avtalepart og betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Fjordkraft AS.
 7. Faktura sender som hovedregel til kunden som papirfaktura. Fjordkraft anbefaler e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.
 8. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, kan Fjordkraft eller Fjordkrafts innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Fjordkraft benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.
 9. For betalingsutsettelse eller deling av faktura påløper gebyr i henhold til gjeldende satser.
 10. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har beløp til gode hos Fjordkraft utbetales kun beløp over 50 kr.
 11. Som strømkunde har du 100 % Fornøyd Garanti. Dersom kunde ikke er fornøyd kan kunde få 5 % rabatt på strømprisen i 90 dager, til en samlet verdi opptil 500 kr. 100 % Fornøyd Garanti gjelder fra første hele måned. Strømprisen inkluderer ikke månedlig fastbeløp på strømavtalen, tilleggstjenester eller nettleie. 100% Fornøyd Garanti kan bare benyttes en gang pr. kundeforhold. Fornøydgarantien er knyttet til kundens strømavtale. Bytter kunden avtale i garantiperioden, så faller garantien bort.
 12. Dersom kunde mottar en fordel/rabatt/bonus fremkommer dette i informasjon i forbindelse med bestilling. Dersom kunde har mottatt fordel/rabatt/bonus kan Fjordkraft kreve bindingstid for avtalen og evt. bruddgebyr ved avslutning av avtalen. Bruddgebyret tilsvarer verdien av fordelen/rabatten/bonusen som er gitt. Oppstartsrabatt gis kun en gang per strømanlegg. Betingelser for bindingstid avtales i kundens kontrakt.
 13. Avtaleperiode framgår av Min Side. Avslutning av avtalen er regulert i Standard kraftleveringsavtale § 5. Dersom kunde har tidsbegrenset avtale eller rabatt eller lignende fremkommer opphørstidspunkt i informasjonen i forbindelse med bestilling og i kundens Min Side. På Min Side fremkommer også hvilke vilkår som gjelder fra opphørstidspunktet.

 

4. Betingelser for KNIF Sikret 50

 1. Generelt
  Kunden gir med dette Fjordkraft AS fullmakt til: 
  å kjøpe kraft til spotpris i det fysiske kraftmarkedet fra Nord Pool, samt foreta prissikringer i det finansielle kraftmarkedet, Nasdaq. De finansielle prissikringer inngår i kraftporteføljen, Knif Sikret 50, som samtlige kunder tilknyttet avtalen har rett og plikt til å kjøpe kraft fra i kontraktsperioden.
 2. Om Knif Sikret 50
  a) Energiprisen (kraftprisen) som den tilsluttede kunde (kundeanlegg) betaler til Fjordkraft AS består av fysisk kraftpris levert av Statkraft med tilhørende innkjøpskostnader for området der strømmen leveres (områdepris) og evt. finansielle sikringer, med tillegg av offentlige avgifter og omkostninger og avtalt vederlag til Knif og Fjordkraft AS. Avtalen har et månedlig fastbeløp. Fjordkraft kan endre priselementene (faste månedlige beløp) og avtalevilkårene med 1 måneds varsel i samråd med Knif, enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min Side, via direkte skriv til kunde eller på annen egnet måte.
  Forholdet mellom finansielle sikringer og fysisk kraftpris avhenger av sikringsgrad i den kraftavtale den enkelte kunde til enhver tid har.
  b) Oppstart i fondet skjer hvert halvår og har følgende struktur:
  01.01.20xx
  01.07.20xx
  c) Knif Sikret 50 er en strømavtale med inntil 24 måneders sikringsperiode. Avtalen skal søke å redusere kundens risikoeksponering i kraftmarkedet ved å sikre deler av kundenes volum frem i tid. Prissikret volum beregnes ut ifra netteiers estimerte årsforbruk ved oppstartstidspunktet.
  Fjordkraft bruker opptil 12 måneder på å sikre volumet for neste leveringsår. Sikringsgraden per 1. oktober før leveringsåret starter vil ligge på 50 %, avhengig av forvalternes markedssyn. Forvaltningsvolum kan fravikes med +/- 20 % av sikret volum.
  d) Nye kunder får levert Innkjøpspris, dersom ikke annet er avtalt, fra signering av kontrakt frem til den 1. januar i det første kalenderåret som blir sikret. Påslaget i denne perioden er identisk med påslag nevnt under punkt 2a. Blir kjøper stående uten gyldig kraftleveringskontrakt fortsetter Fjordkraft levering frem til ny kontrakt/oppsigelse foreligger. Kjøper får da levert produktet Innkjøpspris.
  e) Mobiltelefonnummer og e-postadresser som oppgis kan bli brukt til elektronisk markedsføring og annen informasjon i avtaleperioden.
 3. Kontraktsperioden
  Avtalen er løpende og oppsigelsestid er 14 dager. Oppgjøret faktureres i henhold til gjeldende betalingsbetingelser.
 4. Justering av priser
  Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen (KPI) siste 12 mnd. Det tilkommer et variabelt påslag til elsertifikatpliktige kunder. Påslaget prises i øre per kWh og kan endres med varsel på Fjordkrafts internettsider.
 5. Kundens andel av finansielle posisjoner
  Kunden eier sin andel av de finansielle posisjoner som Fjordkraft AS har tatt på vegne av samtlige kunder i porteføljen. I de tilfeller hvor kontraktsforholdet mellom Partene avsluttes og det foreligger finansielle posisjoner som kunden eier andeler av må kunden gjøre opp for disse før kontraktsforholdet mellom partene opphører. Ved Kundes ønske om oppgjør av finansielle posisjoner før utgang av sikringsperiode påløper administrasjonsgebyr. Andelen av de finansielle posisjonene gir enten økonomisk gevinst eller tap for Kunden avhengig av markedsverdien. Beløp under NOK 200,-, vil hverken faktureres eller utbetales
 6. Risiko
  Historisk positiv avkastning gir ingen garanti for fremtidig avkastning og kan ikke garanteres. Kundens kraftpris kan få et tillegg for å dekke forvaltningens eventuelle negative resultat. Underliggende leveranse er spotpris. Dette produktet innehar derfor i tillegg alle risikofaktorene som er forbundet med en vanlig spotleveranse.

5. Andre tjenester og tilleggsvilkår

 1. Dersom kunden har valgt "strømforsikring" gjelder også vilkår for Strømforsikring.
 2. Dersom kunden er registrert som plusskunde vil betaling for overskudd av elektrisitet levert til Fjordkraft være Nord Pools områdepriser time for time i kundens leveringsområde. 
 3. Dersom kunden har valgt å spare Trumf-poeng gjelder vilkår for Trumf-bonus.
 4. Dersom kunden har valgt tilleggstjenesten «Norsk vannkraft» får kunden opprinnelsesgarantier fra vannkraft tilsvarende sitt strømforbruk. Kunden kan til enhver tid se hvilket vannkraftverk som gir opprinnelsesgarantier på Min side. Tjenesten faktureres i øre/kWh etter gjeldende priser.  
 5. Dersom kunden er registrert med «Pulsmåler», gjelder vilkår for pulsmåler.
 6. For kunder som har valgt Forutsigbar betaling fra Steddi Payments finner man  vilkårene her.
 7. Dersom kunden har valgt å bruke tjenesten Smart lading i Fjordkraft-appen gjelder vilkår for Smart Lading.
 8. Dersom kunden har Ladesmart-Rabatt gjelder disse vilkår.
 9. For kunder som velger å benytte seg av muligheten til å tjene og bruke fordelspoeng, gjelder vilkår for fordelspoeng.

6. Angrefrist

 1. Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter avtalen ble inngått, regnet fra dagen etter avtaleinngåelse, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Last ned opplysninger om angrerett og angreskjema.

7. Kundeservice og klage

 1. Ved behov for råd og veiledning kan kunden kontakte Fjordkrafts Kundeservice på tlf. (+47) 230 06100. Kunden kan også skrive til Fjordkrafts Kundesenter via våre nettsider
 2. Dersom kunde har innsigelser til sitt kundeforhold rettes henvendelse i første rekke til kundeservice. Dersom saken ikke løses kan kunde rette henvendelse til Forbrukertilsynet, Elklagenemnda eller NVE.
 3. Vi oppfordrer også til å kontakte DNV som er sertifiseringsorganet for Trygg Strømhandel hvis du opplever uønsket adferd.