Hva er vannkraft?

Vannkraft er en fornybar energikilde der man utnytter den potensielle energien i vannet til kraftproduksjon.

Produksjon av elektrisk energi fra rennende vann har spilt en viktig rolle for Norge i mange år, og vannkraft vil fortsette å være en betydelig ressurs i lang tid fremover. På verdensbasis har imidlertid denne typen energiproduksjon fortsatt et stort potensial, særlig i Afrika, Asia, Latin- og Sør-Amerika der mesteparten av vannkraftressursene ikke er utnyttet.

Hvordan fungerer vannkraft?

I Norge er produksjon av elektrisitet gjennom vannkraft vanligvis knyttet til elver. Her settes det opp kraftstasjoner slik at vannet kan utnyttes på vei ned elveløpet.

Hvor mye energi et vannkraftverk kan produsere bestemmes av fallhøyden og vannføringen som utnyttes. Det finnes flere ulike typer kraftverk som utnytter det rennende vannet på hver sin måte, og i hovedsak benytter vi tre typer:

Magasinkraftverk (høytrykkskraftverk)

Magasinkraftverket utnytter store fallhøyder og mindre vannmengder. Her lagres vannet i vannmagasiner for å senere benyttes til kraftproduksjon. Med andre ord kan vi her utnytte energien og produsere strøm etter forbrukernes behov.

Elvekraftverk (lavtrykkskraftverk)

Elvekraftverkene anlegges midt i selve elveløpet, helst der det er høy vannføring og liten fallhøyde. Her brukes stort sett vannet når det kommer. Det er vanskelig å regulere vannmengden her, og kraftproduksjonen vil derfor øke ved flom, nedbør eller høy vannføring, mens den vil minke hvis det motsatte skjer.

Pumpekraftverk

Et pumpekraftverk har to magasiner, og kan pumpe opp vann fra ett nivå til et annet. Her kombineres ofte vannkraft og vindkraft. Dersom det produseres mer energi enn vi klarer å bruke, vil et pumpekraftverk sende vannet tilbake i magasinene. Med andre ord er denne typen kraftverk et slags energilager.

Vannkraft i Norge

Selv om vannkraft er den største fornybare ressursen for produksjon av energi i verden, utgjør den ikke mer enn en sjettedel av den totale kraftproduksjonen. I Norge står imidlertid vannkraftproduksjon for 93 % av den totale kraften som produseres. I landet vårt er også miljø- og klimautfordringer sentrale temaer, så utnyttelse av bærekraftige ressurser er et naturlig fokusområde. Vannkraft er derfor en viktig energikilde for vår nasjon.

Både bratt terreng og tidvis mye nedbør gjør at Norge har gode forutsetninger for utbygging av vannkraftanlegg. I dag har vi omtrent 1600 vannkraftverk i landet, og årlig produseres det omtrent 135 TWh (terrawattimer) med strøm. Dette gjør Norge til den største vannkraftprodusenten i Europa.

Se våre strømavtaler for bedrifter

Fordeler og ulemper med vannkraft

Bruk av vannkraft til å produsere energi er et godt alternativ til fossilt brennstoff som gass og olje, og det følger flere fordeler med denne energikilden:

  • Miljøvennlig: Vannkraft er en ren form for energi. Produksjon av energi på denne måten forurenser ikke.

  • Fornybar: Vann er en fornybar ressurs da vannet kan brukes flere ganger, og så lenge vi har nedbør i form av snø og regn vil vannkraftproduksjon kunne fortsette å produsere energi.

  • Regulerbar: Ved hjelp av vannkraftverkene kan strøm produseres etter forbrukernes behov.

  • Forutsigbar: Vannkraftproduksjon er ikke væravhengig slik som solenergi og vindkraft, og energien kan også lagres.

  • Økonomi: Utbygging og drift av vannkraftverk har lave kostnader.

Dessverre medfølger også noen ulemper ved vannkraftproduksjon:

  • Inngrep i fiske- og dyreliv: Bygging av vannkraftverk fører til forskyvning av området rundt og dyrene som bor der. Strømmen og vannstanden ved elver blir også påvirket, som har konsekvenser for fisk.

  • CO2-utslipp: Selv om selve produksjonen av vannkraft er miljøvennlig, slippes det ut noen klimagasser når vannkraftverk bygges.

Det er imidlertid innført flere tiltak for å redusere konsekvensene ved bruk av vann som energikilde, og vannkraft er likevel den mest brukte og fordelaktige formen for energi i dag.

Opprinnelsesgarantier sikrer at pengene går riktig sted

Fordi kjøp og salg av strøm foregår på et internasjonalt marked, kan pengene din bedrift betaler gå til ulike produsenter – også de som ikke fokuserer på fornybar energi. Som kunde av Fjordkraft lar vi deg derfor kjøpe strøm med opprinnelsesgarantier, slik at du sikrer at pengene bedriften betaler kun går til fornybar kraftproduksjon.


Ønsker du fornybar energi til din bedrift?

Snakk med en rådgiver