Hva er bioenergi?

Bioenergi er en fornybar energikilde som hovedsakelig brukes til oppvarming. Du skaper selv energi fra biomasse når du fyrer i peisen hjemme, men hvilke andre metoder for produksjon finnes, og hva er fordelene og ulempene ved å produsere denne typen energi?

Bioenergi er energi som kommer fra utnyttelse av biomasse. Bio betyr liv, og alt av planter, dyr, biologisk avfall og lignende som allerede finnes i naturen kan brukes til å produsere denne typen energi. 

Hvordan fungerer bioenergi i Norge? 

Før i tiden var bioenergi den viktigste energikilden i Norge, men etter hvert har vannkraft tatt over. Selv om fornybar energi utgjør godt over 90 % av Norges energiproduksjon i dag, står ikke energi fra biomasse for mer enn 6 % av dette. I de senere årene har det likevel blitt etablert flere biokraftverk rundt om i landet, samtidig som mye av bioenergien som produseres her stammer fra private husholdninger der vi for eksempel fyrer med ved.

I Norge er årlig tilvekst av biomasse omtrent 425 TWh (terrawattimer), hvorav rundt 15 TWh blir utnyttet til å produsere energi. Biomasse er en ressurs som også er egnet til mat, dyrefor og fiberprodukter, og derfor er det ikke ønskelig å benytte all tilvekst til energiproduksjon.

Det finnes likevel stort potensial her, og det er realistisk å anta at tallet for bruk av biomasse til energi vil øke med årene – særlig med økende fokus på miljø og bruk av fornybare ressurser.

Hva er fordeler og ulemper ved bioenergi?

Produksjon av energi fra biomasse og biobrensel er et veldig godt alternativ til fossile energikilder som olje, kull og gass, og det finnes mange fordeler ved dette:

 • Fornybar energikilde: Nytt biomateriale vokser naturlig frem, og regnes derfor som en fornybar ressurs.

 • Miljøvennlig: Karbondioksidet som slippes ut ved omdanning av organisk materiale til bioenergi vil uansett bli frigjort selv om planten brytes ned ved råtning. Bioenergi regnes derfor som CO2-nøytralt og bidrar ikke til økt drivhuseffekt.

 • Utnytter ressurser: Biomasse kan gå igjennom flere ledd, for eksempel kan man først lage et møbel av det organiske materialet og deretter brenne det. På denne måten blir ressursen utnyttet flere ganger.

 • Utnytter restprodukter: Bioenergi kan utnyttes av restprodukter fra for eksempel land- og skogbruk, eller fra en husholdnings biologiske avfall som ellers ville blitt kastet.

 • Anvendelig: Det er ikke alt som kan drives av for eksempel solenergi og vindkraft, og bioenergi kan brukes til mye.

Det finnes imidlertid også noen ulemper som følger dersom prosessen med å skape energi fra biomateriale ikke gjennomføres på riktig måte:

 • Betinget fornybar ressurs: For at bioenergi skal være en fornybar energikilde må det være igjen nok organisk materiale etter at biomasse er brent, slik at CO2 som slippes ut kan tas opp igjen.

 • Avskoging og matmangel: Blir det tatt ut mer biomasse enn hva bæreevnen tillater, kan dette lede til avskoging som igjen vil kunne føre til for eksempel matmangel, større CO2-utslipp og økt drivhuseffekt.

 • Økonomi: Det kreves høye investeringskostnader for å produsere energi med biomasse og biobrensel sammenlignet med fossilt brensel.

Hva brukes bioenergi til? 

Bioenergi brukes hovedsakelig til oppvarming ved å brenne biomasse eller biobrensel. Energien kan for eksempel utnyttes ved at organisk materiale gjøres om til ved og briketter som brukes i vanlige husholdninger, eller ved at avfall blir brent i fjernvarmeanlegg. I utviklingsland er dette den viktigste typen energi, og utnyttes i stor grad ved bålbrenning.


Energi fra biomasse blir også brukt til å produsere elektrisitet, biodrivstoff, biogass og hydrogen, og til å lage for eksempel møbler ut av biologisk materiale som treverk.

Ønsker bedriften din å bruke strømmen smartere? Les om våre energisparende løsninger.

Hvordan produseres bioenergi? 

Biomateriale kan bearbeides på mange ulike måter for å skape energi, og det er bedre å utnytte energien til et formål i stedet for at en plante bare råtner. For at utnyttelsen skal være effektivt bør biomassen være igjennom så mange ledd som mulig. De vanligste måtene bioenergi produseres på er gjennom:

 • Direkte forbrenning: Den enkleste formen for å produsere bioenergi. For eksempel produseres varme ved brenning av trevirke når man lager bål eller fyrer i ovnen hjemme. Denne varmen kan også brukes til strømproduksjon.

 • Pyrolyse (tørrdestillasjon): Prosess som bryter ned biomasse gjennom oppvarming uten oksygen. Dette danner trekull, vanndamp og bioolje, men også en brennbar gassblanding.

 • Gassifisering: Biomasse varmes opp for å fremstille flest mulig brennbare gasser. Blant annet dannes syntesegass som kan brukes til ulike kraftformål, direkte til oppvarming eller til fremstilling av hydrogen.

 • Metanisering (anaerob nedbrytning): Prosess for nedbrytning av biomasse uten oksygen. Dette danner biogass som kan brukes direkte til brensel. Denne prosessen foregår naturlig i for eksempel søppelfyllinger.

Bioenergi er miljøvennlig, det er en fornybar energikilde og dermed også et mye bedre alternativ til fossile energikilder som kull, olje og gass. For omtrent halvparten av jordas befolkning er energi utnyttet fra organisk materiale den viktigste energikilden.

Kontakt en energirådgiver