Avtalevilkår for Fjordkraft Mobil AS

  Åpne som PDF 17.03.2023

Avtalevilkår for Fjordkraft Mobil AS

17.03.2023

1. Generelt:

a. Vilkår
Abonnementsavtalen består av Fjordkraft Mobils «Generelle vilkår» og «Vilkår for bestilling». Ved motstrid går «Vilkår for bestilling» foran «Generelle vilkår».

Fjordkraft Mobils «Generelle vilkår» beskrevet her regulerer avtaleforholdet mellom Fjordkraft Mobil og Kunden, og er forbeholdt personkunder. Vilkårene gjelder Kundens tilgang til, og bruk av, mobiltelefoni fra Fjordkraft Mobil med de til enhver tid gjeldende priser, tilleggstjenester og avtalespesifikke begrensninger. Avtalen gir rett til bruk av de produkter og tilleggstjenester som er avtalt med Fjordkraft Mobil. En fullstendig oversikt over tilgjengelige tilleggstjenester er til enhver tid oppdatert på Fjordkraft Mobils nettsider.

b. Parter
Parter i denne avtalen er Fjordkraft Mobil og Kunden som spesifisert i abonnementsavtalen. Kunden er den juridiske eller myndige person som inngår denne avtalen med Fjordkraft Mobil. Bruker er Kunden selv, eller en person som Kunden har gitt tillatelse til å benytte abonnementet. Kunden har ansvar for enhver Bruker som benytter Kundens utstyr og de tjenestene som Kunden har adgang til ifølge abonnementsavtalen.

c. Avtaleinngåelse
Avtale mellom Fjordkraft Mobil og Kunden om levering av tjenesten er inngått når Fjordkraft Mobil har bekreftet kundens bestilling. Kunden betraktes å ha akseptert abonnementsavtalen dersom vedkommende tar i bruk Tjenesten uten at avtaleinngåelse er uttrykkelig inngått.

Dersom det bestilles videreføring av Kundens eksisterende telefonnummer fra et annet selskap enn Fjordkraft Mobil, må Kunden gi Fjordkraft Mobil fullmakt til å foreta abonnementsskiftet og til å innhente nødvendig informasjon hos tidligere selskap. Den skriftlige bestillingen (via brev, telefon, web, sms eller e-post) er å anse som en slik fullmakt.

Videreføring av eksisterende telefonnummer medfører automatisk avslutning av avtalen hos tidligere selskap. Kunden er selv ansvarlig for eventuelle sluttkostnader påført fra avgivende operatør.

Det tillates maksimalt 6 stk. registrerte abonnement per myndig person. Flere abonnement enn dette kan etableres etter avtale med Fjordkraft Mobils kundeservice.

Kunden samtykker til at Fjordkraft Mobil samler inn nødvendig informasjon for å kunne behandle abonnementet.

d. Kredittvurdering
Fjordkraft Mobil forbeholder seg retten til å innhente opplysninger om Kunden fra offentlige kilder og kredittopplysningsbyråer. Gjenpartsbrev sendes elektronisk per e-post, SMS eller via post til Kunden. Fjordkraft Mobil kan kreve fremlagt fullmakt som viser at vedkommende som bestiller har myndighet til å inngå abonnementsavtale med Fjordkraft Mobil. Fjordkraft Mobil har rett til å avslå leveranse av tjenesten uten å måtte oppgi grunn.

e. Angrerett
Dersom avtale inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.». Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Fjordkraft Mobil har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Last ned angrerettskjema.

Dersom Tjenesten påbegynnes før angrefristen løper ut, skal Kunden betale brukskostnader forbundet med Tjenesten, herunder utgifter knyttet til påbegynnelse, og etablering abonnementet dersom han benytter seg av angreretten.

f. Samtykke
Dersom man har samtykket får en informasjon om aktuelle nyheter og tilbud fra Fjordkraft konsernet, Fjordkraft Fordel og kjente merkevarer per e-post, sms og sosiale medier. TrøndelagKraft og Fjordkraft Mobil er en del av Fjordkraft konsernet.

Samtykket er gyldig inntil man melder seg av, og betyr at man kan få informasjon om aktuelle nyheter og tilbud etter endt kundeforhold. En kan når som helst trekke tilbake samtykket. Avmeldingen vil ikke berøre annen informasjon som sendes fra Fjordkraft Mobil.

Kunden samtykker til at Fjordkraft Mobil sin innfordringspartner kan benytte de oppgitte opplysningene til enhver kommunikasjonsform overfor Kunden, herunder elektronisk kommunikasjon for å sende varsel om purring.

g. Behandling av Personopplysninger
Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Retningslinjer for behandling av personopplysninger.

h. Taushetsplikt
Fjordkraft Mobil plikter i henhold til Lov om Elektronisk Kommunikasjon, § 2-9, å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av teletjenestene og om innholdet i telekommunikasjonen. Fjordkraft Mobil kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndigheten eller andre som i henhold til lov kan kreve det.

i. Oppbevaring av telefondata
Spesifikke opplysninger om kundens bruk av telefontjenester vil av hensyn til dokumentasjon og utsendelse av regning bli registrert og lagret i henhold til gjeldende lovgivning om datalagring. Data vil bli lagret lenger hvis gjeldende faktura ikke er betalt eller ikke er akseptert.

2. Tjenestevilkår:

a. Beskrivelse av Tjenesten
Tjenesten består av et offentlig telefonnummer som kunden kan ringe ut med og bli oppringt på.
Ved høyst spesielle tilfeller vil Kunden måtte bli tildelt et nytt nummer av regulatoriske, tekniske eller driftsmessige årsaker. Fjordkraft Mobil vil i slike tilfeller gi varsel i god tid så sant det er mulig. Fjordkraft Mobil er ikke ansvarlig for tap og kostnader Kunden blir påført ved et slikt bytte av nummer.

b. Bruk av Tjenestene
Ved inngåelse av abonnementsavtalen skal Kunden få adgang til de avtalte tjenestene fra Fjordkraft Mobil. Tjenestene skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og regler, og i samsvar med avtale mellom Fjordkraft Mobil og selskapets avtalepartnere.

Fjordkraft Mobil innestår ikke for at Kundens bruk av tjenestene skjer uten avbrudd eller at all kommunikasjon når frem. Planlagte, lengre avbrudd skal varsles innen rimelig tid. Unntak fra dette er avbrudd som er utenfor Fjordkraft Mobils kontroll.

Abonnementet gir rett til bruk i nett hos utenlandske operatører som Fjordkraft Mobil, eller selskapets avtaleparter, har inngått avtale om samarbeid med. Bruk av utenlandske nett er undergitt de lover og bestemmelser, takster og vilkår som er gjeldende i den enkelte operatørs nett. Ved bruk av abonnementet i utenlandske nett innkrever Fjordkraft Mobil betaling for bruken på vegne av den utenlandske operatøren. Utlandsprisene er spesifisert på Fjordkraft Mobils nettsider.

Kunden plikter innen rimelig tid å melde til Fjordkraft Mobil enhver endring i abonnementsinformasjon, herunder opplysninger gitt i abonnementsavtalen.
Det er Kundens ansvar å sørge for at abonnementsvilkårene til enhver tid er kjent for Bruker av abonnementet. Kunden er også ansvarlig for at utstyret som tilknyttes SIM-kortet for bruk av tjenestene er typegodkjent i henhold til gjeldende standarder og lovgivning.

c. Hastighet
Hastighet i mobilnettet vil være avhengig av flere forhold. Blant annet kan dekning, hvor mange som er på nett samtidig, om Kunden er utendørs eller innendørs påvirke hastigheten.

Etter at Kunden har brukt opp inkluderte datamengde forbeholder Fjordkraft Mobil seg retten til å justere ned hastigheten på datatrafikken. Detaljer rundt eventuelle hastighetsbegrensninger finnes på Fjordkraft Mobils nettsider.

d. Fri bruk
Bruk og tilgang til tjenester Fjordkraft Mobils mobilabonnement med fri bruk er basert på å kunne gi kunden forutsigbarhet. For å hindre misbruk har vi en begrensning på fri bruk til 10 000 ringeminutter, 10 000 SMS og 10 000 MMS i måneden innen Norges grenser.

Egne priser gjelder for spesialnummer, bruk utenfor EU/EØS, fra Norge til utlandet, ferge, fly og satellitt. Ytterligere detaljer i forbindelse med trafikktyper i mobilabonnementene og de til enhver tid gjeldene priser og gebyrer, finnes på Fjordkraft Mobils nettsider.

Kunder med Fri Data abonnement gis adgang til å bruke et ubegrenset antall GB mobildata per faktureringsperiode. Hastigheten på abonnementet (opplasting og nedlasting) reduseres generelt til 3 Mbit/s ved brukte 100 GB per faktureringsperiode. En eventuell hastighetsreduksjon vil opphøre ved overgang til ny faktureringsperiode, hvor kunden på ny vil kunne bruke 100 GB mobildata før hastigheten reduseres.

Fjordkraft Mobil har rett til å stenge eller begrense Kundens tilgang (eller redusere Kundens hastighet) til Tjenestene dersom det etter Fjordkraft Mobils vurdering er sannsynlig at misbruk pågår eller at kunden har en betalingshistorikk som ikke tilsier at kunden kan dekke forbruket. Dette gjelder f.eks. når Kunden:

1. Bruker Tjenestene i strid med Avtalen, lov, offentlige vedtak, dom etc.
2. Misbruker eller skaper forstyrrelser i kommunikasjonsnettet eller overfor andre abonnenter, f.eks. gjennom massekommunikasjon (spam), eller gjennom å skape trusler mot sikkerhet og helse.
3. Krenker tredjemanns rettigheter, f.eks. ved bruk av webspidere.
4. Benytter Tjenestene på en måte som belaster kapasiteten i mobilnettet utover en normal bruk,
5. Tilknytter, endrer, gjør inngrep eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten Fjordkraft Mobil Mobils skriftlige forhåndssamtykke.
6. Videreselger, leier ut kapasitet, eller på annen måte tilbyr Tjenestene til tredjepart, f.eks. ved etablering av IP telefoniløsninger basert på Tjenestene.
7. Volder økonomisk tap eller skade for tredjemann eller Fjordkraft Mobil Mobil.
8. Oppgir feil eller mangelfull kundeinformasjon.
9. Har et overforbruk av tjenestene som ikke tilsvarer normalt forbruk av tjenestene.

e. Oppspart data
Med abonnement som har mulighet for oppspart data, kan data Kunden ikke har brukt ved utgangen av fakturaperioden bli overført til neste fakturaperiode. Høyest mulige oppsparte datamengde er lik det Inkludert datatrafikkvolum som angitt på våre nettsider. Tidsbegrensende ekstra datapakker eller faste datapakker teller ikke inn i den maksimale grense for oppspart data i Data Rollover.

Oppspart data har ingen utløpsdato. Kunden beholder oppspart data ved endring av abonnement, opptil maksimalgrensen for abonnementet det byttes til. Oppspart data kan ikke utbetales ved oppsigelse eller bytte av leverandør.

f. Internasjonal gjesting innenfor EU/EØS
Kunder som er på reise i EU/EØS og som har inngått avtale om mobilabonnement som inkluderer bruk i EU/EØS, kan benytte abonnementet på samme betingelser som i Norge, jf. punkt om «rimelig bruk», samt følgende forutsetning: Like priser og betingelser i EU/EØS som i Norge forutsetter at kunden tilbringer mer tid i Norge enn i EU/EØS, og bruker mobilabonnementet sitt mer i Norge enn i EU/EØS. Hvis kunden i løpet av en sammenhengende periode på fire måneder tilbringer mer enn 50 % av sin tid utenfor Norge i et eller flere EU/EØS land og bruker mobil mer i et annet EU/EØS land enn i Norge, kan Fjordkraft Mobil kontakte kunden for å avklare videre bruk av abonnementet. Kunden kan velge å enten avslutte, eller betale en særskilt tilleggspris for, videre bruk av abonnementet i EU/EØS i tråd med EUs regulering av rimelig bruk. Betingelser for bruk i EU/EØS vil kunne endres i henhold til EUs regulering av rimelig bruk i utlandet.
For øvrig gjelder egne priser for SMS og samtaler fra Norge til utlandet, bruk av spesialnummer og mobilbruk på skip og i fly og for mobilbruk i land utenfor EU/EØS-området.

g. Betingelser for «rimelig bruk».
Med mindre annet er avtalt, gjelder følgende betingelser for rimelig bruk av mobilabonnement fra Fjordkraft Mobil: - Fri bruk: Med ‘fri bruk’ menes begrenset til normal personbruk av mobilabonnement (dvs. ikke maskinskapt bruk). Fri sms gjelder kun meldinger sendt fra mobiltelefonen. Fjordkraft Mobil forbeholder seg rett til å begrense betydelig overforbruk utover normal bruk.

Fri bruk gjelder ikke sms/mms/data/samtaler til/fra/på skip, fly, satellitt-telefoner, spesialnummer eller land utenfor EU/EØS, med mindre annet er avtalt spesielt. Inkludert forbrukskvote (fastpris pakke): Noen mobilabonnement har en månedspris som inkluderer en fast forbrukskvote av f.eks. samtaleminutter, sms/mms og/eller data per kalendermåned, som kunden ikke betaler noe for utover månedsprisen. Den faste forbrukskvoten i slike abonnement gjelder kun bruk i Norge samt i EU/EØS, med mindre annet er avtalt spesielt.

For abonnement med særlig store inkluderte forbrukskvoter på data kan Fjordkraft Mobil innføre begrensning på kostnadsfri bruk av inkludert data i EU/EØS, for å sikre rimelig dekning av Fjordkraft Mobils varekost for din databruk i andre mobiloperatørers nett i EU/EØS.

Datamengde som kan forbrukes per faktureringsperiode i EU/EØS uten ekstra kostnad, beregnes i henhold til EUs retningslinjer. Forbruk utover dette belastes Kunden med løpende pris per MB. Databegrensning og pris for bruk av mobildata i EU/EØS er angitt på www.Fjordkraft Mobilmobil.no

h. Priser
Oppdaterte priser er de priser som til enhver tid ligger på Fjordkraft Mobils nettside/min side.

Kunder som er tilknyttet målepunkt som får strømleveranse til privatforbruk fra Fjordkraft Mobilkonsernet kan oppnå en fordel i form av eksempelvis rabatt eller tilleggstjenester på sitt mobilabonnement. Fjordkraft Mobil forbeholder seg retten til å fjerne denne fordelen så snart strømleveransen opphører. Fjordkraft Mobil forbeholder seg retten til å etterfakturere kunder som har mottatt fordel urettmessig.

i. Endring i priser og vilkår
Ved endringer, herunder i priser og/eller opphør av én eller flere tjenester, skal Kunden skriftlig (eksempelvis via faktura, e-post, sms) varsles minst 30 dager før endringen trer i kraft, i hht ekomloven § 2-4. Dersom kunden ikke aksepterer endringen kan avtalen heves kostnadsfritt med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft. Endringer kan skje på kortere varsel dersom de følger av regulatoriske, offentligrettslige forhold eller andre omstendigheter som er utenfor Fjordkraft Mobil sin kontroll.

j. Fornøydgaranti
Inkludert i avtalen er Fjordkraft Mobils Fornøydgaranti. Dersom kunden ikke er fornøyd med avtalen, kan kunden etter 30 dager fra oppstart av kundeforholdet få tilbakebetalt månedsbeløpet for perioden. Kunden betaler for annet forbruk og eventuelle tilleggstjenester.
Garantien avgrenses til å gjelde de første 30 dager etter leveringsoppstart. Fornøydgarantien kan ikke gjøres gjeldende etter 2 måneder fra oppstart, og kan kun brukes en gang per kunde.

k. Brukerstøtte
Fjordkraft Mobil tilbyr brukerstøtte i henhold til kontaktinformasjon og åpningstider oppgitt på Fjordkraft Mobils nettsider.

l. Fjordkraft Mobil Mobil Ung
Fjordkraft Mobil Mobil Ung er abonnement som kun er tilgjengelig for brukere med en alder inntil 30 år. Det er kun ett abonnement tilgjengelig pr bruker. For brukere under 18 år må foreldre/foresatte/verge stå som juridisk eier av abonnement. Dersom kunde endrer fra et Ung-abonnement til et annet abonnement hos Fjordkraft Mobil mister kunden fordelene i Ung-abonnementet. For øvrig følger priser og vilkår våre Standardvilkår.

3. Betalingsvilkår:

a. Fakturering
Fjordkraft Mobil fakturerer eventuelle faste avgifter forskuddsvis og forbruk etterskuddsvis. Etableringsavgift kan kreves innbetalt før en tjeneste aktiveres. Fjordkraft Mobil kan kreve gebyr for fakturautsendelsen. Faktura sendes per post eller elektronisk. Avtalegiro kan opprettes.
For etterskuddsbetalte abonnement vil Fjordkraft Mobil fakturere forbruk påfølgende måned. Dette forutsetter at Fjordkraft Mobil på tidspunkt for fakturaproduksjon har fått rapportert inn forbruket. Dersom det er forsinkelser i trafikkrapportering til Fjordkraft Mobil kan forbruket faktureres på et senere tidspunkt.

b. Betalingsansvar
Den som er registrert som Kunde hos Fjordkraft Mobil, er ansvarlig for betaling av de ytelser Fjordkraft Mobil leverer i henhold til avtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av Kundens abonnement, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Fjordkraft Mobils side.

Fjordkraft Mobil fastsetter tidspunkt og hyppighet for fakturering av Kunden. Ved fakturamottak per e-post, er det Kundens ansvar å sørge for at e-post fra Fjordkraft Mobil og Fjordkraft Mobils faktureringspartner ikke havner i spamfiltre eller lignende. Kunden er selv ansvarlig for å påse at faktura er mottatt. Ved forsinket betaling belastes morarente etter lov om rente ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 og det kreves gebyr for utsendelse av betalingsvarsel dersom fakturaen ikke er betalt ved forfallsdato.

Dersom Kunden mener at fakturaen er feil må Kunden klage til Fjordkraft Mobil innen betalingsfristen eller, dersom dette ikke har vært mulig, innen rimelig tid. Fjordkraft Mobil kan kreve at den ikke påklagde del av fakturaen betales innen betalingsfristen.

Fjordkraft Mobil kan fastsette en generell kredittgrense for bruk av Tjenesten og kan håndheve grensen basert på den enkelte kundes kredittverdighet, forbruksmønster og betalingshistorikk. Kredittgrensen er et internt hjelpemiddel for Fjordkraft Mobil, og kan ikke anses som en garanti for at abonnementet sperres selv om forbruket overskrider kredittgrensen. Ved nådd kredittgrense kan Fjordkraft Mobil kreve at abonnenten betaler det påløpte beløp, eller stiller tilfredsstillende sikkerhet for beløpet. Fjordkraft Mobil kan stenge abonnementet for bruk inntil betaling skjer eller sikkerhet er stillet.

4. Ansvarsvilkår:

a. Tap/tyveri av SIM-kortet
Kunden er ansvarlig for mottatt SIM-kort, og for at tilhørende PIN- og andre sikkerhetskoder oppbevares slik at de ikke blir kjent av uvedkommende. Det advares mot å notere koden på kortet, telefonutstyret eller tilsvarende eller å forlate telefonen etter at PIN-koden er tastet inn, da dette etter forholdene kan anses grovt uaktsomt. Ved kjennskap til at andre har fått tilgang til kodene, skal Kunden straks sørge for å få kodene endret.

Om Kunden mister eller frastjeles SIM-kortet (f.eks. ved tyveri av telefon), skal tapet innen rimelig tid og uten ugrunnet opphold meldes Fjordkraft Mobil for å hindre misbruk. Tapet meldes ved å kontakte Fjordkraft Mobils kundeservice via telefon, chat eller e-post eller ved selv å sperre abonnementet via Mine sider på Fjordkraft Mobils nettsider. Fjordkraft Mobil har ansvaret for at sperremelding kan mottas.

Unnlatelse av å melde fra innen 24 timer fra tapet ble kjent regnes som grov uaktsom handling. Kunden er selv ansvarlig for misbruk av abonnementet inntil sperremelding er mottatt av Fjordkraft Mobil. Ansvaret er begrenset oppad til kr. 5.000, med mindre kunden har utvist grov uaktsomhet, hvorpå beløpet er oppad begrenset til kr. 25.000. Ved utvist forsett gjelder ikke ansvarsbegrensningene.

I perioden fra sperremelding er gitt Fjordkraft Mobil og til abonnementet er sperret for bruk er Kunden kun ansvarlig for misbruk dersom Kunden har muliggjort misbruket ved grov uaktsom handling eller forsett. Når abonnement er sperret for bruk vil månedsavgifter påløpe. Med månedsavgift menes fast månedlig beløp som Kunden skal betale for avtalte tjenester.

b. Kundens ansvar
Det er Kundens ansvar å informere Fjordkraft Mobil om korrekt personalia og adresse for Kunde og Bruker, både ved avtaleinngåelse og når informasjonen endres på et senere tidspunkt. Fjordkraft Mobil skal informeres om adresseendring så snart som mulig, og senest 7 dager etter at endringen er gjennomført.

SIM-kort sendes som hovedregel til folkeregistrert adresse.
Før feil eller mangler ved Tjenesten meldes til Fjordkraft Mobil, bør Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens utstyr eller bruk av utstyr.
Dersom trafikkmønsteret på Kundens abonnement (ett eller flere) avviker vesentlig fra gjennomsnittet forbeholder Fjordkraft Mobil seg retten til å varsle Kunden om at denne trafikken kan medføre en fakturerbar merkostnad dersom ikke trafikkmønsteret normaliserer seg. Fjordkraft Mobil kan også begrense/midlertidig stenge tjenesten i slike tilfeller.
Det er kundens ansvar å påse at trafikken generert fra Kundens SIM-kort ikke er maskinskapte og benyttes til kommersiell virksomhet/markedsføring.

c. Fjordkraft Mobils ansvar
Fjordkraft Mobil er ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten overfor forbrukerkunder. Fjordkraft Mobil er ikke ansvarlig for direkte tap dersom Fjordkraft Mobil godtgjør at mangelen/feilen skyldes forhold utenfor Fjordkraft Mobils kontroll, og som Fjordkraft Mobil ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Fjordkraft Mobil er dermed ikke ansvarlig for brudd som skyldes forhold Fjordkraft Mobil ikke er ansvarlig for, som for eksempel: problemer med kundens utstyr, arbeidskonflikt, offentlige reguleringer, krig, brann, strømbrudd eller annen force majeure i slike tilfeller har også Fjordkraft Mobil rett til å innføre bruksrestriksjoner som begrenser bruken av teletjenestene, herunder avbrudd, tilgangsbegrensning og andre hensiktsmessige tiltak. Fjordkraft Mobil forbeholder seg retten til å iverksette tiltak, begrunnet i tekniske eller vedlikeholdsmessige årsaker, som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer av tjenesten. Fjordkraft Mobil er uten ansvar for tap eller kostnader som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.

Fjordkraft Mobils erstatningsansvar er begrenset til kr. 5.000 for det enkelte skadetilfelle, eller kjede av skadetilfeller med samme årsak, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Fjordkraft Mobils side.

Kunden mister sin rett til å gjøre ansvar for mangel eller feil ved Tjenesten gjeldende dersom melding om mangelen/feilen ikke er gitt til Fjordkraft Mobil innen rimelig tid etter at mangelen/feilen ble eller burde ha blitt oppdaget. Fjordkraft Mobil har rett til, og skal snarest mulig etter at melding er mottatt, bidra til at feilen blir rettet. Eventuell erstatning beregnes normalt fra det tidspunkt feilen ble meldt til Fjordkraft Mobil og fram til mangelen/feilen er rettet.

Fjordkraft Mobil er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler ved tjenestene. Som indirekte tap regnes blant annet Kundens tap som følge av redusert eller bortfalt produksjon eller inntekt, at tjenesten ikke kan benyttes som forutsatt, manglende oppfyllelse overfor tredjeparter, medgått tid eller tap som følge av ødelagte eller forringede data.

d. Kundens mislighold
Fjordkraft Mobil vil ved vesentlig mislighold sende varsel i samsvar med gjeldende lovgivning og kunne stenge tjenesten dersom fristen i varselet ikke blir overholdt.

Vesentlig mislighold omfatter blant annet at Kunden unnlater å betale for Tjenestene innen betalingsfristen, unnlater å stille sikkerhet, unnlater å melde fra til Fjordkraft Mobil om endringer i abonnementsforholdet (fakturaadresse etc.), anvender/forsøker å anvende tjenestene eller utfører/forsøker å utføre handlinger ved anvendelse av tjenestene som er i strid med gjeldende lovgivning, eller anvender utstyr i strid med vilkårene. Hvis Kunden har andre abonnement fra Fjordkraft Mobil vil stenging normalt omfatte alle Kundens abonnement.

Kunden har ansvar for eget tap og for tap som påføres Fjordkraft Mobil hvor tap skyldes Kundens mislighold av abonnementsavtalen.
Dersom bruk av abonnementet er blitt sperret som følge av Kundens mislighold, kan Fjordkraft Mobil gjenåpne abonnementet for bruk når det forhold som begrunnet sperringen er rettet. Kunden blir belastet med kostnader for gjenåpning, og er ansvarlig for betaling av periodiske avgifter selv om bruk er sperret.

Ved betalingsmislighold vil Fjordkraft Mobil sende betalingsvarsel og om nødvendig inndrive kravet i samsvar med gjeldende lovgivning.
Kunden kan selv kreve ett eller flere av sine abonnement sperret. Dersom ikke annet er spesifisert, skal sperring skje via en av Fjordkraft Mobils tilgjengelige sperretjenester. Oversikt over sperretjenestene finnes på Fjordkraft Mobils nettsider. I sperreperioden betaler kunden vanlig månedsavgift.

Med mindre annet er avtalt løper avtalen inntil den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn. Kunden bærer selv risikoen for at oppsigelsen kommer frem til Fjordkraft Mobil.
Ved dødsfall kan Fjordkraft Mobil be om kopi av døds- eller skifteattest før abonnementet kanselleres.

Dersom Kunden har tegnet abonnement med avtaleperiode/bindingstid som fortsatt løper ved oppsigelsen, har Fjordkraft Mobil rett til å fakturere et bruddgebyr for avtalebrudd som gjenspeiler den økonomiske fordelen som ble avtalt. Informasjon om eventuell avtaleperiode/bindingstid skal tydelig fremkomme ved avtaleinngåelse.

5. Avslutning/Heving/oppsigelse av avtalen

a. Oppsigelse
Kunden plikter å betale alle påløpte avgifter for tjenestene frem til avtalens utløp. Ved avslutning eller overføring av abonnement til annen operatør betaler Kunden full månedsavgift for inneværende måned, og påløpte samtalekostnader. Forskuddsbetalte avgifter vil ikke bli tilbakebetalt ved oppsigelse/overføring av abonnement. Man vil samtidig få fullt utbytte av inkludert forbruk og eventuell rabatt.

Med mindre annet er avtalt løper avtalen inntil den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn. Kunden bærer selv risikoen for at oppsigelsen kommer frem til Fjordkraft Mobil.

Ved dødsfall kan Fjordkraft Mobil be om kopi av døds- eller skifteattest før abonnementet kanselleres.

Dersom Kunden har tegnet abonnement med avtaleperiode/bindingstid som fortsatt løper ved oppsigelsen, har Fjordkraft Mobil rett til å fakturere et bruddgebyr for avtalebrudd som gjenspeiler den økonomiske fordelen som ble avtalt. Informasjon om eventuell avtaleperiode/bindingstid skal tydelig fremkomme ved avtaleinngåelse.

b. Heving av avtalen
Ved sperring av abonnementet på grunn av Kundens mislighold, kan Fjordkraft Mobil heve avtalen med umiddelbar virkning. Kunden plikter å betale alle påløpte avgifter frem til avtalens opphør, samt eventuelle avgifter i forbindelse med avtalebrudd. Forskuddsfakturerte avgifter vil ikke bli tilbakebetalt.

c. Overdragelse av abonnementsavtalen
Kunden kan overdra abonnementet til andre som tilfredsstiller Fjordkraft Mobils krav. Fjordkraft Mobil skal godkjenne alle overdragelser på forhånd og kan stille betingelser for overføringen som for eksempel at det skal betales et vederlag for overføringen og at Kunden før overføringen må betale samtlige utestående krav fra Fjordkraft Mobil knyttet til abonnementsavtalen. Etter overføring overtar den nye Kunden alle rettigheter og forpliktelser ved abonnementet. Ved overdragelsen tilkommer innmeldingsavgift og andre relaterte kostnader for overdragende kunde.

Fjordkraft Mobil kan overdra abonnementsavtalen til et annet selskap.

d. Tvister
Abonnementsavtalen reguleres av og tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister skal forsøkes løst ved forhandlinger. Hvor tvist ikke kan løses ved forhandlinger kan Kunden som forbruker bringe saken inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (www.brukerklagenemnda.no) eller EUs klageportal ODR - Online Dispute Resolution (http://ec.europa.eu/odr). For begge klageordninger må kunden først ha rettet skriftlig klage til Fjordkraft Mobil uten at saken er løst i minnelighet

Hver av partene kan også bringe tvisten inn for norsk domstol. Verneting er Bergen tingrett.