Strømmarkedet

Kan bedriften din få strømstøtte?

Nå kan dere søke om strømstøtte for bedrifter. Hva er kriteriene for å få støtte, hva kan dere få, og hva må dere gjøre? Vi gir deg svarene.

Publisert: 21. november 2022


Søknadsperioden til energitilskuddsordningen åpnet 24.november, og søknadsfristen er allerede den 11.desember. Merk at regnskapsfører eller revisor må signere. Det er Enova som administrer ordningen, og søknaden fylles ut og leveres på nettstedet energitilskuddsordningen.no.

 

Dette er kriteriene

For å motta støtte er det noen definerte krav. Aller først; støtten gis til bedrifter i prisområdene NO1 (Østlandet), NO2 (Sørlandet) og NO5 (Vestlandet sør for Sognefjorden). Videre må dere ha en såkalt strømintensitet på minst 3%. Det betyr at de samlede kostnadene til strøm og fjernvarme må være minst 3% av omsetningen.
Strømintensiteten beregnes basert på faktiske kostnader og omsetning fra januar til juni i år. Omsetningstall er basert på ordinær virksomhet. Dersom dere har hatt ekstraordinære inntekter eller kostnader som ikke er direkte relatert til driften, skal disse holdes utenom.
I tillegg kan dere ikke få støtte fra andre statlige strømstøtteordninger eller betale ut utbytte i 2024. Bedrifter som driver innen petroleumsutvinning, kraftbransjen selv eller kraftintensiv virksomhet med forbruk over 100 gWh kan heller ikke søke.

 

To trinn for strømstøtte

Hvis dere holder til i «rett» prisområde og oppfyller de nevnte kravene, kan dere søke om strømstøtte.
Strømstøtteordningen har to trinn, som krever ulik innsats og gir ulikt støttebeløp.
Energitilskuddsordningen administreres av Enova, og dekker opp til 25% av strømprisen over 70 øre fra oktober til desember. Ordningen krever at dere gjør en energikartlegging ved å fylle ut et skjema som blir lagt ut på Enova sine nettsider. Basert på kartleggingen må dere peke ut og prioritere tre tiltak dere kan gjennomføre for å effektivisere strømforbruket.
Trinn to er investering i Enøk-tiltak, for eksempel solceller eller energisentraler. Snakk gjerne med oss om dette og våre andre klimasmarte tiltak! Bedrifter som velger å søke om og gjennomføre slike investeringer, får dekket inntil 45% av strømkostnadene over 70 øre. I tillegg gis det støtte på inntil 50% av investeringskostnaden.

 

Støtte til solcelleanlegg? Sjekk taket ditt her og få tilbud

 

ENØK-tiltak? Se hva vi kan tilby bedriften din

 

 

Hvor mye støtte?

Maksimal støtte per bedrift er 5 millioner kroner for strømstøtte og Enøk-tiltak, eller 3,5 millioner for kun strømstøtte. Det er totalt satt av 2,8 milliarder kroner. Hvis det totale søknadsbeløpet blir høyere, vil det komme en avkortning av støtten.

Hvis dere er et konsern, gjelder maksimumsgrensene samlet for konsernet, men kriteriene beregnes basert på det enkelte søster/datterselskapet. Det betyr at hvis for eksempel to av fire selskap i et konsern oppfyller kriteriene til strømintensitet og ligger i et støttet prisområde, kan disse søke. Maksimal støtte til de to selskapene blir da 5 millioner totalt.

 

Til Energitilskuddsordningen