Åpne som pdf 27.08.2021

27.08.2021

1. Generelle vilkår for Fjordkraft

 1. Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin ”Standard kraftleveringsavtale”,  av 01.01.2017, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet.
 2. Ved bestilling gir kunden Fjordkraft fullmakt til å:
  • iverksette og melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub.
  • innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbyttet.
  • melde ut- og innflytting til Elhub ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Fjordkraft i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
  • innhente målerverdier fra Elhub
 3. Dersom strømanlegget er profilavregnet må Fjordkraft ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder.
 4. Dersom man har samtykket får en informasjon om aktuelle nyheter og tilbud fra Fjordkraft konsernet, Fjordkraft Fordel og kjente merkevarer per e-post, SMS og sosiale medier. Som kunde regnes alle personer over 18 år som er tilknyttet målepunktet. Trøndelagkraft og Fjordkraft mobil er en del av Fjordkraft konsernet. Samtykket er gyldig inntil man melder seg av, og betyr at man kan få informasjon om aktuelle nyheter og tilbud etter endt kundeforhold. En kan når som helst trekke tilbake samtykket. Avmeldingen vil ikke berøre annen informasjon som sendes fra Fjordkraft.
 5. For å sikre tilgjengelighet for kunden samler Fjordkraft all kommunikasjon vedrørende kundens strømavtale i Min side, med varsel til den e-postadressen kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at Fjordkraft har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden.
 6. Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Retningslinjer for behandling av personopplysninger

 

2. Leveringsvilkår

 1. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.
 2. Fjordkraft har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Fjordkrafts forpliktelser etter denne avtale i sin helhet. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.
 3. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden Fjordkraft anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.
 4. Ved flytting må kunden ta kontakt med Fjordkraft for videreføring av strømavtalen før flyttedato.
 5. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. Fjordkraft gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for registrering av Fjordkraft som leverandør på den nye adressen.
 6. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 7. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.
 8. Fjordkraft kan etter denne avtale endre priselementene og avtalevilkårene med 14 dagers varsel, enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side og med varsel til kundens registrerte e-postadresse, eller på annen egnet måte. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.
 9. Dersom Elhub (kraftbransjens felles datasenter) sender timesverdier for kundes forbruk, og kunde har timesavregnet strømavtale blir hver time avregnet med gjeldende timespriser. På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men en snittpris for faktureringsperioden.
  j. Kraftleveringsavtaler uten særskilt avtalt opphørsdato kan sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn. Dette er et avvik fra standard kraftleveringsavtale § 5-4

3. Betalingsvilkår

Når Fjordkraft er betalingsmottaker:

 1. Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra Elhub gjennom året, kan få avregning månedlig eller annenhver måned.
 2. Kunder faktureres når forbruksverdi er klar, og betalingsfrist settes tidligst 10 dager etter faktura produksjonsdato. Beløpet blir beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og forventet forbruk. Avregning basert på avlest eller stipulert målerstand, skjer vanligvis månedlig. Fakturering gjøres på verdier oversendt fra Elhub.

  Generelt:
 3. Kunden gir Fjordkraft fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Fjordkraft på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Fjordkraft uten særskilt varsel gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte. Kunden kan ved melding til Fjordkraft avslutte fullmaktsforholdet og igjen få direktesendt faktura fra nettselskapet.
 4. Kunden gir videre Fjordkraft rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Fjordkraft er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Fjordkraft ved at det utbetales fra Fjordkraft eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.
 5. Avtale om e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Fjordkraft AS (org. nr.: 976 944 682) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Fjordkraft AS.
 6. Faktura sendes som hovedregel til kunden som papirfaktura. Fjordkraft anbefaler e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.
 7. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, minimum 12 dager fra produksjon av faktura, kan Fjordkraft eller Fjordkrafts innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Fjordkraft benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.
 8. For betalingsutsettelse eller deling av faktura påløper et gebyr.
 9. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode hos Fjordkraft utbetales bare beløp over 50 kr.
 10. Dersom kunden har valgt "Full Kontroll" gjelder også vilkår for Full Kontroll.
 11. Dersom kunden har valgt "Trippelgaranti" gjelder også vilkår for Trippelgaranti.
 12. Dersom kunden er registrert som plusskunde gjelder vilkår for Solkonto.
 13. Dersom kunden har valgt å spare Trumf-poeng gjelder vilkår for Trumf-bonus.
 14. Dersom kunden har valgt tilleggstjenesten «Norsk vannkraft» får kunden opprinnelsesgarantier fra vannkraft tilsvarende sitt strømforbruk. Kunden kan til enhver tid se hvilket vannkraftverk som gir opprinnelsesgarantier på Min side. Tjenesten faktureres per dag etter gjeldende priser.
 15. Inkludert i avtalen er Fjordkraft 100 % Fornøyd. Dersom kunden ikke er fornøyd med avtalen, kan kunden etter 3 måneder fra oppstart av kundeforholdet få tilbakebetalt fastbeløpet for perioden kundeforholdet varer. Kunden betaler kun for strømmen som er brukt, inkludert nettleie og eventuelle tilleggstjenester. Garantien avgrenses til å gjelde de 3 første månedene etter leveringsoppstart. Fjordkraft 100 % Fornøyd kan ikke gjøres gjeldende etter 4 måneder fra oppstart.
 16. Dersom kunden mottar en fordel/rabatt/bonus kan Fjordkraft kreve bindingstid og evt. bruddgebyr. Oppstarts rabatt gis kun en gang pr. strømanlegg. Betingelser for bindingstid avtales i kundens kontrakt. 

4. Betingelser for Skattebetalerforeningen Garanti

 1. Skattebetalerforeningen Garanti er en variabel kraftprisavtale.
  Fjordkraft kan etter denne avtale endre priselementene og avtalevilkårene med 14 dagers varsel, enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side og med varsel til kundens registrerte e-postadresse, eller på annen egnet måte.
 2. Skattebetalerforeningen Garanti gir kunden et pristak for strømprisen i en definert periode som varsles på kundes Minside og med varsel til kundens registrerte e-postadresse, eller på annen egnet måte.
 3. Pristaket handles etter vurdering av Fjordkraft i samråd med handelspartnere.
 4. Dersom kunde opphører strømleveranse i periode hvor det er handlet pristak kan kunde bli belastet oppgjør for sikret pris.
 5. Ved offentlig regulering av kraftmarkedet eller ved andre endringer av betydning for Skattebetalerforeningen Garanti, kan Fjordkraft foreta endringer i kontraktsvilkårene for å tilpasse disse til de endrede forhold. Pristaket i henhold til Skattebetalerforeningen Garanti gjelder for eksempel ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 5 A i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker Fjordkrafts muligheter eller betingelser for å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. Videre forbeholder Fjordkraft seg retten til, ved etablering av nye prisområder eller ved vesentlige avvik i innkjøpspris mellom ulike prisområder eller andre endringer av betydning for pris, å foreta nødvendige tilpasninger i Skattebetalerforeningen Garanti. I slike tilfeller vil kundene bli varslet på Fjordkrafts nettsider. Dette punktet er en nærmere presisering av innholdet i kraftleveringsavtale §3-1.
 6. Med mindre annet er avtalt løper avtalen inntil den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

Altså:

5. Angrefrist

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. 

Last ned Angrerettskjema