Tilbud i samarbeid med Arctic Eagles

Spotpris Web

  Åpne som pdf 29.05.2024

29.05.2024

Generelle vilkår for Fjordkraft Bedrift

1. Avtalen

1.1 Avtaleforholdet
Avtaleforholdet mellom partene består av kontrakt med tillegg av disse generelle vilkår og andre spesifikke avtaler som inngås skriftlig. Ved bestilling av kraftavtale eller annet per telefon, elektronisk bestilling e.l. vil Fjordkraft som hovedregel sende kunden en skriftlig bekreftelse.

Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i kontraktsforholdet legges vanlig bransjeforståelse til grunn, med mindre det kan dokumenteres/sannsynliggjøres at annen forståelse skal legges til grunn.

Kunden gir ved bestilling av kraft Fjordkraft fullmakt til å
- iverksette og melde inn leverandørbyttet til Elhub (kraftbransjens felles datasenter).
- innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbyttet.
- melde ut- og innflytting til Elhub ved flytting.
- innhente målerverdier fra Elhub
- etablere nyopprettede anlegg som meldes inn via Elhub (markedsprosess BRS-123). 

Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Fjordkraft i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet. Ved oppstart frem i tid er Kunde ansvarlig for å melde fra til Fjordkraft om eventuelle endringer som måtte finne sted fra kontraktsinngåelse og frem til oppstart av strømleveransen.
Dersom strømanlegget er profil-avregnet må Fjordkraft ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder.

Målere som meldes inn til nettselskapet av sluttbruker, hvor Fjordkraft er eneste kraftleverandør til bedriften vil automatisk bli etablert hos Fjordkraft. Fjordkraft etablerer kraftleveranse i henhold til siste registrerte kontrakt uten innhenting av nytt samtykke. 

1.2 Avtaleinngåelse, endringer i avtale, skifte av kraftleverandør m.v
Kunden plikter å gi de opplysninger som Fjordkraft trenger for at avtale skal kunne inngås og iverksettes. Det samme gjelder dersom avtaleforholdet omfatter flere juridiske enheter på kundesiden. Disse ansees solidarisk ansvarlige i henhold til avtaleforholdets bestemmelser. Endringer eller oppsigelse av kundens kontraktsforhold kan bare utføres av ansvarlige personer med signaturrett hos kunden. Fullmakt til tredjepart oppfyller ikke kravet til korrekt meddelelse i henhold til Avtalen.

Ved avtale inngåelse vil oppstart av strømleveranse følge de til enhver tids gjeldende frister fra Elhub.

Ved endringer i kontraktsforholdet som fører til at deler av forpliktelsene i Avtalen faller bort, for eksempel ved opphør av kraftleveranse, vil Avtalen fortsatt gjelde for de forpliktelser som ikke er omfattet av endringen.

1.3 Sikkerhetsstillelse
Fjordkraft har rett til å foreta kredittvurderinger av kunder og kan avslå/avslutte leveranse dersom det foreligger en saklig grunn. Alternativt har Fjordkraft til enhver tid rett til å skriftlig kreve garanti eller annen sikkerhet såfremt det foreligger saklig grunn. Omfang og art av slik sikkerhet er avhengig av risiko, og besluttes av Fjordkraft alene.

Betalingsmislighold eller forventet betalingsmislighold vil alltid være saklig grunn etter denne bestemmelse.

1.4 Konfidensialitet
De vilkår og betingelser som fremgår av avtalen mellom Fjordkraft og Kunden skal behandles konfidensielt. Med vilkår og betingelser gjelder spesielt de kommersielle forhold som er avtalt mellom Partene, herunder sikringsposisjoner og priselementer. Dette innebærer at all dokumentasjon hvor slike opplysninger fremgår er underlagt taushetsplikt, dette være seg avtaledokumentasjon, korrespondanse eller faktura. Det henvises for øvrig til disse generelle vilkår for Fjordkraft bedrift punkt 1.2.

Avtalens vilkår og betingelser kan kun overlates til en tredjepart dersom

a)  Både Fjordkraft og Kunden samtykker
b) Det foreligger hjemmel i lov eller forskrift
c) Som ledd i betalingsinnkreving
d) Det er nødvendig som følge av selskapsendringer, herunder, men ikke begrenset til fusjoner, fisjoner og oppkjøp (due diligence).

Innholdet i avtalen kan fritt formidles og distribueres internt i selskapet eller selskap i samme konsern.
Ved brudd på avtalens punkt 1.4 har den part som har fått sin rett til konfidensialitet krenket rett på en erstatning pålydende NOK 10.000. Den krenkede part har bevisbyrden for at den annen part har brutt konfidensialitetsbestemmelsen.

2. Måling og avregning av fysisk kraftforbruk

2.1 Avregning av fysisk kraftforbruk
Fysisk kraftforbruk avregnes i Nord Pool Spots områdepris time for time for det prisområde hvor Kundens anlegg er plassert multiplisert med Kundens faktiske forbruk time for time i avregningsperioden. I tillegg tilkommer kostnader som ubalanse, rentekostnader,kredittkostnader, eSett- og Nord Pool gebyr. 

2.2 Måling av fysisk kraftforbruk
Måling av kraftforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Fjordkraft benytter måledata fra Elhub ved avregning av kunder. Ved korreksjoner i timesverdier fra nettselskapet vil resultatet av eventuelle prissikringskontrakter ikke påvirkes eller korrigeres.

Ved leverandørbytte til Fjordkraft har Fjordkraft ingen forpliktelser dersom kunde bryter en bindende avtale med en annen leverandør. Kostnader og forpliktelser som følge av avtalebrudd må gjøres opp mellom Kunde og Kundens avtalepart.

2.3 Feil ved måling eller avregning av kraftforbruk
Ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil, kan Fjordkraft eller kunde kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan påvises.

Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over tre år, jf. lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr.18.

3. Pris og betalingsvilkår

3.1 Pris
Fjordkrafts ytelser leveres i henhold til avtalt produkt og pris. Krav på betaling oppstår suksessivt ved levering.

Med mindre det motsatte er spesifisert særskilt i avtalen, er strømpris og påslag inklusive elsertifikater oppgitt uten tilhørende kostnader som ubalanse, rentekostnader, kredittkostnader, Nasdaq OMX, eSett- og Nordpoolgebyr. Kostnadene blir viderefakturert og dekket av kunden. 

3.2 Motregning
Fjordkraft forbeholder seg retten til å motregne egne forfalte krav mot kunde i eventuelt positivt oppgjør for prissikringsposisjoner. Denne retten gjelder også i tilfelle Kunden går konkurs, uavhengig av om boet velger å tre inn i avtalen. Kravet på oppgjør for prissikringsposisjoner anses å ha oppstått ved inngåelse av avtalen.

3.3 Betalingsfrister, forsinkelsesrente og inkasso
Faktura forfaller til betaling i henhold til Fjordkrafts ordinære faktureringsrutiner. Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven).

Inkasso skjer i samsvar med lov av 13. mai 1988 nr. 26 (inkassoloven). I næringsforhold påløper i tillegg kompensasjon for inndrivelseskostnader i tråd med forsinkelsesrenteloven § 3a. Per 1. januar 2018 er slik kompensasjon på inntil 40 Euro.

3.4 Generelt
Kunden gir Fjordkraft fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Ved betalingsmislighold aksepterer kunden at Fjordkraft har rett til å kreve inn kundens ubetalte nettleie som Fjordkraft har forhåndsbetalt netteier.

Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Fjordkraft på kundens vegne.

Kunden gir videre Fjordkraft rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Fjordkraft er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Fjordkraft ved at det utbetales fra Fjordkraft eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.
Avtale om e-postfaktura, annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Fjordkraft AS (org. nr.: 976 944 682) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Fjordkraft AS.
Faktura sendes som hovedregel til kunde månedlig. Gebyr for administrasjon av fakturering påløper etter de til enhver tids gjeldende satser.

3.5 Betalingsutsettelse
For betalingsutsettelse eller deling av faktura påløper et gebyr etter de til enhver tids gjeldende satser.

3.6 Endring av priselementer og vilkår
Fjordkraft tar forbehold om endringer i Generelle vilkår og prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, markedsreguleringer, rammebetingelser og andre endringer som har betydning for Fjordkrafts virksomhet i sluttbruker markedet. Eventuelle kostnader grunnet nye markedsreguleringer og nye eller endrede skatter vil legges til strømprisen til gjeldende satser til enhver tid uten nærmere varsel.

Fjordkraft kan endre priselementer med to ukers varsel og avtalevilkår med 1 måneds varsel, enten ved varsel i Min Bedrift, direkte skriv til kunde, via kunngjøring eller på annen egnet måte. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel. For nye etablerte anlegg tilhørende Kundes kraftavtale er de til enhver tid sist reviderte vilkår gjeldende.

3.7 Innbetaling
Ved betaling til Fjordkrafts innfordringspartner blir eventuelle overbetalinger vurdert mot andre utestående poster. Dersom innfordringspartner ikke har andre utestående poster, blir betalingen overført Fjordkraft og godskrevet kundens konto

4. Oppfyllelse av avtale- og konsekvenser av avtalebrudd

4.1 Fjordkrafts leveranse
Fjordkrafts leveranse er beskrevet i kontrakten.

4.2 Stansing av levering på grunn av betalingsmislighold
Fjordkraft kan stanse levering av sine ytelser dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen eller hvor Fjordkraft har grunn til å forvente at betaling ikke vil finne sted. 

4.3 Gjenopptagelse av leveringen
Ytelser som er rettmessig stanset av Fjordkraft på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til Fjordkraft, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse, er betalt. Slike utgifter skal spesifiseres på fakturaen på en slik måte at det muliggjør
kontroll for kunden. Fjordkraft kan sette som vilkår for gjenopptagelse at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelsen, jmf. 1.3 sikkerhetsstillelse.

4.4 Heving
Fjordkraft kan heve avtalen dersom kunden vesentlig misligholder avtalen, herunder, men ikke begrenset til mislighold av betalingsfrist etter at han er blitt skriftlig oppfordret til å betale innen en spesifikk frist, og skriftlig varslet om at avtalen ellers vil bli hevet.

Fjordkraft kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden melder oppbud, inngår gjeldsforhandlinger, er begjært konkurs eller andre forhold som vil utgjøre en saklig grunn til å heve avtalen umiddelbart.
Ved vesentlig mislighold fra Fjordkraft sin side kan kunden heve avtalen.

4.5 Erstatning
Ved feil eller mislighold kan partene kreve erstattet det direkte tap som parten lider som følge av at avtalen ikke gjennomføres som avtalt. Indirekte tap erstattes ikke. Fjordkrafts erstatningsansvar er likevel oppad begrenset til Fjordkrafts påslag på den delen av kravet som er feil og/eller misligholdt, for den angjeldende kontraktsperioden, såfremt ingen andre begrensinger følger av lov eller forskrift. Fjordkraft svarer ikke erstatning for feilfakturert nettleie, når feilen ikke skyldes forhold på Fjordkraft sin side. Partene plikter å begrense sitt tap.

4.6 Annullering og endringer
Ved annullering av leveranse eller produktbytter tilbake i tid vil resultatet av eventuelle prissikringskontrakter ikke korrigeres. Dette med bakgrunn i at kunde eier de prissikringsposisjoner som Fjordkraft har tatt på vegne av kunde.

5. Overdragelse av avtalen
Avtalen kan ikke overføres til annen juridisk enhet uten den annen parts skriftlige forhåndssamtykke. Overdragelse av avtalen kan kun nektes i de tilfeller hvor det foreligger saklig grunn. Kunde samtykker likevel til at avtalen kan overdras til et selskap i samme konsern som Leverandøren uten skriftlig forhåndssamtykke.

6. Valutahåndtering og veksling
Det nordiske kraftmarkedet omsettes i Euro på kraftbørsene. Fysisk og finansiell kraftleveranse fra Fjordkraft til sluttkunde, faktureres i NOK med mindre annet er avtalt. Ved levering benyttes Nord Pools vekslingsrate for konvertering fra Euro til NOK. 

7. Tvister
Tvister i kontraktsforholdet som partene ikke lykkes i å løse i minnelighet bringes inn for de ordinære domstolene med Hordaland Tingrett.

Kontraktsvilkår

1.Fjordkrafts avtalekategorier

1.1 Innkjøpsprisavtale
Strømprisen som leveres er Fjordkrafts innkjøpspris. Med innkjøpspris menes spot områdepris med tilhørende kostnader som ubalanse-, rente- og kredittkostnader, eSett- og Nord Pool-gebyr. For timesmålte anlegg benyttes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter Elhub sin justerte innmatingsprofil per nettområde.

1.2 Ordreutførelse
Fjordkraft handler prissikringer for kundens regning og risiko ut fra kundens ordre i det enkelte tilfelle.

Leveransen omfatter et avtalt volum per målepunkt. Avtalt volum beregnes ut ifra netteiers estimerte årsforbruk ved oppstartstidspunktet med mindre annet er avtalt.
Prissikring handles i månedsoppløsning, og ved avregning vil sikret volum per måned fordeles likt mellom alle timer i måneden. Fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum, vil bli avregnet mot spotpris, og vises som over- og underforbruk på faktura. Med spotpris menes spot områdepris med tilhørende kostnader som ubalanse-, rente- og kredittkostnader, eSett- og Nord Pool-gebyr. For timesmålte anlegg benyttes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter Elhub sin justerte innmatingsprofil per nettområde.

Avtale om ordreutførelse kan ikke sies opp så lenge prissikringsposisjonen løper med mindre annet er avtalt.

1.2.1 Finansiell Fastprisavtale
Strømprisen som leveres er en avtalt fast strømpris for et avtalt volum i en avtalt periode. Det avtalte volum vil bli fordelt over året i henhold til Fjordkrafts profilerte eller flate forbruksprofil for fastpris etter avtale med kunde.

Fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum, vil bli avregnet mot spotpris, og vises som over- og underforbruk på faktura. Overforbruk vil avregnes mot spotpris med tilhørende kostnader som ubalanse-, rente- og kredittkostnader, eSett- og Nord Pool-gebyr, lovpålagte elsertifikater og avtalt strøm påslag.

1.2.2 Fysisk Fastprisavtale
Strømprisen som leveres er en avtalt fast strømpris for et avtalt fast volum av det estimerte årsforbruket for en avtalt periode. Det avtalte volumet vil bli fordelt over året i henhold til Fjordkrafts profilerte eller flate forbruksprofil for fastpris etter avtale med kunde, og kan ikke endres i kontraktsperioden. I tillegg til den avtalte faste strømprisen tilkommer det et påslag på 2,5 øre/KWh og et månedlig fastbeløp på 99 kr per målepunkt. Påslaget er ikke medregnet mva og inkluderer ikke pris for lovpålagte elsertifikater.

En sluttbrukeravtale kan ikke benyttes som grunnlag for flere handler.

Fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum per time, vil bli avregnet mot spotpris, og vises som over- og underforbruk på faktura. Overforbruk vil avregnes mot spotpris med tilhørende kostnader som ubalanse, rente- og kredittkostnader, eSett- og Nord Pool-gebyr, lovpålagte elsertifikater og avtalt strøm påslag. Underforbruk avregnes mot spot områdepris per time.

Avtale om Fysisk Fastpris er bindende og ikke mulig å si opp. Fastprisavtalen er ikke omsettelig og er ikke mulig å endre etter anskaffelse. Ved kontraktsbrudd vil Fjordkraft fortsette å fakturere i henhold til avtale inngått om levering av Fysisk Fastpris for avtalt volum. Dette er å anse som vår termineringskostnad.

Levering av Fysisk Fastpris følger de til enhver tids gjeldende bestemmelser nedfelt i Skatteloven § 18-3-29 t.o.m 18-3-33. VIII. Kraft som skal verdsettes til annet enn spotmarkedspris – særlig om kraft til fastpriskontrakter i sluttbrukermarkedet.

Leveranse av Fysisk Fastpris forutsetter forfallsbetingelser begrenset oppad til 14 dager.

Fysisk Fastpriskontrakter kan etter nærmere avtale verdsettes til rapporteringsformål basert på observerbare finansielle derivater fra Nasdaq Commodities. Underlag for slik verdsettelse er konfidensielt, og vil ikke bli distribuert. Kontrakten er uomsettelig, og verdsettelse gjennomføres utelukkende for å ivareta rapporteringskrav. Kunde er selv ansvarlig for at verdsettelse av Fysisk Fastpris tilfredsstiller kravene til regnskapsstandarden kunden er forpliktet til å følge.

1.2.3 Spot med tak og avtalt volum
Strømprisen som leveres, har et øvre pristak med tilhørende premiepåslag for strømprisen i en avtalt periode, og gjelder for et avtalt volum. Premiepåslaget avregnes mot avtalt volum.
Det avtalte volumet vil bli fordelt over året i henhold til Fjordkrafts forbruksprofil for Spot med tak. Pristaket inntreffer når månedlig vektet spot områdepris overstiger avtalt Pristak.

1.3 Variabelavtale
Strømprisen som leveres er en variabel strømpris som er fastsatt av Fjordkraft. Strømavtalen har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk dersom ikke annet er avtalt. Med variabel strømpris får kunde samme strømpris gjennom hele døgnet uten prissvinger time for time. Strømprisen inkluderer kostnader som ubalanse, rente- og kredittkostnader, eSett- og Nord Pool-gebyr, og i samsvar med lov om elsertifikater inkluderer strømprisen kostnader til kjøp av elsertifikater.

Den variable strømprisen kan endres med syv dagers varsel, det faste månedsbeløpet kan endres med to ukers varsel og varsles i forkant av leveringsperiode på Fjordkrafts internettsider, gjennom Min Bedrift eller på annen egnet måte. Fjordkraft har rett til å årlig prisjustere betingelser i henhold til konsumprisindeks uten nærmere varsel.

1.3.1 Variabelavtale med prissikring
Strømprisen består av en variabel strømpris som beskrevet over, og eventuelle tilhørende prissikringer. Strømprisen fastsettes av Fjordkraft. Fjordkraft foretar prissikringer for å sette et øvre pristak for en definert periode som varsles ut til kunde senest 14 dager før pristaket trer i kraft.

For variabelavtaler med pristak vil den variable strømprisen inkludere et premiepåslag for taket. Pristaket gjelder for fysisk forbruk i perioden taket er gjeldende, og kan dekkes ved kjøp av prissikringer.

Prissikring foretas basert på forvalters markedssyn, og grad av prissikring fastsettes av Fjordkraft. Avtalen skal søke å redusere kundens risikoeksponering i kraftmarkedet ved å sikre deler av kundenes volum frem i tid.

Strømpris er basert på hvilket prisområde målepunktet er lokalisert i. Kunder med målepunkter i ulike prisområder vil oppleve at disse kan få ulike priser for samme periode. Fjordkraft har rett til å justere prisen dersom et målepunkt har blitt etablert på strømproduktet med en pris basert på et annet prisområde enn målepunktets område.

1.4 Porteføljeforvaltning
Porteføljeforvaltning innebærer diskresjonær forvaltning av en samlet portefølje for samtlige kunder tilsluttet avtalen. Ved porteføljeforvaltning har Fjordkraft en rett og en plikt til å kjøpe og selge finansielle instrumenter for kundens regning og risiko uten kundens ordre eller instruks i det enkelte tilfelle. Kunden gir Fjordkraft mandat til å foreta prissikringer i det finansielle kraftmarkedet. Kunden setter bort beslutningstaking til Fjordkraft. Fjordkraft foretar sikringer som skal søke å redusere risikoeksponeringen i kraftmarkedet, og gi kunden en forutsigbar strømpris for definerte perioder.

Kunden tilslutter seg avtalen med et avtalt volum som går inn i en samlet portefølje for samtlige kunder tilsluttet avtalen. Avtalt volum er det til enhver tids siste oppdaterte estimerte årsforbruk fra netteier med mindre annet er avtalt. Voluminnmelding til prissikringsformål skjer fortløpende i handelsperioden. Fjordkraft forvalter avtalt sikringsgrad og sikringshorisont for den enkelte portefølje på vegne av Kunde. Sikringshorisonten for den enkelte portefølje er begrenset oppad til inneværende år + 2 år.

Sikringsgrad kan avvike mellom handels- og leveringstidspunkt på porteføljenivå ettersom fysisk forbruk i leveringsperioden vil være fordelingsnøkkel ved fordeling av sikringsresultatet for det sikrede volumet i porteføljen.

Fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum, vil bli avregnet mot spotpris. Med spotpris menes spot områdepris med tilhørende kostnader som ubalanse, rente- og kredittkostnader, eSett- og Nord Pool-gebyr. For timesmålte anlegg benyttes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter Elhub sin justerte innmatingsprofil per nettområde.

Kravet på oppgjør for prissikringsposisjoner skal anses å ha oppstått ved inngåelse av avtalen, og oppgjør vil finne sted i henhold til avtale.

1.4.1 Indekshandel
Ved indekshandel foretar Fjordkraft prissikring over 250 handelsdager per handels år, med formål om å spre innkjøpsrisikoen. Fjordkraft sikrer en prosentandel i henhold til definert sikringshorisont for den aktuelle porteføljen hver handelsdag, og handler som gjennomføres i inneværende år benyttes til å oppnå en sikret pris til levering i kommende år. Fjordkraft kan foreta områdeprissikring og profilering i henhold til forvalters markedssyn. Ved beslutning om å profilere og områdeprissikre porteføljen gjennomføres dette før leveringsåret. Sikringsgrad kan avvike med +/- 20 % i handels- og leveringsperioden på porteføljenivå i henhold til forvalters markedssyn og endringer i porteføljens forventede årsforbruk i leveringsåret.

Indekshandelen gjelder for en definert sikringshorisont og et avtalt volum, og verdien av sikringen avregnes som et sikringsresultat i kroner som vil gi et tillegg eller fratrekk på faktura avhengig av sikringens markedsverdi i leveringsperioden.

Ved indekshandel tar Fjordkraft et fastsatt forvaltningshonorar for å dekke administrative kostnader tilknyttet forvaltning og prissikring av porteføljen begrenset oppad til 3,55 øre/kWh.

1.4.1.1 Balansert-porteføljen
Avtalt volum er det estimerte årsforbruk fra netteier ved avtaleinngåelse med mindre annet er avtalt, og oppdateres kun etter avtale. Fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum per time, vil bli avregnet mot spotpris, og vises som over- og underforbruk på faktura. Overforbruk vil avregnes mot spotpris med tilhørende kostnader som ubalanse -, rente- og kredittkostnader, eSett- og Nord Pool-gebyr, lovpålagte elsertifikater og avtalt strøm påslag.

1.4.2 Aktiv forvaltning
Ved aktiv forvaltning foretar kraftforvalter prissikringer innenfor mandatet som er gitt for porteføljens sikringshorisont og markedssyn. Formålet er å redusere risikoeksponeringen i kraftmarkedet og gi en jevnere priskurve gjennom året. For aktiv forvaltning, har kraftforvalter gjerne et intervall for sikringsgraden å forholde seg til.

Verdien av sikringen avregnes som et sikringsresultat i kroner som vil gi et tillegg eller fratrekk på faktura avhengig av sikringens markedsverdi i leveringsperioden.

Ved Aktiv forvaltning mottar Fjordkraft suksesshonorar avhengig av porteføljens forvaltningsresultat. Suksesshonorar utgjør opptil 20% av forvaltningsresultatet. Dersom porteføljens forvaltningsresultat er negativt, utgjør suksesshonoraret kr 0.

1.4.2.1 Optimal-porteføljen
For Optimal-porteføljen har kraftforvalter et særskilt mål om å oppnå en lavere pris enn systempris ved handel av finansielle kraftkontrakter, kvoter og valuta. Kraftforvalter skal søke å lukke eventuelle negative posisjoner og porteføljeverdien skal normalt ikke ha en større negativ verdi enn hva som tilsvarer en negativ prissikringsavregning på 10 øre/kWh per måned.

2. Pris og prisendringer
Samtlige kraftavtaler med unntak av variabel har i tillegg til kraftpris med tilhørende kostnader og avgifter, et fast månedsbeløp som er uavhengig strømforbruk, samt og et variabelt påslag i øre per kWh. I samsvar med lov om elsertifikater inkluderer påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater. Det variable påslaget kan endres månedlig, med to ukers varsel og varsles i forkant av leveringsperiode på Fjordkrafts internettsider, gjennom Min Bedrift eller på annen egnet måte. Fjordkraft har rett til å årlig prisjustere betingelser i henhold til konsumprisindeks uten nærmere varsel.

3. Oppsigelse av kundens prissikrings posisjoner
Fjordkraft fakturerer oppgjørsgebyr ved oppsigelse av avtale hvor det foreligger prissikringsposisjoner. Det faktureres oppgjørsadministrasjon per anlegg pålydende NOK 3000,-.

Ved avtaler hvor Fjordkraft har tatt prissikringsposisjoner på vegne av kunde, eier kunden sin del av de prissikringsposisjoner som Fjordkraft har tatt på vegne av samtlige kunder i porteføljene. I de tilfeller hvor kontraktsforholdet mellom Partene avsluttes, og det foreligger prissikringsposisjoner som kunden eier, må kunden gjøre opp for disse før kontraktsforholdet mellom partene opphører.

Prissikringsposisjonene gir enten økonomisk gevinst eller tap for kunde avhengig av markedsverdi ved utgang. Markedsverdi er den verdien Fjordkraft kan omsette kontrakten til mot tredjepart. Kontrakter referert i NOK som har en forbruksprofil som varierer gjennom året vil ikke kunne observeres på, eller gjøres opp direkte mot den finansielle kraftbørsen Nasdaq. Utgangspunktet for beregning av markedsverdi er de observerbare kontraktene på Nasdaq, justert for forbruksprofil og valuta. Enkelte kontraktstyper, som EPAD, er svært lite likvide på Nasdaq og markedspris settes da av produsentene bilateralt.

Bestanddelene av grunnlaget for oppgjørsberegningen er kundens avtalte volum for gjenværende sikringshorisont på oppgjørstidspunktet for den aktuelle forvaltningsporteføljen hensyntatt porteføljens forbruksprofil, sikret pris for gjenværende sikringshorisont og closing pris på den finansielle kraftbørsen Nasdaq fra siste virkedag før BRS melding om opphør registreres inn fra Elhub. Dersom oppgjør skyldes bestilling av et produktbytte med virkning frem i tid hos Fjordkraft benyttes closing pris fra siste virkedag før produktbytte datoen inntreffer. Dersom oppgjør skyldes bestilling av et produktbytte med virkning tilbake i tid, benyttes markedspris fra siste virkedag før produktbyttet registreres i våre systemer.

Hvis verdien av prissikringsposisjonene er høyere enn markedspris får kunden utbetalt prisdifferansen. Fjordkraft vil som hovedregel utbetale kundens oppgjør løpende. Slikt løpende oppgjør skal gjennomføres likt som det oppgjør Fjordkraft mottar oppgjør fra sin motpart. Kunden kan ikke kreve å få oppgjør tidligere enn opprinnelig løpetid for prissikringsposisjonene. Fjordkraft kan imidlertid velge å foreta oppgjør umiddelbart etter at prissikringsposisjoner er avhendet eller på annen måte stengt.

Ved oppsigelse av spot med tak og avtalt volum før avtaleperiodens slutt vil kunde bli fakturert for premiepåslaget basert på avtalt volum for gjenværende avtaletid.

Dersom prissikringen blir sagt opp før avtalens utløp blir kunden overført til avtale om innkjøpspris i henhold til kontraktsvilkår punkt 1.1. Innkjøpsprisavtale med mindre annet avtales, og må innfri prissikringsposisjonene som Fjordkraft har tatt på kundens vegne.
Dersom kunde er uten gyldig kraft-leveringskontrakt, fortsetter Fjordkraft levering frem til ny kontrakt/oppsigelse foreligger. Kunde får da levert produktkategorien Innkjøpspris i tråd med punkt 1.1.

Fjordkraft kan si opp kundens prissikring med to ukers varsel. Fjordkraft har rett til å flytte kunden til det produktet som ligner mest, eller til en avtale om innkjøpspris i henhold til kontraktsvilkår punkt 1.1 Innkjøpsprisavtale. Ved strømavtaler hvor det foreligger prissikringsposisjoner må disse gjøres opp, et slikt kontantoppgjør vil enten gi økonomisk gevinst eller tap for kunde avhengig av markedsverdi ved utgang.

4. Risiko
Ved forvaltningsavtaler i kategoriene ordreutførelse og diskresjonær forvaltning er ikke Fjordkraft erstatningsrettslig ansvarlig for sine markedsvurderinger.

Sluttkunden får eierskap til og bærer markedsrisiko for sin del av sikringsposisjonene som Fjordkraft tar. Fjordkraft opptrer dermed i eget navn ved forvaltning av porteføljene, men for sluttkundens regning og risiko. Dette innebærer at kunden selv bærer risiko for eventuelt tap som følge av at avtalt strømpris med prissikring blir høyere enn spotpris. Dette gjelder også markedsvurderinger gjort av Fjordkraft etter mandat fra kunde.

Kundens kraftpris kan få et tillegg avhengig av forvaltningens resultat og spotpris i levering.

Ved annullering av leveranse eller produktbytter tilbake i tid vil ikke resultatet av eventuelle prissikringskontrakter mellom kunde og Fjordkraft korrigeres. Samtlige avtaler innehar alle risikofaktorene som er forbundet med en vanlig spotleveranse.

5. Tilleggstjenester
Fjordkraft kan endre betalingsbetingelser og priser for tilleggstjenester med to ukers varsel.

5.1 Bindingstid
Ved inngåelse av bindingstid forplikter Kunde seg til å kontakte Fjordkraft for oppsigelse av avtale. Bindingstid løper enten fra tidspunktet for avtaleinngåelse eller fra tidspunktet Fjordkraft har mottatt melding om oppsigelse. Hvilken type bindingstid som er gjeldende er spesifisert i tilbud ved avtaleinngåelse.

Ved avtaler hvor bindingstid er avtalt vil det ved opphør i kontraktsperiode faktureres et oppgjørsgebyr per anlegg pålydende NOK 3000,- og et variabelt påslag 5,6 øre/KWh for resterende bindingstid basert på estimert årsforbruk fra netteier dersom ikke annet er avtalt.

5.1.1 Bindingstid fra oppstart
Ved bindingstid fra oppstart starter bindingstiden å løpe fra oppstart av leveranse for strømavtalen, og løper til en avtalt sluttdato som er kjent på tidspunkt for avtaleinngåelse.

5.1.2 Bindingstid fra oppsigelsestidspunkt
Ved binding fra oppsigelsestidspunkt vil oppsigelsestiden løpe fra tidspunktet kunde tar kontakt med Fjordkraft og meddeler sin oppsigelse. Oppsigelsestidens lengde er kjent ved avtaleinngåelse.

5.2 Min Bedrift
Energirapporteringstjenesten Min Bedrift tilbys i en Basic og en Plus versjon. Min Bedrift Basic er inkludert i avtalen om energirapportering kostnadsfritt.

Med Min Bedrift Plus har Bedriften tilgang til å ta i bruk alle funksjoner som tilbys i energirapporteringstjenesten Min Bedrift. Tilgang til utvidet funksjonalitet kan bestilles i Min Bedrift Basic og har en pris på kr 119,- per anlegg/mnd med mindre annet er avtalt.

Tjenesten faktureres for hele måneder. Tilgangen forutsetter at strømleveransen er iverksatt. Kunden er selv ansvarlig for å administrere hvilke brukere som skal ha tilgang til de valgte tjenestene i Min Bedrift.

Les mer om Min Bedrift og gjeldende tjenestevilkår her.

5.3 Live
Live gir bedriften tilgang til forbruksdata i sanntid på måleren som tjenesten er knyttet opp mot. Bedriften betaler et engangsbeløp for enheten som kobles opp mot strømmåleren, samt en abonneringskostnad på kr 39,- per abonnement/mnd.

Les mer om Live og gjeldende tjenestevilkår her.

5.4 Fornybar Energi
Med tjenesten Fornybar energi fra Fjordkraft kjøper Fjordkraft opprinnelsesgarantier tilsvarende bedriftens strømbehov.

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning som sikrer at en mengde kraft tilsvarende bedriftens forbruk er produsert fra en spesifisert energikilde. Fjordkraft kjøper opprinnelsesgarantier for elektrisitet fra fornybare energikilder.

Fornybar Energi har et variabelt påslag per kWh og er inkludert i strømavtalen med mindre annet er avtalt.

5.5 Plusskunder
En plusskunde er en kunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet. Plusskunder som inngår plusskundeavtale med Fjordkraft, må ha en strømavtale for sitt strømforbruk og en strømavtale for overskuddsproduksjonen. Overskuddskraften selges til Fjordkraft mot betaling.

Definisjonen av plusskunder følger det til enhver tid gjeldende reglementet fra NVE. Overskudd av elektrisitet fra solcelleanlegg skal overholde nettselskapenes krav til spenningskvalitet og effektflyt.

Plusskunder får strømavtalen Solstrøm for produksjon av overskuddskraft i tillegg til en strømavtale for forbruket i henhold til avtale.

Betaling for overskudd av elektrisitet levert til Fjordkraft er spot områdepris. Prisen kan endres med 14 dagers varsel på Fjordkrafts internettsider eller via Min Bedrift.

Fjordkrafts generelle vilkår gjelder også for denne plusskundeordningen. Avtalen løper inntil den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

6. Kommunikasjon
Ved inngåelse av avtale samtykker Kunde til å motta markedsføring, informasjon vedrørende kraftavtale og kundeforhold i avtaleperioden.

7. Spesielle forhold
Fjordkraft tar forbehold om prisendringer som en følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.