Info om Min Bedrift

 

  Åpne som pdf 05.09.2023

05.09.2023

Tjenestevilkår Min Bedrift

1. Tjenesten
Denne nettsiden minbedrift.fjordkraft.no («Nettsiden») er en informasjonstjeneste som tilbys til brukere («Bruker», «Brukeren» o.l.) som er ansatt hos en tjenestemottaker eller tjenesteleverandør («Bedriftskunde») hos Fjordkraft AS. Bruker som er ansatt hos en privat bedrift, når en Bruker oppretter profil i kraft av sin rolle hos en arbeidsgiver. Dette produktet skal ikke brukes utenfor en slik rolle. Du erkjenner herved at du har adgang til å binde din arbeidsgiver til Tjenestevilkårene.

Dette dokumentet regulerer bruk av Nettsiden («Tjenestevilkårene»). De informasjonstjenester som er tilgjengelig på nettsiden («Tjenesten») er omfattet av disse Tjenestevilkårene.

Ved at Brukeren velger å benytte Tjenestene på Nettsiden, bekrefter Brukeren at han har akseptert Tjenestevilkårene og påtar seg å følge dem.

2. Partene og behandlinger av personopplysninger
Partene i avtalen er Bruker og Fjordkraft AS, org.nr. 976 944 682 («Fjordkraft»). Fjordkraft inngår Elmera Group ASA, org.nr. 920 153 577 («Konsernet»).

Bruk av Tjenestene på Nettsiden forutsetter at du oppretter en unik brukerkonto hos Fjordkraft. Når Brukere oppretter en slik brukerkonto, kommer Fjordkraft til å samle inn og behandle enkelte personopplysninger slik at Fjordkraft kan levere Tjenesten gjennom Nettsiden. Mer informasjon om hvordan Fjordkraft behandler personopplysninger er tilgjengelig her.

3. Vilkår for å opprette brukerkonto
Brukeren må være fylt 18 år for å opprette brukerkonto. Når Brukeren oppretter brukerkonto for å få tilgang til Tjenestene, er Brukeren pliktig til å påse at all informasjon du gir Fjordkraft om Brukeren stemmer. Det omfatter Brukerens rolle hos Bedriftskunden/at du har adgang til å binde Bedriftskunden til disse brukervilkårene.

4. Kontosikkerhet og sletting av brukerkonti
Brukeren har selv ansvaret for all aktivitet på brukerkontoen. For å beholde kontroll over konto og hindre uautorisert tilgang må Brukeren sikre at enhetene som brukes for å få tilgang til Tjenesten ikke benyttes av noen. Fjordkraft kan når som helst kreve at Brukeren endrer passord.

Dersom Fjordkraft har grunn til å tro at Brukerens brukerkonto misbrukes kan Fjordkraft umiddelbart deaktivere eller stenge Brukere tilgang til Tjenesten eller ta andre forhåndsregler for å forhindre fortsatt uautorisert bruk.
Enkelte Brukere skal likevel ha tilgang til en adminrolle av Bedriftskunde, etter avtale med Fjordkraft. Adminroller er nærmere regulert under punkt 5 av disse Tjenestevilkårene.

5. Adminroller
En adminbruker er en Bruker som etter avtale med Fjordkraft har utvidet ansvar brukere tilknyttet en bedriftskunde sin bruk av Tjenesten (en «Adminbruker»). Det er Bedriftskunden som er ansvarlig for fordeling av slike tilganger. Adminbruker er ansvarlig for å kontrollere anlegg tilgjengelig i Tjenesten. Adminbrukere har videre ansvar for å invitere andre med roller hos Bedriftskunden. Adminbrukere er autorisert til å plassere bestillinger hos Fjordkraft på vegne av Bedriftskunde, og gjør det på eget ansvar.

6. Tredjepartslenker
Tjenesten kan inneholde lenker til tredjepartsnettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Fjordkraft.

Fjordkraft har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernerklæringene eller praksisen til tredjepartsnettsteder eller tjenester. Bruker erkjenner og godtar at Konsernet ikke skal være ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester som er tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Bruker er ansvarlig for at å lese vilkårene og personvernerklæringene for alle tredjepartsnettsteder eller tjenester Brukeren besøker.

7. Immaterielle rettigheter
Tjenesten og dens originale innhold, funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli underlagt Fjordkraft og/eller Konsernets (og dets lisensgiveres) eksklusive eiendomsrett. Tjenesten er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre lover i både Norge og utlandet. Nettsiden og Tjenesten er eid av Fjordkraft, og tilgangen Brukeren får er uttrykk for en midlertidig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens begrenset til å se og gjøre seg kjent med data tilgjengelig i Tjenesten. Informasjon og data hentet fra Tjenesten kan ikke deles med andre uten skriftlig forhåndsamtykke fra Konsernet.

Våre varemerker kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste til Brukerens eller Bedriftskundens interne eller eksterne bruk uten skriftlig forhåndssamtykke fra Konsernet.

Fjordkraft eier all data som generes ved bruk av tjenesten, og står fritt til å sammenstille slik data for analyseformål. Slik sammensetting av data som genereres ved bruk av Tjenesten og som for øvrig er tilgjengelig i tjenesten, er underlagt Fjordkraft sin eiendomsrett. Deling av vår sammensetting av data til tredjeparter, uavhengig av om det er for andre kjøpte tjenester eller ikke, tillates ikke uten forutgående samtykke. Personopplysninger behandles i tråd med avsnitt 2.

8. Endring av vilkår
Fjordkraft vil kunne gjøre endringer i Tjenesten. Dette vil også gjelde fjerning eller avvikling av deler av Tjenesten og Nettsiden. Når nytt innhold og nye produkter og tjenester inntas i Tjenestene vil Fjordkraft gjøre endringer i disse Tjenestevilkårene uten at Bruker varsles direkte. Når Bruker tar i bruk Tjenesten, vil dette innebære en bekreftelse av de nye vilkårene.

9. Ansvar
Informasjonen i Tjenesten. Fjordkraft påtar seg ikke ansvar for feil eller utelatelser i innholdet på Tjenesten eller Nettsiden. Bruker sin bruk av Tjenesten skjer på Brukerens egne risiko.

Tjenesten og Nettsiden leveres på "SOM DEN ER" og "SOM TILGJENGELIG". Tjenesten leveres uten garantier av noe slag, verken uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ytelsesforløp. Tjenesten vil blant annet kunne vise prognose på priser, kostnad og forbruk av kraft. Slik informasjon er ikke ment for å kunne forutsi en endelig kostnad eller forbruk som Fjordkraft er ansvarlig for og kan kun brukes i samråd med Fjordkraft.

Konsernet, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og dets lisensgivere garanterer ikke at:
a) Tjenesten vil fungere uavbrutt, sikkert eller være tilgjengelig på et bestemt tidspunkt eller sted;
b) eventuelle feil eller mangler vil bli rettet;
c) Tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter; eller at
d) resultatene av bruken av tjenesten vil oppfylle dine krav eller behov.

Under ingen omstendigheter skal Konsernets, eller dets datterselskaper, styremedlemmer, ansatte, agenter, leverandører eller tilknyttede selskaper, være ansvarlig for direkte eller indirekte tap, herunder bøter og gebyrer, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, data, bruk, goodwill eller andre tap, som følger av:
(a) Brukerens tilgang til eller bruk av eller manglende evne til å få tilgang til eller bruke Nettsiden eller Tjenesten;
(b) innhold fra en tredjepart på tjenesten;
(c) innhold eller annen informasjon som er hentet fra tjenesten, og
(d) uautorisert tilgang til, bruk eller endring av dine overføringer eller Brukerens innhold.
Begrensningen i dette punkt 9 gjelder uavhengig av om tapsansvar baseres på garanti, kontrakt eller erstatning (inkludert uaktsomhet), uavhengig av om Fjordkraft har blitt informert om muligheten for slik skade oppstår eller ikke, og selv om et rettsmiddel som er angitt i Tjenestevilkårene ikke har oppfylt sitt vesentlige formål.

10. Skadesløsholdelse
Brukeren samtykker til å holde Fjordkraft, selskaper i Konsernet, tilknyttede selskaper og samarbeidspartnere skadesløse og skadesløse fra og mot alt tap, ansvar, alle krav, kostnader og utgifter, herunder sakskostnader, som måtte oppstå ut fra eller i forbindelse med Brukerens mislighold av Tjenestevilkårene eller brudd på gjeldende lover, forskrifter eller tredjepartsrettigheter.

11. Force Majeure
Fjordkraft har ikke noe ansvar overfor deg dersom oppfyllelsen av våre forpliktelser etter disse Vilkårene forsinkes eller forhindres, eller dersom Nettsiden eller Tjenesten sin tilgjengelighet eller funksjonalitet begrenses, forsinkes eller forhindres av, lov, myndighetsavgjørelse eller andre årsaker utenfor Fjordkraft sin rimelige kontroll som Fjordkraft ikke med rimelighet kunne forutsett eller overvunnet følgene av.

12. Ugyldighet
Dersom en eller flere av bestemmelsene i disse Tjenestevilkårene anses for å være ugyldige og uhåndhevbare, skal de ugyldige eller uhåndhevbare bestemmelsene ikke innvirke på gyldigheten av de resterende bestemmelsene i Tjenestevilkårene.

13. Lovvalg og tvisteløsning
Disse Vilkårene og eventuelle konflikter eller krav som måtte oppstå i forbindelse med dem eller deres innhold eller fremstilling skal styres av og tolkes i henhold til norsk lov. Vilkårene gjør ingen begrensning i dine rettigheter som forbruker etter ufravikelig lovgivning.

Verneting er Vestland Tingrett avdeling Bergen