Åpne som PDF 21.09.2022

Avtalevilkår mellom kunde og Fjordkraft

21.09.2022

Generelle vilkår for Fjordkraft Bedrift

1. Avtalen

1.1 Avtaleforholdet
Avtaleforholdet mellom partene består av kontrakt med tillegg av disse generelle vilkår og andre spesifikke avtaler som inngås skriftlig. Ved bestilling av kraftavtale eller annet per telefon, elektronisk bestilling e.l. vil Fjordkraft som hovedregel sende kunden en skriftlig bekreftelse.

Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i kontraktsforholdet legges vanlig bransjeforståelse til grunn, med mindre det kan dokumenteres/sannsynliggjøres at annen forståelse skal legges til grunn.

Kunden gir ved bestilling av kraft Fjordkraft fullmakt til å
- iverksette og melde inn leverandørbyttet til Elhub (kraftbransjens felles datasenter).
- innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbyttet.
- melde ut- og innflytting til Elhub ved flytting.
- innhente målerverdier fra Elhub
- etablere nyopprettede anlegg som meldes inn via Elhub (markedsprosess BRS-123). 

Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Fjordkraft i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet. Ved oppstart frem i tid er Kunde ansvarlig for å melde fra til Fjordkraft om eventuelle endringer som måtte finne sted fra kontraktsinngåelse og frem til oppstart av strømleveransen.
Dersom strømanlegget er profil-avregnet må Fjordkraft ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder.

Målere som meldes inn til nettselskapet av sluttbruker, hvor Fjordkraft er eneste kraftleverandør til bedriften vil automatisk bli etablert hos Fjordkraft. Fjordkraft etablerer kraftleveranse i henhold til siste registrerte kontrakt uten innhenting av nytt samtykke. 

1.2 Avtaleinngåelse, endringer i avtale, skifte av kraftleverandør m.v
Kunden plikter å gi de opplysninger som Fjordkraft trenger for at avtale skal kunne inngås. Det samme gjelder dersom avtaleforholdet omfatter flere juridiske enheter på kundesiden. Disse ansees solidarisk ansvarlige i henhold til avtaleforholdets bestemmelser. Endringer eller oppsigelse av kundens kontraktsforhold kan bare utføres av ansvarlige personer med signaturrett hos kunden. Fullmakt til tredjepart oppfyller ikke kravet til korrekt meddelelse i henhold til Avtalen.

1.3 Sikkerhetsstillelse
Fjordkraft har rett til å foreta kredittvurderinger av kunder og kan avslå/avslutte leveranse dersom det foreligger en saklig grunn. Alternativt har Fjordkraft til enhver tid rett til å skriftlig kreve garanti eller annen sikkerhet såfremt det foreligger saklig grunn. Omfang og art av slik sikkerhet er avhengig av risiko, og besluttes av Fjordkraft alene.

Betalingsmislighold eller forventet betalingsmislighold vil alltid være saklig grunn etter denne bestemmelse.

1.4 Konfidensialitet
De vilkår og betingelser som fremgår av avtalen mellom Fjordkraft og Kunden skal behandles konfidensielt. Med vilkår og betingelser gjelder spesielt de kommersielle forhold som er avtalt mellom Partene, herunder sikringsposisjoner og priselementer. Dette innebærer at all dokumentasjon hvor slike opplysninger fremgår er underlagt taushetsplikt, dette være seg avtaledokumentasjon, korrespondanse eller faktura. Det henvises for øvrig til disse generelle vilkår for Fjordkraft bedrift punkt 1.2.

Avtalens vilkår og betingelser kan kun overlates til en tredjepart dersom

a)  Både Fjordkraft og Kunden samtykker
b) Det foreligger hjemmel i lov eller forskrift
c) Som ledd i betalingsinnkreving
d) Det er nødvendig som følge av selskapsendringer, herunder, men ikke begrenset til fusjoner, fisjoner og oppkjøp (due diligence).

Innholdet i avtalen kan fritt formidles og distribueres internt i selskapet eller selskap i samme konsern.
Ved brudd på avtalens punkt 1.4 har den part som har fått sin rett til konfidensialitet krenket rett på en erstatning pålydende NOK 10.000. Den krenkede part har bevisbyrden for at den annen part har brutt konfidensialitetsbestemmelsen.

2. Måling og avregning av fysisk kraftforbruk

2.1 Avregning av fysisk kraftforbruk
Fysisk kraftforbruk avregnes i Nord Pool Spots områdepris time for time for det prisområde hvor Kundens anlegg er plassert multiplisert med Kundens faktiske forbruk time for time i avregningsperioden. I tillegg tilkommer regulerkraftkostnader, rentekostnader, Statnett og Nord Pool gebyr. 

2.2 Måling av fysisk kraftforbruk
Måling av kraftforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Fjordkraft benytter måledata fra Elhub ved avregning av kunder. Ved korreksjoner i timesverdier fra nettselskapet vil resultatet av eventuelle prissikringskontrakter ikke påvirkes eller korrigeres.

Ved leverandørbytte til Fjordkraft har Fjordkraft ingen forpliktelser dersom kunde bryter en bindende avtale med en annen leverandør. Kostnader og forpliktelser som følge av avtalebrudd må gjøres opp mellom Kunde og Kundens avtalepart.

2.3 Feil ved måling eller avregning av kraftforbruk
Ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil, kan Fjordkraft eller kunde kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan påvises.

Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over tre år, jf. lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr.18.

3. Pris og betalingsvilkår

3.1 Pris
Fjordkrafts ytelser leveres i henhold til avtalt produkt og pris.

3.2 Betalingsfrister, forsinkelsesrente og inkasso
Faktura forfaller til betaling i henhold til Fjordkrafts ordinære faktureringsrutiner. Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven).

Inkasso skjer i samsvar med lov av 13. mai 1988 nr. 26 (inkassoloven). I næringsforhold påløper i tillegg kompensasjon for inndrivelseskostnader i tråd med forsinkelsesrenteloven § 3a. Per 1. januar 2018 er slik kompensasjon på inntil 40 Euro.

3.3 Generelt
Kunden gir Fjordkraft fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Ved betalingsmislighold aksepterer kunden at Fjordkraft har rett til å kreve inn kundens ubetalte nettleie som Fjordkraft har forhåndsbetalt netteier.

Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Fjordkraft på kundens vegne.

Kunden gir videre Fjordkraft rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Fjordkraft er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Fjordkraft ved at det utbetales fra Fjordkraft eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.
Avtale om e-postfaktura, e-faktura, annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Fjordkraft AS (org. nr.: 976 944 682) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Fjordkraft AS.
Faktura sendes som hovedregel til kunde månedlig. Gebyr for administrasjon av fakturering påløper etter de til enhver tids gjeldende satser.

3.4 Betalingsutsettelse
For betalingsutsettelse eller deling av faktura påløper et gebyr etter de til enhver tids gjeldende satser.

3.5 Endring av priselementer og vilkår
Fjordkraft tar forbehold om endringer i Generelle vilkår og prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, rammebetingelser og andre endringer som har betydning for Fjordkrafts virksomhet i sluttbruker markedet.

Fjordkraft kan endre priselementer med to ukers varsel og avtalevilkår med 1 måneds varsel, enten ved varsel i Min Bedrift, direkte skriv til kunde, via kunngjøring eller på annen egnet måte. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel. For nye etablerte anlegg tilhørende Kundes kraftavtale er de til enhver tid sist reviderte vilkår gjeldende.

3.6 Innbetaling
Ved betaling til Fjordkrafts innfordringspartner blir eventuelle overbetalinger vurdert mot andre utestående poster. Dersom innfordringspartner ikke har andre utestående poster, blir betalingen overført Fjordkraft og godskrevet kundens konto

4. Oppfyllelse av avtale- og konsekvenser av avtalebrudd

4.1 Fjordkrafts leveranse
Fjordkrafts leveranse er beskrevet i kontrakten.

4.2 Stansing av levering på grunn av betalingsmislighold
Fjordkraft kan stanse levering av sine ytelser dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen eller hvor Fjordkraft har grunn til å forvente at betaling ikke vil finne sted. 

4.3 Gjenopptagelse av leveringen
Ytelser som er rettmessig stanset av Fjordkraft på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til Fjordkraft, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse, er betalt. Slike utgifter skal spesifiseres på fakturaen på en slik måte at det muliggjør
kontroll for kunden. Fjordkraft kan sette som vilkår for gjenopptagelse at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelsen, jmf. 1.3 sikkerhetsstillelse.

4.4 Heving
Fjordkraft kan heve avtalen dersom kunden vesentlig misligholder avtalen, herunder, men ikke begrenset til mislighold av betalingsfrist etter at han er blitt skriftlig oppfordret til å betale innen en spesifikk frist, og skriftlig varslet om at avtalen ellers vil bli hevet.

Fjordkraft kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden melder oppbud, inngår gjeldsforhandlinger, er begjært konkurs eller andre forhold som vil utgjøre en saklig grunn til å heve avtalen umiddelbart.
Ved vesentlig mislighold fra Fjordkraft sin side kan kunden heve avtalen.

4.5 Erstatning
Ved feil eller mislighold kan partene kreve erstattet det direkte tap som parten lider som følge av at avtalen ikke gjennomføres som avtalt. Indirekte tap erstattes ikke. Fjordkrafts erstatningsansvar er likevel oppad begrenset til Fjordkrafts påslag på den delen av kravet som er feil og/eller misligholdt, for den angjeldende kontraktsperioden, såfremt ingen andre begrensinger følger av lov eller forskrift. Fjordkraft svarer ikke erstatning for feilfakturert nettleie, når feilen ikke skyldes forhold på Fjordkraft sin side. Partene plikter å begrense sitt tap.

4.6 Annullering og endringer
Ved annullering av leveranse eller produktbytter tilbake i tid vil resultatet av eventuelle prissikringskontrakter ikke korrigeres. Dette med bakgrunn i at kunde eier de prissikringsposisjoner som Fjordkraft har tatt på vegne av kunde.

5. Overdragelse av avtalen
Avtalen kan ikke overføres til annen juridisk enhet uten den annen parts skriftlige forhåndssamtykke. Overdragelse av avtalen kan kun nektes i de tilfeller hvor det foreligger saklig grunn. Kunde samtykker likevel til at avtalen kan overdras til et selskap i samme konsern som Leverandøren uten skriftlig forhåndssamtykke.

6. Valutahåndtering og veksling
Handel i terminmarkedet foregår i Euro. All fysisk leveranse faktureres i NOK med mindre annet er avtalt. Ved konvertering benyttes Nord Pools vekslingsrate. Fjordkraft har avtale med Statkraft Energi AS om handel av kraftkontrakter, veksling av valuta og terminsikring av valuta.

7. Tvister
Tvister i kontraktsforholdet som partene ikke lykkes i å løse i minnelighet bringes inn for de ordinære domstolene med Hordaland Tingrett.

Kontraktsvilkår

1.Fjordkrafts avtalekategorier

1.1 Innkjøpsprisavtale
Strømprisen som leveres er Fjordkrafts innkjøpspris. Med innkjøpspris menes spot områdepris med tilhørende innkjøpskostnader som regulerkraft, rente- og kredittkostnader, Statnett- og Nord Pool gebyr. For timesmålte anlegg benyttes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter netteiers justerte innmatingsprofil.

1.2 Fastprisavtale
Strømprisen som leveres er en avtalt fast kraftpris for et definert volum i en definert periode. Leveransen omfatter et avtalt volum per målepunkt. Avtalt volum beregnes ut ifra netteiers estimerte årsforbruk ved oppstartstidspunktet med mindre annet er avtalt. Det avtalte volum vil bli fordelt over året i henhold til standard forbruksprofil. Fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum, vil bli avregnet mot spotpris. Med spotpris menes spot områdepris med tilhørende innkjøpskostnader som regulerkraft, rente- og kredittkostnader, Statnett- og Nord Pool gebyr. For timesmålte anlegg benyttes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter netteiers justerte innmatingsprofil.

1.3 Variabelavtale
Strømprisen som leveres er en variabel strømpris. Den variable strømprisen kan endres med syv dagers varsel. For variabelavtaler med pristak vil den variable kraftprisen inkludere et premiepåslag for taket. Pristaket gjelder for fysisk forbruk i perioden taket er gjeldende, og dekkes ved kjøp av prissikringer.

Prissikringer kan foretas i utsatte perioder basert på forvalters markedssyn. Prissikringer foretas basert på estimert årsvolum fra netteier samlet for porteføljen, og profileres basert på Fjordkrafts forbruksprofil.

1.4 Spot med pristak
Strømprisen som leveres har pristak for strømprisen i en definert periode, og for et avtalt volum. Pristaket avtales direkte mellom partene, mot et premiepåslag. Premiepåslaget avregnes mot avtalt volum.

Avtalt volum beregnes ut ifra netteiers estimerte årsforbruk ved oppstartstidspunktet med mindre annet er avtalt. Det avtalte volum vil bli fordelt over året i henhold til Fjordkrafts forbruksprofil for Spot med tak. Pristaket er referert månedlig vektet områdepris. Prissikret volum avregnes i månedsoppløsning for prisområdet, hvor fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum vil bli avregnet mot spotpris. Med spotpris menes spot områdepris med tilhørende innkjøpskostnader som regulerkraft, rente- og kredittkostnader, Statnett- og Nord Pool gebyr. For timesmålte anlegg benyttes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter netteiers justerte innmatingsprofil.

1.5 Forvaltningsavtale
Kunden gir med dette Fjordkraft AS fullmakt til å foreta prissikringer i det finansielle kraftmarkedet. Prissikret volum beregnes ut ifra netteiers estimerte årsforbruk ved oppstartstidspunktet med mindre annet er avtalt. Fjordkraft forvalter avtalt sikringsgrad på vegne av Kunde.

Kunden tilslutter seg avtalen med et avtalt tilslutningsvolum som går inn i en samlet portefølje for samtlige kunder tilsluttet avtalen. Fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum, vil bli avregnet mot spotpris. Med spotpris menes spot områdepris med tilhørende innkjøpskostnader som regulerkraft, rente- og kredittkostnader, Statnett- og Nord Pool gebyr. For timesmålte anlegg benyttes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter netteiers justerte innmatingsprofil.

For Aktive forvaltningsavtaler med mål om å slå systempris kan Kundens kraftpris få et tillegg for å dekke forvaltningens eventuelle negative resultat. Porteføljeverdien skal normalt ikke ha en større negativ verdi enn hva som tilsvarer en negativ prissikringsavregning på 10 øre per kWh per måned.

2. Om Agrol
Gjennom Agrol får Agrol brukere tilgang til strømavtalene Agrol Spot, Agrol Solstrøm og Agrol Aktiv. 

Med spotpris menes fysisk kraftpris levert av Statkraft for område hvor strømmen leveres (Nordpool Spot områdepris). Avtalene har et avtalt månedlig fastbeløp som prises i kr/mnd pr.anlegg og et som prises i øre/kWh. I samsvar med lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader knyttet til kjøp av elsertifikater. Påslaget inneholder også alle innkjøpskostnader som regulerkraft, rente- og kredittkostnader, Statnett og Nord pool gebyr. Betingelser reguleres gjennom avtalen med Agrol og endringer varsles kunden med minimum en måneds varsel skriftlig pr brev, e-post eller via innboksen i Min bedrift.

3. Pris og prisendringer for samtlige avtaler
Samtlige kraftavtaler har i tillegg til kraftpris med tilhørende innkjøpskostnader og avgifter et fast månedsbeløp som er uavhengig strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh.  I samsvar med lov om elsertifikater inkluderer påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater. Det variable påslaget kan endres månedlig, med to ukers varsel og varsles i forkant av leveringsperiode på Fjordkrafts internettsider, gjennom Min Bedrift eller på annen egnet måte. Fjordkraft har rett til å årlig prisjustere betingelser i henhold til konsumprisindeks uten nærmere varsel. 

4. Oppsigelse og kundens andel av finansielle posisjoner
Avtalen er løpende. Kunde kan fritt bytte avtale med 2 ukers oppsigelsestid med mindre annet er avtalt. Fjordkraft fakturerer oppgjørsgebyr ved oppsigelse av avtale hvor det foreligger prissikringsposisjoner eller en definert avtaletid etter de til enhver tid gjeldende satser.

Ved avtaler hvor Fjordkraft har tatt prissikringsposisjoner på vegne av kunde, eier kunden sin andel av de prissikringsposisjoner som Fjordkraft har tatt på vegne av samtlige kunder i porteføljene. I de tilfeller hvor kontraktsforholdet mellom Partene avsluttes og det foreligger prissikringsposisjoner som kunden eier andeler av, må kunden gjøre opp for disse før kontraktsforholdet mellom partene opphører. Andelen av prissikringsposisjonene gir enten økonomisk gevinst eller tap for kunde avhengig av markedsverdi ved utgang.

Ved opphør av avtaler med pristak før avtaleperiodens slutt vil kunde bli fakturert for premiepåslaget basert på avtalt volum for gjenværende avtaletid. Ved avtaler hvor Kunde har prissikringsposisjoner vil det ved utgang i leveringsperiode faktureres oppgjørsadministrasjon per anlegg pålydende NOK 1500,-. Dersom kunde er uten gyldig kraft-leveringskontrakt fortsetter Fjordkraft levering frem til ny kontrakt/oppsigelse foreligger. Kunde får da levert produktkategorien Innkjøpspris.

5. Forvaltningshonorar
Ved porteføljeforvaltning mottar forvalter suksesshonorar avhengig av porteføljens forvaltningsresultat. Suksesshonorar utgjør opptil 20% av forvaltningsresultatet. Dersom porteføljens forvaltningsresultat er negativt, utgjør suksesshonoraret kr 0.

6. Risiko
Ved forvaltningsavtaler plikter Fjordkraft å utøve fullmakten etter beste skjønn, men er ikke erstatningsrettslig ansvarlig for sine markedsvurderinger. Kundens kraftpris kan få et tillegg for å dekke forvaltningens eventuelle negative resultat. Underliggende leveranse er spotpris. Dette produktet innehar derfor i tillegg alle risikofaktorene som er forbundet med en vanlig spotleveranse.

7. Tilleggstjenester
Tilleggsprodukter fra Fjordkraft har ingen bindingstid med mindre annet er avtalt. Fjordkraft kan endre betalingsbetingelser og priser for tilleggstjenester med to ukers varsel.

7.1 Fornøydgaranti
Fjordkrafts kraftavtaler leveres med Fornøydgaranti. Dersom Kunde ikke er fornøyd med produktet gir fornøydgarantien rett til å få refundert månedlig fastbeløp. Betalingen for selve kraften som er levert, inngår ikke i garantien og refusjonsgrunnlaget. Fornøydgarantien gjelder de tre første månedene etter oppstart. Kunden plikter, ved benyttelse av Fornøydgarantien å kontakte Fjordkraft i forkant av en skriftlig oppsigelse. Uten forvarsel faller garantien bort.

7.2 Binding
Ved inngåelse av bindingstid plikter Kunde seg til å kontakte Fjordkraft for oppsigelse av avtale. Ved avtaler hvor bindingstid foreligger vil det ved utgang i kontraktsperiode faktureres et oppgjørsgebyr per anlegg pålydende NOK 1500,- og et variabelt påslag 2,2 øre/KWh for resterende leveringsperiode basert på estimert årsforbruk fra netteier.

7.3 Min Bedrift
Min bedrift er inkludert i avtalen med energi- og klimarapportering til 99 kr/mnd per anlegg eller etter avtalte betingelser. Kunden er selv ansvarlig for å administrere hvilke brukere som skal ha tilgang til de valgte tjenestene i Min bedrift.

7.4 100 % Fornybar Energi
100 % Fornybar energi fra Fjordkraft har et variabelt påslag per kWh og er inkludert i strømavtalen med mindre annet er avtalt.

7.5 Trygghet
Egenandelsforsikringen Trygghet kan bestilles hos Fjordkraft til 49 kr/mnd per anlegg. Se egne forsikringsvilkår for egenandelsforsikringen her.

7.6 Plusskunder
En plusskunde er en kunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet. Plusskunder som inngår plusskundeavtale med Fjordkraft må også ha strømavtale for sitt strømforbruk. Overskuddskraften selges til Fjordkraft mot betaling. Definisjonen av plusskunder følger det til enhver tid gjeldende reglementet fra NVE. Overskudd av elektrisitet fra solcelleanlegg skal overholde nettselskapenes krav til spenningskvalitet og effektflyt. Plusskunder får strømavtalen Agrol Solstrøm for anlegg med produksjon av overskuddskraft. Det variable påslaget kan endres med 2 ukers varsel på Fjordkrafts internettsider eller i Min Bedrift. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater. Påslaget inneholder også innkjøpskostnader som regulerkraft, rente- og kredittkostnader, Statnett og Nord pool gebyr. Betaling for overskudd av elektrisitet levert til Fjordkraft er spot områdepris (månedlig snittpris). Prisen kan endres med 14 dagers varsel på Fjordkrafts internettsider eller i Min Bedrift. Fjordkrafts generelle vilkår gjelder også for denne ordningen. Avtalen løper inntil den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

8. Kommunikasjon
Ved inngåelse av avtale samtykker Kunde til å motta markedsføring, informasjon vedrørende kraftavtale og kundeforhold i avtaleperioden.

9. Spesielle forhold
Fjordkraft tar forbehold om prisendringer som en følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.