Info om kraftavtalen

Knif

  Åpne som pdf 30.10.2023

30.10.2023

Generelle Vilkår

1. Avtalen

1.1 Avtaleforholdet
Avtaleforholdet mellom partene består av kontrakt med tillegg av disse alminnelige vilkår og andre spesifikke avtaler som inngås skriftlig. Ved bestilling av kraftavtale eller annet pr. telefon, elektronisk bestilling e.l. vil Fjordkraft som hovedregel sende kunden en skriftlig bekreftelse.

Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i kontraktsforholdet legges vanlig bransjeforståelse til grunn, med mindre det kan dokumenteres/sannsynliggjøres at annen forståelse skal legges til grunn.

Kunden gir ved bestilling av kraft Fjordkraft fullmakt til å:
-Iverksette og melde inn leverandørbyttet til nettselskapet.
-Innhente nødvendige opplysninger overfor nettselskapet, for å gjennomføre leverandørbyttet.
-Melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting.
-innhente målerverdier innen kl 09:00 etterfølgende dag, dersom kunden har installert avansert målersystem.

Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Fjordkraft i henhold til fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.

1.2 Avtaleinngåelse og skifte av kraftleverandør m.v.
Kunden plikter å gi de opplysninger som Fjordkraft trenger for at avtale skal kunne inngås. Det samme gjelder dersom avtaleforholdet omfatter flere juridiske enheter på kundesiden. Disse ansees solidarisk ansvarlige i henhold til avtaleforholdets bestemmelser.

1.3 Sikkerhetsstillelse
Fjordkraft har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti fra kunder hvor det foreligger saklig grunn for det.

Fjordkraft kan kreve at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelser av inntil 4 måneders antatt kraftbehov, dersom og så lenge det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold.

Dersom kunden krever det, må Fjordkrafts krav om sikkerhetsstillelse begrunnes skriftlig.

1.4 Taushetsplikt, bruk av personopplysninger og kredittvurdering
Partene skal ikke utlevere opplysninger som vedrører den annen part til utenforstående, unntatt når utlevering av opplysninger skjer

a) med samtykke fra den opplysningen gjelder
b) med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller
c) som ledd i betalingsinnkreving m.v. og eller hvor det foreligger saklige grunner.

Fjordkraft og kunde, samt deres ansatte og andre hjelpere, har likeledes plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de får vite om hverandres drifts- og forretningsforhold, og de kontrakter som inngås.

2. Måling og avregning av fysisk kraftforbruk

2.1 Avregning av fysisk kraftforbruk
Fysisk kraftforbruk avregnes i Nord Pool Spots områdepris time for time for det prisområde hvor kundens anlegg er plassert multiplisert med Kundens faktiske forbruk time for time i avregningsperioden. I tillegg tilkommer regulerkraftkostnader, rentekostnader og gebyrer fakturert av Nord Pool Spot.

2.2 Måling av fysisk kraftforbruk
Måling av kraftforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Fjordkraft benytter måledata fra nettselskapet ved års- og sluttavregning av kunder.

2.3 Feil ved måling eller avregning av kraftforbruk
Ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil, kan Fjordkraft eller kunde kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling.

Som feil ved avregning regnes feil stipulert forbruk som følge av manglende eller feil måleravlesing.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan ettervises.

Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr.18.

3. Pris og betalingsvilkår

3.1 Pris
Fjordkrafts ytelser leveres i henhold til avtalt produkt og pris.

3.2 Elsertifikater 
I forbindelse med myndighetenes innføring av elsertifikat innføres fra 01.01.2012 et variabelt påslag til elsertifikatpliktige kunder. Påslaget prises i øre per kWh og kan endres med varsel på Fjordkrafts internettsider.

3.3 Betalingsfrister, forsinkelsesrente og inkasso
Faktura forfaller til betaling i henhold til Fjordkrafts ordinære faktureringsrutiner. Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven). Inkasso skjer i samsvar med lov av 13. mai 1988 nr. 26 (inkassoloven).

3.4 Generelt
Kunden gir Fjordkraft fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Fjordkraft på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Fjordkraft uten særskilt varsel gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte. Kunden kan ved melding til Fjordkraft avslutte fullmaktsforholdet og igjen få direktesendt faktura fra nettselskapet. Kunden gir videre Fjordkraft rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Fjordkraft er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Fjordkraft ved at det utbetales fra Fjordkraft eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.

Avtale om e-postfaktura, e-faktura, annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Fjordkraft AS (org. nr.: 976 944 682) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Fjordkraft AS.

Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.

3.5 Endring av priselement og vilkår
Fjordkraft kan endre priselementene (påslag/faste månedlige beløp) og avtalevilkårene med 1 måneds varsel, enten ved direkte skriv til kunde, via kunngjøring eller på annen egnet måte. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

3.6 Innbetaling
Ved betaling til Fjordkraft innfordringspartner blir eventuelle overbetalinger vurdert mot andre utestående poster. Dersom innfordringspartner ikke har andre utestående poster, blir betalingen overført Fjordkraft og godskrevet kundens konto.

4. Oppfyllelse av avtale- og konsekvenser av avtalebrudd

4.1 Fjordkrafts leveranse
Fjordkrafts leveranse er beskrevet i kontrakten.

4.2 Stansing av levering på grunn av betalingsmislighold
Fjordkraft kan stanse levering av sine ytelser dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen eller hvor Fjordkraft har grunn til å forvente at betaling ikke vil finne sted. Kunden skal som hovedregel varsles skriftlig, og gis en rimelig og spesifikk betalingsfrist før stansing finner sted. Dersom kunden ikke innen rimelig tid har reparert betalingsmisligholdet, stanses leveransen.

4.3 Gjenopptagelse av leveringen
Ytelser som er rettmessig stanset av Fjordkraft på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til Fjordkraft, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse, er betalt. Slike utgifter skal spesifiseres på fakturaen på en slik måte at det muliggjør kontroll for kunden. Fjordkraft kan sette som vilkår for gjenopptagelse at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelsen.

4.4 Heving
Fjordkraft kan heve avtalen dersom kunden vesentlig misligholder betalingsfristen m.v. etter at han er blitt skriftlig oppfordret til å betale innen en spesifikk frist, og skriftlig varslet om at avtalen ellers vil bli hevet.

Fjordkraft kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden går konkurs eller andre forhold som vil utgjøre en saklig grunn til å heve avtalen umiddelbart.

Ved vesentlig mislighold fra Fjordkraft sin side kan kunden heve avtalen.

4.5 Erstatning
Ved mislighold kan partene kreve erstattet det direkte tap som lides ved at avtaler ikke gjennomføres som avtalt.  Indirekte tap erstattes ikke. Fjordkrafts erstatningsansvar er oppad begrenset til Fjordkrafts påslag for den angjeldende kontraktsperioden. Partene plikter å begrense sitt tap.

Dersom Fjordkrafts forsikring vedrørende formueskadeerstatning omfatter den aktuelle saken kan erstatningsansvaret til Fjordkraft økes til det aktuelle skadekravet, begrenset oppad til 10 MNOK.

5. Overdragelse av avtalen
Avtalen kan ikke overføres til annen juridisk enhet uten den annen parts skriftlige samtykke.  Overdragelse av avtalen kan kun nektes i de tilfeller hvor det foreligger saklig grunn.

6. Valutahåndtering og veksling
All handel i terminmarkedet på NordPool foregår i Euro. For å unngå at Kunden blir eksponert for valutabevegelser som oppstår i perioden fram til levering, konverterer Fjordkraft alle kontrakter til NOK etter den til enhver tid gjeldende vekslingsrate.

7. Endringer i alminnelige vilkår - prisendringer
Fjordkraft tar forbehold om at det kan bli endringer i de Alminnelige vilkår, og prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt som følge av endringer i øvrige rammebetingelser og andre endringer som har betydning for Fjordkrafts virksomhet i sluttbrukermarkedet.                     

8. Tvister
Tvister i kontraktsforholdet som partene ikke lykkes i å løse i minnelighet bringes inn for de ordinære domstolene med Bergen som verneting.

Kontraktsvilkår Knif Sikret 50

1. Porteføljeforvaltning
Porteføljeforvaltning innebærer diskresjonær forvaltning av en samlet portefølje for samtlige kunder tilsluttet avtalen. Ved porteføljeforvaltning har Fjordkraft en rett og en plikt til å kjøpe og selge finansielle instrumenter for kundens regning og risiko uten kundens ordre eller instruks i det enkelte tilfelle. Kunden gir Fjordkraft mandat til å foreta prissikringer i det finansielle kraftmarkedet. Kunden setter bort beslutningstaking til Fjordkraft. Fjordkraft foretar sikringer som skal søke å redusere risikoeksponeringen i kraftmarkedet, og gi kunden en forutsigbar strømpris for definerte perioder.

Kunden tilslutter seg avtalen med et avtalt volum som går inn i en samlet portefølje for samtlige kunder tilsluttet avtalen. Avtalt volum er det til enhver tids siste oppdaterte estimerte årsforbruk fra netteier med mindre annet er avtalt. Voluminnmelding til prissikringsformål skjer fortløpende i handelsperioden. Fjordkraft forvalter avtalt sikringsgrad og sikringshorisont for den enkelte portefølje på vegne av Kunde. Sikringshorisonten for den enkelte portefølje er begrenset oppad til inneværende år + 2 år.
Sikringsgrad kan avvike mellom handels- og leveringstidspunkt på porteføljenivå ettersom fysisk forbruk i leveringsperioden vil være fordelingsnøkkel ved fordeling av sikringsresultatet for det sikrede volumet i porteføljen.

Fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum, vil bli avregnet mot spotpris. Med spotpris menes spot områdepris med tilhørende kostnader som ubalanse -, rente- og kredittkostnader, eSett- og Nord Pool-gebyr. For timesmålte anlegg benyttes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter Elhub sin justerte innmatingsprofil per nettområde.

Kravet på oppgjør for prissikringsposisjoner skal anses å ha oppstått ved inngåelse av avtalen, og oppgjør vil finne sted i henhold til avtale.

1.1 Indekshandel
Ved indekshandel foretar Fjordkraft prissikring over 250 handelsdager per handels år, med formål om å spre innkjøpsrisikoen. Fjordkraft sikrer en prosentandel i henhold til definert sikringshorisont for den aktuelle porteføljen hver handelsdag, og handler som gjennomføres i inneværende år benyttes til å oppnå en sikret pris til levering i kommende år. Fjordkraft kan foreta områdeprissikring og profilering i henhold til forvalters markedssyn. Ved beslutning om å profilere og områdeprissikre porteføljen gjennomføres dette før leveringsåret. Sikringsgrad kan avvike med +/- 20 % i handels- og leveringsperioden på porteføljenivå i henhold til forvalters markedssyn og endringer i porteføljens forventede årsforbruk.

Indekshandelen gjelder for en definert sikringshorisont og et avtalt volum, og verdien av sikringen avregnes som et sikringsresultat i kroner som vil gi et tillegg eller fratrekk på faktura avhengig av sikringens markedsverdi i leveringsperioden.

Ved indekshandel tar Fjordkraft et fastsatt forvaltningshonorar for å dekke administrative kostnader tilknyttet forvaltning og prissikring av porteføljen begrenset oppad til 3,55 øre/kWh.

1.1.1. Om KNIF Sikret 50
Energiprisen (kraftprisen) som den tilsluttede kunde (kundeanlegg) betaler til Fjordkraft AS består av fysisk kraftpris levert av Statkraft med tilhørende kostnader for området der strømmen leveres (Nordpool spot områdepris) og eventuelle sikringer, med tillegg av offentlige avgifter, lovpålagte elsertifikater og omkostninger og avtalt vederlag til KNIF og Fjordkraft AS.
Forholdet mellom prissikringer og fysisk kraftpris avhenger av sikringsgrad i levering. KNIF Sikret 50 er en diskresjonær forvaltningsavtale med inntil 24 måneders sikringsperiode.

Oppstart i fond skjer i henhold til inngangsvinduene presentert i tilbudsmateriell ved avtaleinngåelse.

2. Kontraktsperioden
Avtalen er løpende og oppsigelsestid er 14 dager. Oppgjøret faktureres i henhold til gjeldende betingelser i punkt 4. Oppsigelse av kundens prissikringsposisjoner. KNIF Sikret 50 er fritatt for oppgjørsadministrasjonsgebyret pålydende NOK 3000,- per anlegg.

3. Justering av priser
Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen (KPI) siste 12 mnd. Det tilkommer et variabelt påslag som inkluderer kostnader til kjøp av elsertifikater. Påslaget prises i øre per kWh og kan endres med 14 dagers varsel på Fjordkrafts internettsider eller i «Min Bedrift».

4. Oppsigelse av kundens prissikringsposisjoner
Fjordkraft fakturerer oppgjørsgebyr ved oppsigelse av avtale hvor det foreligger prissikringsposisjoner. Det faktureres oppgjørsadministrasjon per anlegg pålydende NOK 3000,-.

Ved avtaler hvor Fjordkraft har tatt prissikringsposisjoner på vegne av kunde, eier kunden sin del av de prissikringsposisjoner som Fjordkraft har tatt på vegne av samtlige kunder i porteføljene. I de tilfeller hvor kontraktsforholdet mellom Partene avsluttes, og det foreligger prissikringsposisjoner som kunden eier, må kunden gjøre opp for disse før kontraktsforholdet mellom partene opphører.

Prissikringsposisjonene gir enten økonomisk gevinst eller tap for kunde avhengig av markedsverdi ved utgang. Markedsverdi er den verdien Fjordkraft kan omsette kontrakten til mot tredjepart. Kontrakter referert i NOK som har en forbruksprofil som varierer gjennom året vil ikke kunne observeres på, eller gjøres opp direkte mot den finansielle kraftbørsen Nasdaq. Utgangspunktet for beregning av markedsverdi er de observerbare kontraktene på Nasdaq, justert for forbruksprofil og valuta. Enkelte kontraktstyper, som EPAD, er svært lite likvide på Nasdaq og markedspris settes da av produsentene bilateralt.

Bestanddelene av grunnlaget for oppgjørsberegningen er kundens avtalte volum for gjenværende sikringshorisont på oppgjørstidspunktet for den aktuelle forvaltningsporteføljen hensyntatt porteføljens forbruksprofil, sikret pris for gjenværende sikringshorisont og closing pris på den finansielle kraftbørsen Nasdaq fra siste virkedag før BRS melding om opphør registreres inn fra Elhub. Dersom oppgjør skyldes bestilling av et produktbytte med virkning frem i tid hos Fjordkraft benyttes closing pris fra siste virkedag før produktbytte datoen inntreffer. Dersom oppgjør skyldes bestilling av et produktbytte med virkning tilbake i tid, benyttes markedspris fra siste virkedag før produktbyttet registreres i våre systemer.

Hvis verdien av prissikringsposisjonene er høyere enn markedspris får kunden utbetalt prisdifferansen. Fjordkraft vil som hovedregel utbetale kundens oppgjør løpende. Slikt løpende oppgjør skal gjennomføres likt som det oppgjør Fjordkraft mottar oppgjør fra sin motpart. Kunden kan ikke kreve å få oppgjør tidligere enn opprinnelig løpetid for prissikringsposisjonene. Fjordkraft kan imidlertid velge å foreta oppgjør umiddelbart etter at prissikringsposisjoner er avhendet eller på annen måte stengt.

Ved oppsigelse av spot med tak og avtalt volum før avtaleperiodens slutt vil kunde bli fakturert for premiepåslaget basert på avtalt volum for gjenværende avtaletid.

Dersom prissikringen blir sagt opp før avtalens utløp blir kunden overført til avtale om innkjøpspris i henhold til kontraktsvilkår punkt 1.1. Innkjøpsprisavtale med mindre annet avtales, og må innfri prissikringsposisjonene som Fjordkraft har tatt på kundens vegne.
Dersom kunde er uten gyldig kraft-leveringskontrakt, fortsetter Fjordkraft levering frem til ny kontrakt/oppsigelse foreligger. Kunde får da levert produktkategorien Innkjøpspris i tråd med punkt 1.1.

Fjordkraft kan si opp kundens prissikring med to ukers varsel. Fjordkraft har rett til å flytte kunden til det produktet som ligner mest, eller til en avtale om innkjøpspris i henhold til kontraktsvilkår punkt 1.1 Innkjøpsprisavtale. Ved strømavtaler hvor det foreligger prissikringsposisjoner må disse gjøres opp, et slikt kontantoppgjør vil enten gi økonomisk gevinst eller tap for kunde avhengig av markedsverdi ved utgang.

5. Risiko
Ved forvaltningsavtalen KNIF Sikret 50 er ikke Fjordkraft erstatningsrettslig ansvarlig for sine markedsvurderinger.

Sluttkunden får eierskap til og bærer markedsrisiko for sin del av sikringsposisjonene som Fjordkraft tar. Fjordkraft opptrer dermed i eget navn ved forvaltning av porteføljene, men for sluttkundens regning og risiko. Dette innebærer at kunden selv bærer risiko for eventuelt tap som følge av at avtalt strømpris med prissikring blir høyere enn spotpris. Dette gjelder også markedsvurderinger gjort av Fjordkraft etter mandat fra kunde.
Kundens kraftpris kan få et tillegg avhengig av forvaltningens resultat og spotpris i levering.

Ved annullering av leveranse eller produktbytter tilbake i tid vil ikke resultatet av eventuelle prissikringskontrakter mellom kunde og Fjordkraft korrigeres.
Samtlige avtaler innehar alle risikofaktorene som er forbundet med en vanlig spotleveranse.

6. Tilleggstjenester
Fjordkraft kan endre betalingsbetingelser og priser for tilleggstjenester med to ukers varsel.

6.1 Min Bedrift
Energirapporteringstjenesten Min Bedrift tilbys i en Basic og en Plus versjon. Min Bedrift Basic er inkludert i avtalen om energirapportering kostnadsfritt.

Med Min Bedrift Plus har Bedriften tilgang til å ta i bruk alle funksjoner som tilbys i energirapporteringstjenesten Min Bedrift. Tilgang til utvidet funksjonalitet kan bestilles i Min Bedrift Basic og har en pris på kr 119,- per anlegg/mnd med mindre annet er avtalt.
Tjenesten faktureres for hele måneder. Tilgangen forutsetter at strømleveransen er iverksatt. Kunden er selv ansvarlig for å administrere hvilke brukere som skal ha tilgang til de valgte tjenestene i Min Bedrift.

Les mer om Min Bedrift og gjeldende tjenestevilkår her.

6.2 Fornybar Energi
Med tjenesten Fornybar energi fra Fjordkraft kjøper Fjordkraft opprinnelsesgarantier tilsvarende bedriftens strømbehov.

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning som sikrer at en mengde kraft tilsvarende bedriftens forbruk er produsert fra en spesifisert energikilde. Fjordkraft kjøper opprinnelsesgarantier for elektrisitet fra fornybare energikilder.
Fornybar Energi har et variabelt påslag per kWh og er inkludert i strømavtalen med mindre annet er avtalt.

6.3 Live
Live gir bedriften tilgang til forbruksdata i sanntid på måleren som tjenesten er knyttet opp mot. Bedriften betaler et engangsbeløp for enheten som kobles opp mot strømmåleren, samt en abonneringskostnad på kr 39,- per abonnement/mnd.

Les mer om Live og gjeldende tjenestevilkår her.

6.4 Plusskunder
En plusskunde er en kunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet. Plusskunder som inngår plusskundeavtale med Fjordkraft, må ha en strømavtale for sitt strømforbruk og en strømavtale for overskuddsproduksjonen. Overskuddskraften selges til Fjordkraft mot betaling.

Definisjonen av plusskunder følger det til enhver tid gjeldende reglement
fra NVE. Overskudd av elektrisitet fra solcelleanlegg skal overholde nettselskapenes krav til spenningskvalitet og effektflyt.

Plusskunder får strømavtalen Solstrøm for produksjon av overskuddskraft i tillegg til en strømavtale for forbruket i henhold til avtale.

Betaling for overskudd av elektrisitet levert til Fjordkraft er spot områdepris. Prisen kan endres med 14 dagers varsel på Fjordkrafts internettsider eller via Min Bedrift.
Fjordkrafts generelle vilkår gjelder også for denne plusskundeordningen. Avtalen løper inntil den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

7. Kommunikasjon
Ved inngåelse av avtale samtykker Kunde til å motta markedsføring, informasjon vedrørende kraftavtale og kundeforhold i avtaleperioden.

8. Spesielle forhold
Fjordkraft tar forbehold om prisendringer som en følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.