Ønsker du en langsiktig fastpris på strøm til bedriften din?

Vi tilbyr langsiktige fastprisavtaler på strøm til bedrifter i samarbeid med Statkraft. 

Fastprisavtalene gjelder for tre, fem eller sju år. Det kommer en ny pris og et tilhørende volum hver uke. For å bestille eller vise interesse for fastpris, må dere registrere dere i skjemaet under. Hver uke sender vi ut ukens priser til de som har registrert seg, med informasjon om hvordan du kan bestille. Merk at volumet er begrenset, og vi kan bli utsolgt. 

Priser uke 13  - klikk her

 

Dette må dere vurdere før dere inngår fastprisavtale 

Vi tilbyr fastpris på inntil 70% av bedriftens estimerte årsforbruk på oppstartstidspunktet. Resten av forbruket beregnes ut fra spotpris, og vises som over/underforbruk på fakturaen. Dere velger selv hvor stor andel av forbruket dere ønsker å ha fastpris på, opp til maksgrensen på 70 %. 

Før du inngår en fastprisavtale er viktig å huske at selv om prisen er kjent, så er det en del elementer som dere bør ta en risikovurdering rundt: 

  • Ved å tegne fastprisavtale, binder du deg til prisen og hele volumet man sikrer i hele perioden
  • Blir forbruket reelt mindre enn volumet man sikrer, må man likevel måtte gjøre opp sikret volum
  • Fastpris avregnes per time. Hvis du har store svingninger i forbruk gjennom døgnet/uken anbefaler vi heller sikringsavtaler med større fleksibilitet
  • Fastprisavtalen er ikke omsettelig eller endringsbar etter anskaffelse

Hvis du tenker at dette kan være interessant for bedriften din, kan du fylle ut skjemaet under. Da vil du få tilsendt priser ved neste utsendelse, og informasjon om hvordan du bestiller.

Jeg ønsker priser på fastprisavtale

 
*= må fylles ut  

Vanlige spørsmål om fastpris

Hva er forskjellen på flate og profilerte priser?

En flat avtale fordeler volumet jevnt mellom alle måneder, mens en profilert avtale er tilpasset et normalt forbruksmønster gjennom året. Du kan se hvordan fordelingen er per måned på våre nettsider.

Kan vi bestemme hvor mye strøm vi ønsker å kjøpe?

Delvis. Fastpris beregnes på bakgrunn av bedriftens årlige forventede strømforbruk, såkalt avtalt volum. Vi tilbyr fastpris på inntil 70 % av avtalt volum. Hvor høy andel av forbruket dere ønsker dekket opp til 70%, kan dere bestemme.

Hvorfor tilbyr dere ikke 100% fastpris?

Årsaken til dette er risikoreduksjon for dere. 100% sikring innebærer en stor risiko, da det er vanskelig å vite hvilket strømbehov dere har noen år fram i tid. Vi ønsker at alle skal bruke strøm mest mulig effektivt.

Hva skjer om jeg ønsker å avslutte avtalen?

Fastprisavtalen medfører at du binder deg til et avtalt fastprisvolum for en avtalt periode. Avtalen kan ikke sies opp i kontraktsperioden.

Hva skjer når vi bruker mer eller mindre strøm enn det som er avtalt?

Ved avregning vil fastprisvolumet per måned fordeles likt mellom alle timer i måneden. Fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum i hver enkelt time, vil bli avregnet mot spotpris i det aktuelle målepunktets prisområde, og vises som over- og underforbruk på fakturaen. Det vil si at dersom dere har brukt mer enn det avtalte fastprisvolumet, såkalt overforbruk, blir dette fakturert til gjeldende spotpris. Hvis dere bruker mindre enn fastprisvolumet, såkalt underforbruk, blir differansen mellom fastpris og spotpris for underforbruket lagt til på fakturaen. Dersom spotprisen er lavere enn fastprisen gir dette et pristillegg. Hvis spotprisen er høyere enn fastpris gir det en prisreduksjon.


Her er et eksempel som kan gjøre det enklere å forstå.
Tenk at du har et estimert forbruk på 10 kWh i en time, og har fastpris på 70 % av volumet til 1 kr per kWh. Da har du altså dekket 7 kWh med fastpris, og hvis du bruker akkurat dette blir prisen 7 kWh x 1 kr = 7 kr.

Overforbruk:
Hvis du bruker 8 kWh får du et overforbruk på 1 kWh. Denne blir fakturert etter gjeldende spotpris for den aktuelle timen, og kommer i tillegg til de syv kronene du betaler for det forbruket som er dekket av fastprisen. Hvis spotpris er 2 kr/kWh blir prisen Fastpris + overforbruk, altså 7 kr + 2 kr = 9 kr


Underforbruk: 

Hvis du bruker 6 kWh blir det imidlertid litt mer komplisert, for da får du underforbruk. Regnestykket blir da: Fastpris for brukt volum + (fastpris for underforbruk – spotpris for underforbruk). Hvis vi sier at spotpris er 2 kr/kWh blir regnestykket i vårt eksempel slik: 6 kr + (1 kr-2 kr) = 5 kr. Hvis spotprisen er 50 øre, blir det slik: 6 kr + (1 kr – 0,5 kr) = 6,5 kr.

Hvis spotpris er høyere enn fastpris vil altså underforbruk gi et fratrekk på faktura, mens hvis spotprisen er lavere enn fastprisen, blir totalprisen høyere.

Finnes det andre avtaler enn fastpris som gir forutsigbare strømkostnader enn spotprisavtaler?

Vi har et stort utvalg av strømavtaler med prissikring, med ulik tidshorisont og risiko. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer om disse alternativene.


Prisprofiler

Dere kan velge mellom flat og profilert pris. Her kan du se hvordan volumet fordeles med de ulike profilene.

graf over prisprofiler

Slik fungerer fastprisavtalene

For å gjøre det lettere å forstå hvordan fastprisavtalene fungerer, har vi laget et eksempel, for en kunde med forventet årsforbruk på 1 000 000 kWh, og en profilert avtale.

En profilert avtale inngått på forventet årsforbruk 1 000 000 kWh og fastpris på 70 % av årsvolum, inneholder en fastprisandel på 700 000 kWh i året.

  • Profilert uttak vil fordele de 700 000 kWh på årets 12 måneder i henhold til profilen. I januar måned utgjør profilert forbruk 12,31 % av årsforbruk, noe som tilsvarer 86 170 kWh til fastpris
  • 86 170 kWh vil bli flatt fordelt på hver eneste av de 744 timene i januar. Dette gir en fordeling på  115,82 kW hver eneste time til fastpris.
  • Forbruk over 115,82 kW hver time kjøpes til spotpris.
  • I timer hvor forbruket er under 115,82 kW vil kunden få differansen mellom egen fastpris og spotpris hver time på de kWh som ikke er brukt. Hvis markedsprisen er høyere enn fastprisen går dette til fratrekk på faktura, og i motsatt fall som påslag.
  • Beregnet årsvolum er det som er innmeldt fra nettselskapet i Elhub.
  • Avtalen gjelder avtalt volum pr anlegg. Hvert anlegg har et forventet årsvolum som nettselskapene har lagt inn i Elhub, og avregningen er per anlegg. Det vil si at dersom dere har flere anlegg, vil alle anleggene avregnes individuelt.

Bør du velge fastpris?


Fastpris på strøm er som å binde renten på et lån. Fordelen er at dere får en kjent strømpris de neste tre, fem eller sju årene, og redusert usikkerhet knyttet til strømkostnaden i for eksempel budsjetteringsprosesser og produktkalkyler. Dere trenger heller ikke tenke på prisvariasjoner i ulike sesonger eller gjennom dagen, slik som spotprisavtaler har.
Ulempen er at prisen er låst i den gitte perioden. Hvis spotprisen i fremtiden blir lavere enn den avtalte fastprisen, vil dere fortsatt være bundet til denne prisen i avtaleperioden.
Hvis du ønsker en avtale med større forutsigbarhet enn spotprisavtaler, men samtidig mer fleksibilitet enn fastpris, har vi mange gode alternativ i våre forvaltningsavtaler. Her er deler av strømforbruket prissikret gjennom langsiktige prissikringer, mens resten blir avregnet etter spotprisen.

Ønsker du å vite mer om forvaltningsavtaler?