Knif organisasjonsavtaler

Vi tilbyr to spesialavtaler til deg som er Knif-medlem, en spotavtale og en med delvis sikret volum. Begge avtalene har svært gode betingelser, men ulik risikoprofil.

Finn strømavtalen som passer din virksomhet

Prisinformasjon for de ulike avtalene finner dere under. I tillegg kommer variable lov- og markedspålagte kostnader forbundet med kraftomsetning, det vil si el-sertifikat og handelskostnader. Handelskostnader består av handelsgebyr til Nordpool og Statnett, regulærkraftkostnader og kostnader knyttet til valutaveksling og renter.

Avtalene kan du bestille direkte her på nettsiden. Du er selvsagt også velkommen til å snakke med en av våre energirådgivere, så finner vi sammen den avtalen som passer best for deres strømbehov.

Dersom dere har solcelleanlegg og produserer egen strøm, kan dere få en plussavtale for levering av overskuddskapasitet. Snakk med en av våre rådgivere dersom dette er aktuelt for dere.

Knif Spot

I Knif Spot vil prisene følge markedet, uten noen form for prissikring. Dette gjør at du betaler det samme som Fjordkraft kjøper strømmen for. En spotavtale passer for virksomheter som ønsker å følge markedet.

Prisinformasjon

 • Månedlig fastbeløp strøm: 0.00 kr/mnd
 • Påslag inkl. elsertifikater: 1.05 øre/kWh
  • Pris fra 01.08.2024: 1.05 øre/kWh

Energi og Klimarapportering: 0.00 kr/mnd. Handelskostnader kommer i tillegg.

Avtalevilkår 

Bestill Knif Spot

Knif Sikret 50

Med Knif Sikret 50 er normalt halve forbruket prissikret. Ved å prissikre deler av forbruket får virksomheten forutsigbare strømkostnader for en andel av forbruket, og effekten av markedssvingninger reduseres. Knif Sikret 50 er strømavtalen for deg som ønsker en grad av forutsigbarhet knyttet til virksomhetens energikostnader.

Fakta om avtalen

 • Strømpris: Delvis sikringspris og delvis markedspris
 • Diskresjonær Forvaltning: Indekshandel
 • Redusert risiko ved å spre innkjøp for kommende år utover året
 • Sikringsgrad Hovedfond: 50% (+/-20 %)
 • Sikringshorisont: 2 år
 • Jevnere strømpriser over tid
 • Virksomheten eier sine prissikringer og tilhørende risiko
 • Ved oppsigelse av avtalen må virksomheten gjøre opp for sine gjenværende prissikringsposisjoner. For med detaljer om oppsigelse se avsnittet Eierskap til prissikringsposisjoner og oppsigelse.

Prisinformasjon

 • Energi og Klimarapportering: 0.00 kr/mnd
 • Påslag inkl. elsertifikater: 1.15 øre/kWh
 • Månedlig fastbeløp strøm: 0.00 kr/mnd
 • Handelskostnader kommer i tillegg

Slik fungerer Knif Sikret 50

KNIF Sikret 50 er en diskresjonær forvaltningsavtale av typen indekshandel. Avtalen kombinerer sikring og spot og gir virksomheten en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Denne produktstrukturen vil gi en jevnere priskurve gjennom året, uten de for høye toppene og dype dalene. Fjordkraft starter prissikring av kundens innmeldte volumbehov ved oppstart av strømleveransen.

Prissikringer for hovedfondet forvaltes ved indekshandel. Dette innebærer at det sikres en prosentandel av porteføljen hver eneste handelsdag gjennom et helt år for å minimere timingsrisiko. Et handels år strekker seg fra oktober til og med september. Disse sikringene blir deretter brukt fra 1. januar det kommende året.

For inneværende år gjennomføres handler for å oppnå en sikret pris til levering i hovedfondet for de kommende to kalenderårene. Prissikringene handles i det finansielle kraftmarkedet, og prisene handles på markedets forventede prisnivå for leveringsperioden. Det sikrede volumet profileres i henhold til Knif Sikret 50 sin forbruksprofil i månedsoppløsning. Områdeprissikringer gjennomføres før prissikringene går til levering, og kan gjennomføres som et eller flere mindre enkelt kjøp. Forvalter kan etter sitt markedssyn beslutte å ikke gjennomføre områdeprissikringer, i tillegg til systemprissikringer.

Prissikret volum for avtalen blir beregnet basert på det til enhver tids siste oppdaterte estimert årsforbruk fra netteier. Volumet prissikres etter en definert forbruksprofil, hvor det prissikres mer i vinterhalvåret enn i sommerhalvåret. Sikringsgraden for porteføljen er 50 %, med mulighet for et avvik +/- 20 % på porteføljenivå basert på forvalters markedssyn.

Verdien av virksomhetens prissikringsposisjoner i leveringsperioden ved både gevinst og tap vises på faktura som månedlig sikringsresultat, som gir et fradrag eller et tillegg på faktura. Kunde eier og bærer markedsrisikoen for sin del av prissikringsposisjonene som Fjordkraft tar, og Fjordkraft innehar ikke et erstatningsansvar for sine markedsvurderinger.

Inngang i Hovedfond

Virksomheter som inngår avtalen Knif Sikret 50 med avtalt oppstart av strømleveransen i perioden 01.10.XX-30.09.XY vil bli avregnet i spotfondet frem til og med 31.12.XY.

Fra 1.januar påfølgende år vil virksomheten få prissikret volum i Hovedfondet.

Dette innebærer at virksomheten vil bli avregnet i spotfondet i minimum 3 måneder, og maksimalt oppad begrenset til 15 måneder. Deretter trer virksomheten inn i Hovedfondet og får levert delvis sikret pris og delvis markedspris i henhold til avtalt sikringsgrad på 50 % (+/-20 %).

Oppstartsdato for strømleveransen er styrende for hvilket år strømmåleren(e) vil tre inn i Hovedfondet. Oppstart av strømleveransen følger de til enhver tids gjeldende frister fra Elhub.

Oppstart av prissikring i henhold til definert inngangsvindu for Hovedfondet vil tidligst starte opp ved oppstart av strømleveransen for virksomheten. Oppstart av prissikring for virksomheten i Hovedfondet forutsetter med dette at strømleveransen har tredd i kraft og er aktiv i perioden for oppsikring av Knif Sikret 50 sitt Hovedfond.

Oppstart av strømleveranse med tilhørende gjennomføring av prissikring forutsetter at Fjordkraft har mottatt de kundeopplysninger Fjordkraft trenger.

Eierskap til prissikringsposisjoner og oppsigelse

Virksomheten eier sin del av prissikringsposisjonene som Fjordkraft AS har tatt på vegne av kundene i porteføljen. Virksomheten eier sine prissikringsposisjoner fra avtalen signeres, og Fjordkraft starter prissikring for levering i hovedfondet ved oppstart av strømleveransen for strømavtalen Knif Sikret 50.

Ved oppsigelse av avtalen forekommer det et oppgjør for de gjenværende prissikringsposisjonene for Virksomheten. Virksomheten må gjøre opp for sine prissikringsposisjoner i tråd med strømavtalens sikringshorisont. Andelen av prissikrings posisjonene gir enten økonomisk gevinst eller økonomisk tap for Virksomheten avhengig av markedsverdi ved utgang av avtalen.

Dersom virksomheten ikke ønsker et oppgjør for gjenværende prissikringsposisjoner kan virksomheten melde skriftlig oppsigelse av avtalen, og bli værende på Knif Sikret 50 til gjenværende prissikringsposisjoner har gått til levering. Gjenværende sikringsperiode vil avhenge av hvilket tidspunkt oppsigelsen finner sted, men maksimalt være begrenset oppad til 36 måneder.

Avtalevilkår

Bestill Knif Sikret 50

Knif Pluss

Har du solcelleanlegg eller varmepumpe og produserer deler av strømmen din selv, kan du bli Knif Pluss-kunde og kombinere egen produksjon med Knif Sikret 50 eller Knif Spot. Fjordkraft kan installere og drifte slike løsninger for deg. Ønsker du å få mer mer informasjon eller bestille en plussavtale?

Snakk med rådgiver