Info om kraftavtalen

Forutsigbar 70

Med Forutsigbar 70 får bedriften din en forvaltningsavtale med gradvis økende prissikring. Ved å prissikre deler av forbruket får bedriften forutsigbare strømkostnader for en andel av forbruket, og effekten av markedssvingninger reduseres. Forutsigbar 70 er strømavtalen for deg som ønsker en høy grad av forutsigbarhet knyttet til bedriftens energikostnader.

Fakta om avtalen 

 • Strømpris: Delvis sikringspris og delvis markedspris
 • Diskresjonær Forvaltning: Indekshandel og bulk kjøp
 • Redusert risiko ved å spre innkjøp for kommende år utover året
 • Sikringsgrad hovedfond: 70% (+/-20 %)
 • Sikringsgrad bulk fond: 70 % (+/-20 %)
 • Sikringshorisont: 2 år
 • Virksomheten eier sine prissikringer og tilhørende risiko
 • Ingen forskuddsbetaling

Prisinformasjon

 • Energi og Klimarapportering: 119.00 kr/mnd
 • Påslag inkl. elsertifikater: 6.94 øre/kWh
 • Månedlig fastbeløp strøm: 59.00 kr/mnd

Slik fungerer Forutsigbar 70

Avtalen kombinerer sikring og spot og gir virksomheten en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Denne produktstrukturen vil gi en jevnere priskurve gjennom året. Fjordkraft starter prissikring av kundens innmeldte volumbehov ved avtaleinngåelse, og i henhold til avtalt oppstart av strømleveransen.

Forutsigbar 70 er en diskresjonær forvaltningsavtale av typen indekshandel. Dette innebærer at det sikres en prosentandel av porteføljen hver eneste handelsdag gjennom et helt år for å minimere timingsrisiko. Et handels år strekker seg fra oktober til september. Sikringene går så til levering fra 1. januar påfølgende år.

For inneværende handels år gjennomføres handler for å oppnå en sikret pris til levering i hovedfondet for de kommende to kalenderårene.

Prissikringene handles ut ifra de prisene som markedet forventer for leveringsperioden på sikringstidspunktet.

Prissikret volum blir beregnet basert på det til enhver tids siste oppdaterte estimert årsforbruk fra netteier. Volumet prissikres etter en definert forbruksprofil, hvor det prissikres mer i vinterhalvåret enn i sommerhalvåret. Sikringsgraden for porteføljen er 70 %, med mulighet for et avvik +/- 20 % på porteføljenivå basert på forvalters markedssyn.

Bedrifter som trer inn i avtalen i perioden 01.10.-15.06 vil få prissikret volum gjennom bulk fond fra 01.07 før kunden trer inn i hovedfondet 1.januar påfølgende år. For bulk fondet gjennomføres en eller flere handler, såkalte bulk kjøp, forut for levering. 

Verdien av bedriftens prissikringsposisjoner i leveringsperioden ved både gevinst og tap vises på faktura som månedlig sikringsresultat, som gir et fradrag eller et tillegg på faktura.

Inngangsvinduer

 • Bedrifter som inngår avtalen i perioden 01.10. - 15.06. vil få spot frem til 01.07.xx. Fra 01.07.xx vil kunden få prissikret volum gjennom bulk kjøp for så å tre inn i hovedfondet ved årsskiftet fra 01.01.xx.
 • Bedrifter som inngår avtalen i perioden 16.06. – 30.09. vil få spot frem til 01.01.xx (årsskiftet), for så å få prissikret volum fra 01.01.xx gjennom hovedfondet.

Oppstartsdato for strømleveransen er styrende for hvilket år strømmåleren(e) vil tre inn i henholdsvis bulk eller hovedfond.

Oppstart av prissikring i henhold til definerte inngangsvinduer for henholdsvis bulk og hovedfondet vil tidligst starte opp ved oppstart av strømleveranse for bedriften.

Eierskap til prissikringsposisjoner og oppsigelse

Bedriften eier sin del av prissikringsposisjonene som Fjordkraft AS har tatt på vegne av kundene i porteføljen. Bedriften eier sine prissikringsposisjoner fra oppstart av strømleveranse. Kunde eier og bærer markedsrisikoen for sin del av prissikringsposisjonene som Fjordkraft tar.

Ved opphør av avtalen forekommer det et oppgjør for de gjenværende prissikringsposisjonene for bedriften. Bedriften må ved utgang fra avtalen gjøre opp for sine prissikringsposisjoner i tråd med strømavtalens sikringshorisont. Andelen av prissikringsposisjonene gir enten økonomisk gevinst eller økonomisk tap for bedriften avhengig av markedsverdi ved utgang.