Vilkår for tjenesten Full kontroll - privatkunder

 Vilkårene er oppdatert 11/21

 • Med betalingstjenesten Full Kontroll beregnes en forventet total strømregning inkl nettleie (totalsummen) for en periode, basert på kundens forventede strømforbruk, forventede strømpriser, nettleie og pris for tjenesten på bestillingstidspunktet. Totalsummen fordeles i like beløp som faktureres månedlig. Kunden varsles når tjenesten iverksettes. Eventuelle utestående beløp fra tidligere fakturaperioder må
  innbetales til forfallsdato.

 • Tjenesten Full Kontroll er en tilleggstjeneste, og uavhengig av kundens strømavtale. Fjordkraft kan beregne nytt månedlig beløp for kunden dersom det blir endringer i strømpriser, nettleiekostnader, strømavtale, strømforbruk, kunden flytter, kunden endrer antall anlegg som er knyttet til tjenesten - eller andre forhold som vil kunne påvirke totalsummen. Strømregningen gir informasjon om kundens innestående/utestående beløp.

 • Fjordkraft beregner kundens nye månedlige beløp årlig. Eventuelt utestående eller tilgodehavende ved utløpet av perioden trekkes fra eller legges til beregning av nytt
  beløp for neste periode.

 • Kunden varsles om nytt beløp for neste periode via kundens registrerte telefonnummer, e-postadresse og/eller Min side. Tjenesten Full Kontroll forutsetter
  månedlig faktura, jamfør de alminnelige avtalevilkårenes punkt 3.

 • Oppdatert måleravlesing er en forutsetning for å bruke tjenesten Full Kontroll. Fjordkraft kan foreta en kredittvurdering av kunden før tjenesten tas i bruk.

 • Med tjenesten Full Kontroll sendes faktura som hovedregel til kunden som e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.

 • Tjenesten Full Kontroll løper inntil den blir sagt opp, og har to ukers gjensidig oppsigelsesfrist. Ved opphør av tjenesten utbetales kundens eventuelle tilgodebeløp,
  eller kundens utestående beløp kreves inn. Kunden gis deretter ordinære betalingsvilkår hos Fjordkraft, jamfør Fjordkrafts avtalevilkår punkt 3.

 • Kunden kan velge inntil to (2) betalingsfrie måneder per 12-månedersperiode. De to betalingsfrie månedene kan ikke komme etter hverandre. Tjenesten kan administreres i kundens Min side eller ved å kontakte kundeservice.

 • Tjenesten Full Kontroll er priset med et månedlig beløp. Dette beløpet kan endres med 14 dagers varsel vi egnet forsendelsesmåte.

 • Vilkår for tjenesten Full Kontroll kan endres med 14 dagers varsel via egnet forsendelsesmåte.

 • Avtalen kan ikke overdras uten den andre partens skriftlige samtykke. Kunden samtykker likevel til at avtalen kan overdras til et selskap i samme gruppe eller konsern som Leverandøren uten at slikt samtykke kreves. Slik overdragelse kan skje med 14 dagers varsel via egnet forsendelsesmåte.

 • Kunde eier, og er ansvarlig for, sine posisjoner, både innestående og utestående.

 • Renter i forbindelse med Full Kontroll tilfaller/belastes Fjordkraft.

 • Tjenesten Full Kontroll gjelder for et samlet årsforbruk inntil 50.000 kWh for de strømanleggene som er tilknyttet kundeforholdet.