Åpne som pdf 22.12.2020

22.12.2020

Vilkår Fjordkraft Helsefordel

1. HVA AVTALEN OMFATTER

Avtalen omfatter følgende:
• Allmennlege - videokonsultasjon
• Legespesialist
• Bildeundersøkelser (røntgen, CT, MR og ultralydundersøkelse)
• Dagkirurgiske inngrep
• Psykolog - videokonsultasjon
• Idrettsmedisinsk Vakttelefon
• Reiseutgifter til behandling

Forutsetninger for bruk av Fjordkraft Helsefordel
For å kunne benytte seg av helsetjenester som avtalen omfatter, må kunden ha fødsels- og personnummer, eventuelt D-nummer. Kunden må også ha norsk mobilnummer og BankID/BankID på mobil.

Bestilling av time til utredning og behandling
Helsetjenestene i Fjordkraft Helsefordel leveres av Frisk-Sentralen AS (heretter Frisk-Sentralen). Frisk-Sentralen skal forhåndsgodkjenne utgifter som kreves dekket i forbindelse med utredning og behandling. All utredning og behandling må derfor bestilles via Frisk-Sentralen. Får kunden henvisning fra vår videolege til videre undersøkelse og/eller behandling, er kunden selv ansvarlig for å sjekke om dette dekkes av avtalen.

Kontaktinformasjon:
• Telefon (+47) 53 00 68 01 alle hverdager 8.00 - 16.00
• Helsefordel applikasjon

Behandlingssted
Avtalen gjelder behandling i Norge, det vil si private og offentlige institutt/klinikker/sykehus som Frisk-Sentralen har inngått avtale med.

Elektronisk formidling av helse- og personopplysninger
Ved inngåelse av avtale for Fjordkrafts kunder samtykker kunden til bruk av elektronisk formidling av helse- og personopplysninger. All informasjon om timer/behandling/refusjonsskjema igangsatt av Frisk-Sentralen sendes kunden digitalt via PasientPost. Frisk-Sentralen forplikter seg til å overholde alle krav i de til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer for informasjonssikkerhet og personvern.

2. UTREDNING OG BEHANDLING

2.1. Presisering av hva som kan gi rett til utredning og behandling
Avtalen gir rett til medisinsk nødvendig utredning og behandling ved skade og sykdom. Pågående utrednings- og behandlingsforløp som allerede er startet opp av det offentlige- og/eller private helsevesen, tas ikke over av Frisk-Sentralen.

Henvisninger fra våre videoleger må være utstedt i avtaleperioden. Behandlingen må kunne helbrede eller lindre sykdommen/skaden med utsikt til varig resultat. Den må være ansett som medisinsk nødvendig, rasjonell og riktig for den aktuelle lidelse ut fra gjeldende praksis i det offentlige helsevesen.

Viderehenvisning til legespesialist, bildeundersøkelse, kirurgisk behandling og psykolog skal vurderes og utføres av Frisk-Sentralen sine egne videoleger.

Ved viderehenvisning benytter vi oss av både offentlige og private helseaktører. Vi tilstreber primært å få tjenesten utført av det offentlige, og benytter oss blant annet av fritt sykehusvalg.Det vil av våre leger bli foretatt en medisinsk vurdering av ventetiden i det offentlige, og private aktører vil da bli vurdert.

Ansvarsbegrensning
Erstatningsansvar for feil som oppstår i forbindelse med den medisinske behandlingen er den enkelte leges og/eller klinikks eget ansvar. Dette gjelder all behandling som utføres i henhold til denne avtalen.

2.2. Utredning og behandling som dekkes av avtalen

Allmennlege
Ved sykdom og skade kan våre allmennleger konsulteres per video. Pasient må identifisere seg via BankID/BankID på mobil. Det er ingen begrensning på antall konsultasjoner. Vi vil tilstrebe å gi legekonsultasjon samme dag som pasienten tar kontakt med Frisk-Sentralen. I perioder med stor pågang vil konsultasjon med lege gis ved første ledige time.

Dersom det foreligger sykdom eller skade som krever videre utredning og/eller behandling, viderehenviser videolegen til dette. Første viderehenvisning i et utrednings/behandlingsforløp som er dekket av avtalen, tilstreber vi å få tildelt innen 20 virkedager (psykolog 10 virkedager) etter at Frisk-Sentralen har mottatt informasjon om dette fra vår videolege.

Dersom vår videolege finner det nødvendig at pasienten må ha time til fysisk legeundersøkelse, henvises det til egen fastlege eller legevakt. Utgifter i disse tilfeller er ikke dekket av avtalen.

Kundens barn
Kundens barn under 16 år kan benytte allmennlegetjenesten per video. Kunden må selv bestille og være til stede under konsultasjonen. Øvrige utredninger og behandlinger som avtalen omfatter dekkes ikke.

Legespesialist
Det dekkes inntil 4 konsultasjoner per år.

Bildeundersøkelser
Avtalen dekker utredning med MR, røntgen, CT og ultralydundersøkelse.

Dagkirurgiske inngrep
Et dagkirurgisk inngrep skal være en konsekvens av vurderingen til den aktuelle legespesialist som vår videolege har henvist til. Eventuell viderehenvisning til dagkirurgisk inngrep fra legespesialist, skal godkjennes og administreres av Frisk-Sentralen. Dagkirurgi har en karenstid på 2 måneder etter avtaleinngåelse.

Psykolog
Avtalen dekker behandling hos psykolog via videokonsultasjon. Det dekkes inntil 8 konsultasjoner per år.

Idrettsmedisinsk Vakttelefon - 09 113
Ved akutt skade kan vår idrettsmedisinske vakttelefon kontaktes på telefon 09 113 alle hverdager fra 16.00-22.00 og helgedager fra 12.00-18.00 for råd og veiledning relatert til skaden. Idrettsmedisinsk Vakttelefon kan ikke benyttes ved sykdom.

Reiseutgifter til behandling
Avtalen dekker reiseutgifter til legespesialist, dagkirurgisk inngrep og bildediagnostikk forhåndsgodkjent av Frisk-Sentralen. Dette gjelder når reiseavstanden mellom fast bostedsadresse og behandlingssted er mer enn 100 kilometer hver vei. Avtalen dekker billigste reisemåte og skal klareres med Frisk-Sentralen i forkant av reisen. Ved bruk av egen bil erstattes 2,50 kroner per kilometer. Dersom pasienten har fått tilsagn om behandling i det offentlige helsevesenet, dekkes reise av Pasientreiser. Egenandel ved Pasientreiser dekkes av pasienten selv.

 2.3. Unntak

Avtalen dekker ikke:
• Allmennlege/legevakt dersom videokonsultasjon er uegnet
• Helsesjekk, screeningundersøkelser og undersøkelser som har helseforebyggende hensikt • Synskorreksjon, synskorrigerende behandling og behandling av skjeve hornhinner
• Utredning og behandling av overvekt
• Utredning, behandling, operasjon og medisinsk utstyr til behandling av søvnproblemer som snorking og søvnapné
• Utredning og behandling av hørselssvekkelse, herunder utgifter til høreapparat, implantat og tilpasning av slike
• Rekreasjons- og kuropphold
• Organ- og vevstransplantasjoner, herunder stamcellebehandling og følger av slike
• Utredning, behandling og operasjon ved sterilisering, seksuell dysfunksjon, abort, prevensjon, svangerskap, fødselsskader, fertilitetsproblemer eller ved ønske om kjønnsskifte
• Dagkirurgiske inngrep med totalkostnad som overstiger kroner 30.000 i tilfeller der FriskSentralen benytter private aktører
• Rusbehandling
• Behandling av kjønnssykdommer og HIV/AIDS
• Behandling ved akutt oppstått livstruende sykdom
• Tilstander der det foreligger pakkeforløp i det offentlige, eksempelvis kreft, hjerneslag og psykiatri
• Utredning og behandling hos tannlege eller kjeveortoped/kjevekirurg
• Legemidler, hjelpemidler og medisinsk materiell
• Kosmetiske behandlinger og/eller operasjoner, herunder følger/korrigering av tidligere utførte kosmetiske behandlinger/operasjoner
• Utgifter til avtalt behandling dersom kunden uteblir uansett årsak

3. GENERELT
Forutsetningen for å kunne benytte helsetjenestene i denne avtalen er at man bruker Fjordkraft som strømleverandør, og at avtale om Fjordkraft Helsefordel er inngått.

Fornyelse og varighet
Avtalen gjelder for inneværende år og fornyes hver 1. januar for ett år om gangen, så lenge avtalen ikke er opphørt. Selskapet har rett til å endre vilkår ved hvert hovedforfall. Hovedforfall er 1. januar og er den dato avtalen fornyes fra.

Bindingstid
Fjordkraft Helsefordel har en bindingstid på 3 måneder etter avtaleinngåelse.

Oppsigelsestid
Avtalen kan etter bindingstidens utløp til enhver tid sies opp av kunden.

Opphør av avtale
Kunden har kun tilgang til Frisk-Sentralens helsetjenester i avtaleperioden og vil ikke få refundert utgifter til helsetjenester utover avtaleperioden. Dette gjelder også for påbegynt utredning og/eller behandling.

Refusjon
Kunden må selv legge ut for behandling/undersøkelse vedkommende er henvist til fra våre videoleger. Dette gjelder ikke ved henvisning til psykolog og/eller dagkirurgiske inngrep. Utlegg som overskrider antall behandlinger/undersøkelser regulert i vilkårene dekkes ikke av Frisk - Sentralen. Henvisninger til undersøkelser/behandlinger som ikke er omfattet av avtalen dekkes ikke. Krav om refusjon må rettes til Frisk-Sentralen innen 6 måneder etter utført behandling/undersøkelse. Utfylt refusjonsskjema samt spesifisert kvittering fra behandler må foreligge for utbetaling av refusjon. 

Force Majeure
Frisk-Sentralen er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av tjenester som inngår i avtalen på grunn av forhold utenfor Frisk-Sentralen sin kontroll, og som Frisk-Sentralen ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure). Eksempelvis naturkatastrofer, pandemier osv.

4. DEFINISJONER

Behandling
Tiltak som utføres i den hensikt å helbrede eller utbedre sykdom og/eller skade. Behandling skal utføres av de behandlere som avtalen omfatter.

Kunden
Personer som bruker Fjordkraft som strømleverandør og har tilknyttet Fjordkraft Helsefordel.

Avtaleperioden
Tiden kunden er omfattet av Fjordkraft Helsefordel, det vil si fra det tidspunktet avtalen trer i kraft og inntil den opphører.

Helbrede
Et tiltak for å oppnå fullstendig symptomfrihet og normalisering av funksjoner etter sykdom og/eller skade.

Legespesialist
Lege som innehar godkjent fagspesialitet i henhold til kriterier satt av Den norske legeforening og offentlig myndighet. Spesialist i allmennmedisin er ikke definert som legespesialist i denne sammenheng.

Medisinsk nødvendig behandling
Medisinsk behandling anses nødvendig når tilstanden og/eller sykdommen som ligger til grunn vil medføre konsekvens for livslengde og/eller funksjonsevne, og uteblivelse av behandling vil medføre en negativ endring av prognose. Med behandling menes tiltak/prosedyrer som kan kurere eller lindre sykdommen eller skaden og som i det offentlige sykehus/spesialistmiljø anses som rasjonell og riktig for den aktuelle lidelse. Kosmetisk kirurgi og følgetilstander av dette anses ikke som medisinsk nødvendig.

Sykdom
Forstyrrelse av normale fysiologiske tilstander og prosesser i ett eller flere organer, som gir eller vil gi kroppslig ubehag, og som fører til mer enn ubetydelig nedsatt og/eller forstyrret fysisk- og psykisk funksjonsevne.

Varig
Med varig menes, i relasjon til behandling, en vedvarende stabil tilstand etter sykdom eller skade ut over en periode på 12 måneder.

Symptomfri
Tilstand uten tilstedeværelse av de symptomer og plager som er forbundet med den aktuelle lidelse eller komplikasjoner/følger av denne.

 

Vilkår Fjordkraft Helsefordel, Versjon 2, 01.01.2021