Spesialtilbud på strøm

Norsk Flytekniker Organisasjon

  Åpne som pdf 09.03.2016

09.03.2016

1. Generelle vilkår for Fjordkraft

 1. Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin ”Standard kraftleveringsavtale”, av 01.01.2007, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder følgende særvilkår av 01.01.2017 for avtalen. Særvilkårene vil komme foran vilkårene i "Standard kraftleveringsavtale".
 2. Ved bestilling gir kunden Fjordkraft fullmakt til å:
  • iverksette og melde inn leverandørbyttet til nettselskapet.
  • innhente nødvendige opplysninger overfor nettselskapet, for å gjennomføre leverandørbyttet.
  • melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Fjordkraft i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
  • innhente målerverdier innen kl 09:00 etterfølgende dag, dersom kunden har installert avansert målersystem.
 3. Fjordkraft må ha mottatt målerstand fra kunde for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn 20 dager
 4. Som kunde får en informasjon om aktuelle nyheter og tilbud fra Fjordkraft, Fjordkraft Fordel og våre samarbeidspartnere per e-post og sms. Som kunde regnes alle personer over 18 år som er tilknyttet målepunktet. En kan når som helst trekke tilbake samtykket. Avmeldingen vil ikke berøre annen informasjon som sendes fra Fjordkraft.
 5. For å sikre tilgjengelighet for kunden samler Fjordkraft all kommunikasjon vedrørende kundens strømavtale i Min side, med varsel til den e-postadressen kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at Fjordkraft har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden.
 6. Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Retningslinjer for behandling av personoplysninger

 

Kort oppsummering av punkt 1:

Så snart du har gitt oss din måleravlesning, ordner vi alt det praktiske for deg. Som takk for at du blir kunde gir vi deg nye fordeler hver måned.

2. Leveringsvilkår

 1. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.
 2. Fjordkraft har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Fjordkrafts forpliktelser etter denne avtale i sin helhet. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.
 3. Strømleveransen fra Fjordkraft starter vanligvis 2-3 uker etter inngått avtale.
 4. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden Fjordkraft anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet. Før flytting, må kunden ta kontakt med Fjordkraft for videreføring av strømavtalen.
 5. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. Fjordkraft gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for registrering av Fjordkraft som leverandør på den nye adressen.
 6. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 7. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.
 8. Fjordkraft kan etter denne avtale endre priselementene (faste månedlige beløp) og avtalevilkårene med 14 dagers varsel, enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side, via direkte skriv til kunde eller på annen egnet måte. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

Kort oppsummering av punkt 2:

Det kan ta et par uker før alt det praktiske rundt strømleveransen er ordnet. I mellomtiden vil vi foreta en rutinemessig kredittsjekk. Som kunde kan du logge inn på Min side. Der finner du oppdaterte priser og info om endringer.

3. Betalingsvilkår

      Når nettselskapet fakturerer på vegne av Fjordkraft:

 1. Kunder i disse nettområdene faktureres i henhold til nettselskapets rutiner og tidspunkt for fakturering av nettleie
 2. Avhengig av størrelsen på kundens årsforbruk får kunder et av følgende betalingsvilkår:
  - etterskuddsvis fakturering, basert på reelt eller forventet (stipulert) forbruk.
  - fakturering med grunnlag i beregnet beløp, basert på forventet forbruk.
  - avregning basert på reelt eller forventet (stipulert) forbruk skjer vanligvis ved årsskiftet.
 3. Hyttekunder får fakturering med grunnlag i beregnet beløp, basert på forventet forbruk. Avregning skjer vanligvis 1 til 2 ganger årlig avhengig av netteier.
 4. Den enkelte kunde kan kontakte Fjordkraft og få opplyst om han faktureres etterskuddsvis eller med grunnlag i beregnet beløp, samt faktureringsfrekvens.

  Når Fjordkraft er betalingsmottaker:

 5. Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra netteier gjennom året, kan få avregning månedlig eller annenhver måned. Da vil beregnet beløp for inneværende periode være inkludert i fakturaen, med betalingsfrist i siste dagen i forbruksperioden.
 6. Kunder får beregnet beløp med betalingsfrist den siste dagen i forbruksperioden. Beløpet blir beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og forventet forbruk. Avregning basert på avlest eller stipulert målerstand, skjer vanligvis ved årsskiftet. Beregnet beløp for 1. periode er inkludert i samme faktura.

  Generelt:

 7. Kunden gir Fjordkraft fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Fjordkraft på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Fjordkraft uten særskilt varsel gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte. Kunden kan ved melding til Fjordkraft avslutte fullmaktsforholdet og igjen få direktesendt faktura fra nettselskapet.
 8. Kunden gir videre Fjordkraft rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Fjordkraft er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Fjordkraft ved at det utbetales fra Fjordkraft eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.
 9. Avtale om e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Fjordkraft AS (org. nr.: 976 944 682) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Fjordkraft AS.
 10. Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.
 11. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, minimum 12 dager fra produksjon av faktura, kan Fjordkraft eller Fjordkrafts innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Fjordkraft benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.
 12. For betalingsutsettelse eller deling av faktura påløper et gebyr på kr 49.
 13. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode hos Fjordkraft utbetales bare beløp over 50 kr.
 14. Dersom kunden har valgt "Full Kontroll" gjelder også vilkår for Full Kontroll.
 15. Dersom kunden har valgt "Trippelgaranti" gjelder også vilkår for Trippelgaranti.
 16. Inkludert i avtalen er Fjordkraft 100 % Fornøyd. Dersom kunden ikke er fornøyd med avtalen, kan kunden etter 3 måneder fra oppstart av kundeforholdet få tilbakebetalt fastbeløpet for perioden kundeforholdet varer. Kunden betaler kun for strømmen som er brukt og eventuelle tilleggstjenester. Garantien avgrenses til å gjelde de 3 første månedene etter leveringsoppstart. Fjordkraft 100 % Fornøyd kan ikke gjøres gjeldende etter 4 måneder fra oppstart.

Kort oppsummering av punkt 3:

Som kunde får du fornøydgaranti med på kjøpet, og du kan velge elektronisk faktura dersom du vil unngå fakturagebyr.

4. Betingelser for Topp 5 Garanti

 1. Fjordkraft Topp 5 er en variabel kraftprisavtale. Fjordkraft Topp 5 gir kunden en garanti for at den totale strømprisen for et kalenderår skal være en av de 5 billigste, målt mot en representativ referanseliste over landets største leverandører av variabel strømpris. Referanseprisene hentes fra Konkurransetilsynets kraftprisoversikt, og leverandørenes hjemmesider. Garantien beregnes ved et årlig strømforbruk på 20.000 kWh. Ukeprisene vektes i forhold til Fjordkrafts privatkunders forbruksprofil, slik at eksempelvis prisene om vinteren teller mer enn prisene om sommeren. Referanselisten kan endres fra år til år. Strømmålere med mindre enn 19.000 kWh i årsforbruk har et fast månedlig beløp som er uavhengig av strømprisen.
 2. Standard kraftleveringsavtale § 3-2 erstattes med følgende bestemmelse: Med bakgrunn i Fjordkraft Topp 5 sin garanti, kan strømprisen endres umiddelbart etter at dette er varslet på Fjordkrafts nettsider. Dette medfører at varslingsplikten på 14 dager opphører og at kunden ikke varsles spesielt ved vesentlige prisendringer. 
 3. Ved offentlig regulering av kraftmarkedet eller ved andre endringer av betydning for Fjordkraft Topp 5, kan Fjordkraft foreta endringer i kontraktsvilkårene for å tilpasse disse til de endrede forhold. Garantien i henhold til Fjordkraft Topp 5 gjelder for eksempel ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 5 A i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker Fjordkrafts muligheter eller betingelser for å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. Videre forbeholder Fjordkraft seg retten til, ved etablering av nye prisområder eller ved vesentlige avvik i innkjøpspris mellom ulike prisområder eller andre endringer av betydning for garantien, å foreta nødvendige tilpasninger i Fjordkraft Topp 5. I slike tilfeller vil kundene bli varslet på Fjordkrafts nettsider. Dette punktet er en nærmere presisering av innholdet i kraftleveringsavtale §3-1. 
 4. Med mindre annet er avtalt løper avtalen inntil den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

5. Angrefrist

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Last ned Angrerettskjema