Åpne som PDF 14.04.2021

14.04.2021

Trippelgaranti Forsikringsbevis

Forsikringstager:
Fjordkraft AS, organisasjonsnummer 976 944 682

Medlem:
Kunde med strømavtale hos forsikringstaker og som har kjøpt strømavtale med Trippelgaranti

Medlemskap i forsikringen:
Forsikringen omfatter privatpersoner (Medlem) som er mellom 18 og 75 år, har inngått avtale om strømleveranse med Fjordkraft og er navngitte på strømfakturaen og som ikke har reservert seg mot medlemskap. Forsikringen gjelder også for medlemmets ektefelle/partner/samboer, (kollektivt benevnt som medlem) på samme folkeregistrerte adresse. Medlemmet må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden jf. Lov om folketrygd av 28.02.1997 kap. 2.

Forsikringen gjelder det anlegg Trippelgaranti er knyttet mot og som er registrert på Medlemmet eller Medlemmets ektefelle, partner eller samboer. Målerne må være knyttet til medlemmet som privatperson, og kan ikke være registrert på et organisasjonsnummer

Hva forsikringen omfatter:
Strømforsikring med forsikringsytelser definert nedenfor

Forsikringsytelser:
Egenandelsforsikring:
Blir Medlemmet rammet av lynnedslag eller elektrisk fenomenskade – dekker egenandelsforsikringen egenandelen på Medlemmets innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa-, og fritidsboligforsikring) med inntil 4 000 kroner, for skade som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen som kortslutning, lysbue, overslag eller overspenning. Erstatning utbetales til Medlemmet

Sykmeldt:
Blir Medlem 100 % sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende, dekker Trippelgaranti strømfakturaen (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) fra Fjordkraft – begrenset oppad til 5000 kroner per måned i inntil 6 måneder. Erstatningen beregnes fra den 31. dagen og i forhold til antall dager det dokumenteres sykmeldt. Hver måned anses å ha 30 dager. Erstatningen inkluderer forsikringspremier, og deles inn i like månedlige terminbetalinger. Dekningen opphører ved fylte 65 år.

Ufrivillig arbeidsledig:
Blir Medlem 100 % ufrivillig arbeidsledig eller permittert i minimum 30 dager sammenhengende, dekker Trippelgaranti strømfakturaen (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) fra Fjordkraft – begrenset oppad til 5000 kroner per måned i inntil 6 måneder. Erstatningen beregnes fra den 31. dagen med full og sammenhengende arbeidsledig, i forhold til antall dager det dokumenteres arbeidsledig/permittert. Hver måned anses å ha 30 dager. Erstatningen inkluderer forsikringspremier, og deles inn i like månedlige terminbetalinger. Dekningen opphører ved fylte 65 år.

Denne dekningen gjelder kun for fast ansatte i minimum 50 % stilling i henhold til arbeidskontrakt.

Alders- og uførepensjonister:
For alderspensjonister og uførepensjonister gjelder:
- Blir Medlemmet innlagt på sykehus/institusjon i mer enn 30 dager sammenhengende, dekker forsikringen strømfakturaen (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) fra Fjordkraft – begrenset oppad til 5000 kroner per måned i inntil 6 måneder. Erstatningen beregnes fra første dagen med innleggelse på sykehus/institusjon og i forhold til antall dager det dokumenteres innleggelse for.
- Ved Medlemmets dødsfall utbetales 5 000 kroner til dødsboet.

Utbetaling av forsikringssum:
Enhver utbetaling under en forsikringsdekning skal utbetales fra Forsikringsselskapet til Forsikringstaker hvis ikke annet er beskrevet i forsikringsbeviset

Månedlig premie:
1,50 kr per dag og blir fakturert på strømfaktura fra forsikringstaker.

Forsikringstiden: Forsikringen gjelder fra datoen da Forsikringstaker har registrert tilmeldingen, og Forsikringsselskapet har overtatt ansvaret i henhold til Forsikringsavtalen jf. FAL § 19-5 forutsatt at første premiefaktura betales.

Begrensninger i forsikringsselskapets ansvar:
Forsikringsselskapet dekker kun utbetalinger under denne forsikringen dersom sykemeldingen skyldes sykdom som har vist symptomer etter 30 dager fra forsikringens ikrafttredelsesdato. Forsikringsselskapets ansvar dekker videre ikke ufrivillig arbeidsledighet/permittering som varsles i løpet av de første 90 dagene fra forsikringens ikrafttredelsesdato. Ytterligere vilkår tilknyttet ovennevnte situasjoner, eller andre begrensninger i forsikringsselskapets ansvar, følger av forsikringsvilkårene.

Generelle unntak:
Forsikringsselskapet utbetaler ingen ytelser som direkte eller indirekte skyldes:
- skaden er et resultat av Medlemmet kriminelle eller ulovlige handlinger, eller
- enhver hendelse forårsaket av alkohol eller narkotikamisbruk.

Forsikringsselskap: AmTrust International Underwriters DAC (AIU), 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Ireland. AmTrust International Underwriters DAC har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland. AmTrust International Underwriters DAC er medlem i den irske garantiordningen, ”Insurance Compensation Fund”, men ettersom denne garantiordningen kun dekker risiko som anses for å bestå i Irland omfattes ikke norske forsikringstakere.

Skader meldes til:
Forsikringsselskapet ved Fjordkraft på www.fjordkraft.no/om-oss/trippelgaranti/skader

Frist for å melde skade:
Ved skade skal forsikringsselskapet varsles uten ugrunnet opphold, jf. FAL § 13-11. Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett - 1 år - etter at Medlemmet har fått kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf. FAL § 18-5.

Sikkerhetsforskrifter:
Ved ulykkesskade eller sykdom skal Medlemmet, uten ugrunnet opphold oppsøke lege og følge foreskrevet behandling. Forsikringsselskapets ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt ved et forsikringstilfelle som er forårsaket av Medlemmet forsettlige eller grovt uaktsomme handling, eller andre vilkår eller krav som angitt i Forsikringsvilkårene eller Forsikringsbeviset.

Teksten i Forsikringsbeviset gjelder foran Forsikringsvilkårene ved motstrid. Forsikringsbeviset og Forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Dersom det oppstår tvist mellom Medlemmet og forsikringsselskapet, kan hver av partene kreve nemndbehandling i samsvar med FAL § 20-1. Klage kan rettes til: Finansklagenemnda, PB 53 Skøyen, 0212 Oslo, Tlf. : 23139060, epost: firmapost@finkn.no, Internett: www.finansklagenemnda.no. Finansklagenemnda er uavhengig, og bistand i klagesaker er gratis.

Trippelgaranti Forsikringsvilkår

1. INNLEDNING
Forsikringsvilkårene (vilkårene) inneholder nærmere opplysninger om forsikringsytelser Medlemmet har rett til ved Sykmelding, ufrivillig Arbeidsledighet/permittering, Sykehusinnleggelse, dødsfall og egenandelsforsikring ved lynnedslag eller annen elektrisk fenomenskade i hjemmet.

Vilkårenes unntak og begrensninger er også beskrevet. Enkelte ord i vilkårene med spesiell betydning er forklart under overskriften DEFINISJONER.

2. MEDLEMSKAP I FORSIKRINGSORDNINGEN
Forsikringen gjelder privatkunder (Medlem) som har strømavtale med Fjordkraft, som ikke har fylt 75 år og som har kjøpt strømavtale med Trippelgaranti, samt Medlemmets ektefelle/partner/ samboer som ikke har fylt 75 år (kolletivt benevnt Medlem). Medlemmet må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd.

3. DEFINISJONER
Ansatt/arbeidstaker: Medlem som er ansatt mot betaling hos en enkeltperson eller i en organisasjon/selskap er å anse som ansatt/arbeidstaker. Medlemmet er ikke å anse som ansatt/arbeidstaker dersom Medlemmet er selvstendig næringsdrivende eller dersom Medlemet er ansatt i en organisasjon/selskap og Medlemet gjennom sin eierandel, gjennom aksjonæravtale eller lignende har mulighet til å utøve bestemmende innflytelse over organisasjonens/selskapets beslutninger.
Dersom Medlemmet både driver som selvstendig næringsdrivende og er ansatt/arbeidstaker må Medlemmet inntekt i det vesentligste stamme fra fast ansettelse/arbeidsforhold.
Egenandelsforsikring: Egenandel på Medlemmets innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring) i forbindelse med skade som følge av lynnedslag eller annet elektrisk fenomen.
Elektrisk fenomen: Uforutsett kortslutning, lysbue, overslag og overspenning som fører til skade på eller tap av Medlemmets innbo og løsøre.
Forsikringens Opphørsdato: Datoen da forsikringsdekningen opphører i henhold til avsnitt 6 og 7 i disse forsikringsvilkårene.
Forsikringens Startdato: Datoen da Forsikringstaker har registrert tilmeldingen forutsatt at første premiefaktura betales.
Forsikringsavtalen: Den kollektive forsikringsavtalen mellom Forsikringstaker og Forsikringsselskapet.
Forsikringsselskap (Selskapet): AmTrust International Underwriters DAC (AIU), 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Ireland. Registreringsnummer. 169384. (heretter kalt AIU). AIU fungerer som forsikringsgiver og har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland og er lisensiert for grenseoverskridende virksomhet basert i Norge.
Forsikringstaker: Fjordkraft AS, organisasjonsnummer 976 944 682 (Fjordkraft)
Forsikringstiden: Perioden fra Forsikringens Startdato til Forsikringens Opphørsdato
Medlem: Privatkunde hos forsikringstaker som har kjøpt strømavtale med Trippelgaranti.
Oppsigelse/oppsagt: Medlemmet er uten arbeid som en direkte følge av at Medlemmets arbeidsgiver innstiller eller reduserer virksomheten som Medlemmet var fast ansatt i.
Sykehusinnleggelse: Medlemmet må være henvist av lege for behandling på sykehus/institusjon
Sykmeldt/Sykmelding: Medlemmet må være 100 % sykmeldt
Ufrivillig Arbeidsledighet/Permittering: Medlemmet arbeidsforhold har opphørt og Medlemmet har vedtak om rett til dagpenger fra NAV. Arbeidsledigheten må ikke være en følge av midlertidig ansettelse eller sesongarbeid, skyldes frivillig oppsigelse eller oppsigelse på grunn av Medlemmets eget mislighold, streik eller en form for ulovlig handling fra Medlemmets side

4. FORSIKRINGSDEKNINGEN OG FORSIKRINGSSUM
4.1 Forsikringsdekning ved Sykmelding
4.1.1 Vilkår for erstatning
Med de begrensninger som følger av de øvrige bestemmelsene i disse forsikringsvilkårene, betaler Forsikringsselskapet ytelser som beskrevet i punkt 4.1.2 dersom Medlemmet er fraværende sitt vanlige arbeid som følge av Sykmelding som inntreffer i forsikringstiden. Retten til utbetaling inntrer etter at Medlemmet har vært sykmeldt i minst 30 dager sammenhengende. Det gis ingen erstatning for de første 30 dagene Medlemmet er Sykmeldt. 

Medlemmet har kun rett til utbetaling under denne dekningen dersom Sykmeldingen skyldes sykdom som har vist symptomer etter 30 dager fra Forsikringens Startdato.

Utbetalingen er betinget av at det fremlegges en sykmelding fra lege hvor Medlemmets diagnose fremgår, og av at Medlemmet er under behandling av lege så lenge Sykmeldingen varer.

Dersom Medlemet tidligere har fremmet krav om erstatning under denne dekningen, må Medlemmet etter siste dag for utbetaling av erstatning ikke ha vært sykmeldt på nytt for samme lidelse de 12 påfølgende månedene etter siste dag for utbetaling av erstatning for å ha rett til ytterligere erstatning.

4.1.2 Forsikringssum og erstatningsberegning
For strømavtaler med kvartalsvis a-konto fakturering utbetales erstatning tilsvarende Medlemmets a-konto faktura i sykemeldingsperioden. For strømavtaler med avregnet forbruk utbetales beløp tilsvarende Medlemmets faktiske strømforbruk (inkl. nettleie) i sykemeldingsperioden. Utbetalingen fra forsikringsselskapet ved arbeidsuførhet er begrenset oppad til Medlemmets faktiske strømforbruk eller a-konto faktura i inntil 6 måneder pr skadetilfelle. Erstatningen er begrenset til kr 5 000,- pr måned uavhengig av antall målere tilknyttet Medlemmet.

Erstatningen beregnes etterskuddsvis for de antall dager Medlemmet dokumenterer sykmelding, til det første av følgende forhold inntreffer
- Medlemmet vender tilbake til arbeidet,
- Medlemmet har fått utbetalt erstatning for en periode som tilsvarer 6 måneder
- Forsikringens opphørsdato

Dersom det går kortere tid enn 30 dager mellom to sykefravær som har samme årsak, regnes disse som samme skadetilfelle.

4.2 Forsikringsdekning ved ufrivillig Arbeidsledighet/ permittering
4.2.1 Vilkår for erstatning
Med de begrensninger som følger av de øvrige bestemmelsene i forsikringsvilkårene, betaler Forsikringsselskapet ytelser som beskrevet i punkt 4.2.2 dersom Medlemmet blir Arbeidsledig som følge av Oppsigelse gitt i forsikringstiden i minst 30 dager sammenhengende regnet fra vedtaksdato hos NAV. Det gis ingen erstatning for de første 30 dagene Medlemmet er Arbeidsledig.
Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt i 50 % stilling sammenhengende hos samme arbeidsgiver de siste 6 måneder før Forsikringens startdato.

Forsikringsdekningen gjelder ikke for tidsbegrensede arbeidsavtaler, for selvstendig næringsdrivende eller personer som ikke har betalt arbeid.
Det utbetales ingen ytelser ved Arbeidsledighet dersom:
- arbeidsledigheten skyldes avskjed eller oppsigelse som følge av
Medlemets eget forhold, eller
- arbeidsledigheten skyldes at Medlemmet har deltatt i en streik eller lockout eller en ulovlig handling, eller
- Medlemmet pensjonerer seg fra fast arbeid
- Arbeidsledigheten inntreffer eller varsles innen 90 dager etter
Forsikringens startdato

Forsikringsselskapet utbetaler ingen ytelse for Arbeidsledighet for eventuelle tidsrom Medlemmet har sluttet å arbeide før den effektive oppsigelsesdatoen angitt av Medlemmets arbeidsgiver eller for perioden fra det tidspunkt Medlemmet mot vederlag har fått fratre arbeidet og til utløpet av den avtalte/lovlige oppsigelsestid.

Dersom Medlemmet, etter å ha vendt tilbake til lønnet arbeid, ikke blir arbeidsledig på nytt de 12 påfølgende måneder, har Medlemmet rett til ytterligere utbetalinger under denne forsikringen.

4.2.2 Forsikringssum og erstatningsberegning
For strømavtaler med kvartalsvis a-konto fakturering utbetales erstatning tilsvarende Medlemmets a-konto faktura i arbeidsledighets/permitteringsperioden (fakturert strømforbruk inkl. nettleie). For strømavtaler med avregnet forbruk utbetales beløp tilsvarende fakturert strømforbruk (inkl. nettleie) i arbeidsledighets-/permitteringsperioden.

Utbetalingen fra forsikringsselskapet ved arbeidsledighet/permittering er begrenset oppad til Medlemmets faktiske strømforbruk (inkl. nettleie) eller a-konto faktura i inntil 6 måneder pr skadetilfelle. Erstatningen er begrenset til kr 5 000,- pr måned uavhengig av antall målere tilknyttet Medlemmet.

Erstatningen utbetales etterskuddsvis for de antall dager Medlemmet dokumenterer Arbeidsledighet, til det første av følgende forhold inntreffer
- Medlemmet vender tilbake til arbeidet,
- Medlemmet har fått utbetalt erstatning for en periode som tilsvarer 6 måneder
- Forsikringens opphørsdato

4.3 For alderspensjonister og uførepensjonister gjelder:
4.3.1 Vilkår for erstatning ved sykehusinnleggelse
Med de begrensninger som følger av de øvrige bestemmelsene i forsikringsvilkårene, betaler Forsikringsselskapet ytelser som beskrevet i punkt 4.3.2 dersom Medlem blir innlagt på sykehus / institusjon.

Retten til erstatning inntrer når Medlem har vært innlagt på sykehus/institusjon innenfor forsikringsperioden i minst 30 dager sammenhengende. Erstatningsutbetaling etterbetales tilbake til dag 1.

Det må fremlegges dokumentasjon fra sykehus / institusjon hvor Medlemmets diagnose fremgår og perioden for innleggelse. Medlem kan ikke fremme nytt krav om erstatning for samme lidelse de 12 påfølgende månedene etter utskrivning.

4.3.2 Forsikringssum og erstatningsberegning ved sykehusinnleggelse
For strømavtaler med kvartalsvis a-konto fakturering utbetales erstatning tilsvarende medlemmets a-konto faktura i perioden for innleggelse (fakturert strømforbruk inkl. nettleie). For strømavtaler med avregnet forbruk utbetales beløp tilsvarende fakturert strømforbruk (inkl. nettleie) i perioden for innleggelse.

Utbetalingen fra forsikringsselskapet er begrenset oppad til medlemmets faktiske strømforbruk (inkl. nettleie) eller a-konto faktura i inntil 6 måneder pr skadetilfelle. Erstatningen er begrenset til kr 5 000,- pr måned uavhengig av antall målere tilknyttet Medlem.

Erstatningen utbetales etterskuddsvis for de antall dager Medlemmet dokumenterer innleggelse ved sykehus/institusjon, til det første av følgende forhold inntreffer
- Medlemmet blir utskrevet fra sykehus/institusjon
- Medlemmet har fått utbetalt erstatning for en periode som tilsvarer
6 måneder
- Forsikringens opphørsdato

Dersom det går kortere tid enn 30 dager mellom to opphold i sykehus/institusjon som har samme årsak, regnes disse som samme skadetilfelle.

4.3.3 Dødsfall
Rett til erstatning ved dødsfall gjelder for Medlemmer som ikke har fylt
75 år og som er alderspensjonister eller uførepensjonister.

Dødsboet må melde erstatningskravet til forsikringsselskapet og vedlegge dødsattest eller skifteattest, samt dokumentasjon som viser hvem som er berettiget til å motta forsikringssummen.

Forsikringssummen er 5 000 kroner og utbetales til dødsboet.

4.4 Egenandelforsikring
4.4.1 Vilkår for erstatning
Med de begrensninger som følger av disse vilkårene utbetaler forsikringsselskapet Medlemmets sin egenandel under vedkommende sin innboforsikring ved skade på inventar/løsøre som skyldes elektrisk fenomen. En forutsetning for erstatningsutbetaling er at skaden er dekningsmessig under Medlemmets innboforsikring og at fradrag for egenandel er gjort.

4.4.2 Forsikringssum og erstatningsberegning
Erstatningen er begrenset til Medlemmet egenandel, maksimalt 4 000 kroner. Utbetalingen skjer direkte til Medlem. Det forutsettes at Medlem dokumenterer å ha mottatt forsikringsoppgjør for skade som skyldes lynnedslag eller Elektrisk fenomen, fra sitt innbo- og løsøreforsikringsselskap (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring).

4.4.3 Overtredelse av sikkerhetsforskrift
Har Medlem ved erstatningsberegning for innbo- og løsøre fått en avkortning fra sitt forsikringsselskap som følge av overtredelse av sikkerhetsforskriftene, vil erstatning under Egenandelsforsikringen også kunne bli vurdert, jfr. FAL § 4-8

5. FORHOLDET MELLOM DE ULIKE FORSIKRINGENE
Medlem har ikke krav på erstatning for Sykmelding og ufrivillig Arbeidsledighet/permittering samtidig. Utbetaling under punkt 4.1. fratar ikke Medlemmets rett til senere utbetaling under punkt 4.2. eller motsatt. Selskapets ansvar er allikevel begrenset til totalt 6 månedlige ytelser per 12 måneder. Ny periode starter 12 mnd etter første dag i foregående erstatningsperiode.

6. PRIS, VARIGHET, ENDRING, OPPSIGELSE
6.1 Premiebetaling
Forsikringen gjelder fra Forsikringens startdato, innenfor forsikringsperioden som er angitt på Medlemmets strømfaktura.

Prisen for Trippelgaranti fremgår av og inkluderes i Medlemmets strømfaktura fra Fjordkraft og belastes i henhold til avtalte betalingsterminer. Selskapet kan endre prisen og vilkårene i forsikringstiden med 30 dagers varsel.

6.2 Manglende premiebetaling fra medlemmet
Ved manglende betaling av strømfakturaen, opphører forsikringen samtidig med at strømavtalen med Fjordkraft opphører. Dersom Medlemmets strømavtale gjenopptas, vil forsikringen tre i kraft igjen og Selskapets ansvar løper fra dagen etter at utestående beløp er betalt.

6.3 Dekningens varighet
Dekningene opphører når det første av følgende forhold inntreffer:
- datoen da Medlemmet får melding fra Forsikringstaker om at
forsikringen er opphørt fordi skyldige beløp i henhold til avtalen ikke er betalt, eller
- utløpet av det året Medlemmet fyller 75 år, eller
- ved dødsfall
- datoen da Forsikringsavtalen opphører

7. OPPSIGELSE AV FORSIKRINGEN I FORSIKRINGSTIDEN
7.1 Oppsigelse fra Medlemmet
Medlemmet kan når som helst reservere seg mot vider medlemskap, og forsikringen gjelder da ut påfølgende måned. Forsikrede skal betale premie for hele oppsigelsesperioden.

7.2 Forsikringsselskapets rett til å si opp avtalen i forsikringstiden
Forsikringsselskapet kan si opp forsikringen i Forsikringstiden i samsvar med reglene i FAL.

8. GENERELLE VILKÅR
Dersom Medlemmet gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, mister Medlemmet ethvert krav mot Selskapet i anledning samme hendelse, jfr. FAL §§ 4-2, 1. ledd og 13-2, 1. ledd. Dersom Medlemmet ellers har forsømt sin opplysningsplikt, og det bare ikke er lite å legge vedkommende til last, kan Selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jfr. FAL §§ 4-2, 2. ledd og 13-2, 2. ledd.

8.1 Generelle unntak fra forsikringsdekning
Følgende unntak gjelder for forsikringsdekningen som beskrevet i punkt 4.

8.1.1
Forsikringsselskapet utbetaler ingen ytelser som direkte eller indirekte skyldes:
• krig, kamphandling fra fremmed makt, fiendtlighet (enten det erklæres krig eller ikke), terrorisme, terrorhandling eller opprør. ioniserende stråling eller radioaktiv forurensning fra atomavfall som fremstilles ved forbrenning av kjernebrensel, eller radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaper til atominnretninger og/eller komponenter;
• skaden er et resultat av Medlemmet kriminelle eller ulovlige handlinger;
• enhver hendelse forårsaket av alkohol eller narkotikamisbruk

8.1.2
Forsikringsselskapet svarer ikke for dødsfall, arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse som følge av selvmord eller forsøk på selvmord som følge av sinnslidelse, jf. Fal § 13-8, 1.ledd.

8.1.3
For øvrig er utbetalingen for samtlige dekninger begrenset av reglene i FAL § 13-8 og § 13-9 om forsettlig og uaktsom fremkalling av forsikringstilfelle, se også FAL § 4-9.

9. MELDING AV SKADE
Søknad om erstatnig skal uten ugrunnet opphold meldes på:
www.fjordkraft.no/om-oss/trippelgaranti/skader

Avhengig av hvilken forsikringsdekning det søkes erstatning for, skal dokumentasjon som fremkommer i skademeldingsskjemaet legges ved.

10. FRIST FOR Å MELDE SKADE
Dersom Medlemmet ikke har sendt kravet til Forsikringsselskapet innen12 måneder etter at Medlemmet fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, mister Medlemmet retten til erstatning under Trippelgaranti, jfr. FAL §§ 8-5 og 18-5.

10.1 Informasjon om klageadgang og reklamasjon
Dersom Medlemmet mener erstatningsoppgjøret er avgjort basert på feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan Medlemmet kontakte:
www.fjordkraft.no/strom/kundeservice for intern klagebehandling og ny vurdering: oppgi skadenummer og merk «intern klageordning»

Dersom Medlemmet mener at Selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller ikke blir fornøyd med den interne klagebehandlingen og ny vurdering, kan Medlemmet kontakte:
Am Trust International Underwriters DAC c/o Am Trust Nordic, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sverige. klagomal@amtrustgroup.com.
Oppgi skadenummer og merk «överklagan»

Oppnås det ikke enighet med selskapet, kan saken bringes inn for Finansklagenemnda post@finkn.no, telefon 23 13 19 60 eller Domstolene.

11. LOVVALG
Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres av norsk domstol.

12. FORCE MAJEURE
Selskapet er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, militære øvelser, revolusjon, opprør, styringsmakters inngrep, beslag, streik, lockout, blokade eller lignende hendelse

13. TRANSAKSJONER I STRID MED GJELDENDE SANKSJONSFORSKRIFTER
Forsikringsselskapet svarer ikke for skadeutbetalinger som strider mot sanksjoner eller embargoer bestemt av EU eller Norge. Dette gjelder også sanksjoner eller embargoer vedtatt av USA, så lenge disse ikke er i strid med europeiske eller norske lover eller regler. Hvis en skadeutbetaling ikke når mottakeren på grunn av sanksjoner skal AmTrust International Underwriters DAC anses å ha oppfylt sine forpliktelser i henhold til forsikringsavtalen. Hvis det fremkommer at forsikringstakeren, forsikret objekt eller sikrede er utsatt for sanksjoner eller embargoer har forsikringsselskapet rett til å si opp forsikringen.

AmTrusts retningslinjer for personvern

I forbindelse med at du har meldt interesse for eller kjøpt en forsikring, kommer AmTrust (nærmere definert nedenfor) til å behandle dine personopplysninger. Med ”AmTrust” eller ”vi” menes her følgende selskaper i AmTrust-konsernet: AmTrust Nordic AB (org. nr. 556737-0431) og AmTrust International Underwriters DAC (reg. nr. 169384). Det AmTrust-selskap som behandler dine personopplysninger regnes som behandlingsansvarlig.

Disse retningslinjene er et sammendrag av hvordan AmTrust behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen. Nærmere informasjon om AmTrust sin behandling av personopplysninger finnes i vår personvernpolicy som du finner på vår hjemmeside www.amtrustnordic.se eller som du kan få en kopi av ved å kontakte AmTrust sitt personvernombud på www.amtrustnordic.se

Hvilken informasjon samler AmTrust inn?
Personopplysningene vi behandler er først og fremst de opplysningene du selv gir oss. Vi kan imidlertid også innhente opplysninger fra tredjepart, f.eks. offentlige registre, forsikringsmeglere, skade-takseringspersonell eller andre av våre samarbeidspartnere. Personopplysningene vi kan komme til å behandle om deg er:
- Generelle identifikasjons- og kontaktopplysninger, samt annen informasjon som gjør det mulig for oss å levere produkter og tjenester til deg
- Økonomisk informasjon og kontoopplysninger
- Informasjon vi må behandle i henhold til lov, for eksempel informasjon som er nødvendig for å oppdage, hindre og utrede bedrageri eller utføre kontroll mot økonomiske sanksjonslister
- Opptak av telefonsamtaler
- Preferanser for markedsføring

Under forutsetning av at du gir ditt samtykke til slik behandling, kan vi også komme til å innhente sensitive personopplysninger for eksempel om helse og tilknytning til fagforening.

Hva gjør AmTrust med informasjonen din?
Behandling av personopplysninger skjer først og fremst hvis slik behandling er nødvendig for å oppfylle AmTrust sine avtalemessige forpliktelser overfor deg eller hvis det er nødvendig som følge av lovkrav. Vi kan også komme til å behandle personopplysninger eksempelvis i forbindelse med markedsføring eller produktutvikling. Personopplysninger som ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene som er angitt i denne policyen, blir slettet.

Overføring av personopplysninger
AmTrust kan, hvis det er nødvendig, gi dine personopplysninger til andre selskaper innen samme konsern, distribusjonspartnere, tjenesteleverandører eller statlige og andre offentlige myndigheter eller organer. Personopplysningene kan også komme til å bli behandlet utenfor EU/EØS. AmTrust kommer derimot bare til å overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS hvis mottakerlandet har et beskyttelsesnivå som anses som tilstrekkelig av EU, eller i andre tilfeller, hvis mottakeren har forpliktet seg til å beskytte dine personopplysninger i henhold til EU-lovgivning.

Dine rettigheter
Du har rett til å;
- Nekte markedsføring
- Endre dine preferanser for markedsføring
- Be om innsyn i registre med hensyn til hvilke personopplysninger vi behandler om deg
- Tilbakekalle ditt samtykke til behandling av sensitive person-
opplysninger

Klage på AmTrusts behandling av personopplysninger til relevant tilsynsmyndighet for personopplysningshåndtering
I visse tilfeller har du også rett til å få opplysningene dine slettet eller rettet, til å begrense eller protestere på behandling av personopplysninger, få en kopi av personopplysningene dine i et vanlig lesbart format (dataportabilitet), samt motsette deg automatisert beslutningstaking, inklusiv profilering.

Ønsker du å kontakte AmTrust angående vår behandling av personopplysninger, eller vil du utøve dine rettigheter i henhold til ovenstående, kan du kontakte AmTrusts personvernombud på følgende adresser:
Gjelder spørsmålet AmTrust International Underwriters DAC:
AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 22, Ireland

Gjelder spørsmålet AmTrust Nordic AB:
Data Protection Officer, AmTrust International, 2 Minister Court, Mincing Lane, London EC3R 7BB England
AmTrust sin fullstendige personvernpolicy samt kontaktopplysninger til samtlige AmTrust-selskaper er tilgjengelig på vår hjemmeside www.amtrustnordic.se.

 

Print ut pdf