Info om kraftavtalen

Agrol Innkjøpspris

  Åpne som pdf 25.04.2016

25.04.2016

Generelle Vilkår

1. Avtalen

1.1 Avtaleforholdet
Avtaleforholdet mellom partene består av kontrakt med tillegg av disse alminnelige vilkår og andre spesifikke avtaler som inngås skriftlig. Ved bestilling av kraftavtale eller annet pr. telefon, elektronisk bestilling e.l. vil Fjordkraft som hovedregel sende kunden en skriftlig bekreftelse.

Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i kontraktsforholdet legges vanlig bransjeforståelse til grunn, med mindre det kan dokumenteres/sannsynliggjøres at annen forståelse skal legges til grunn.

Kunden gir ved bestilling av kraft Fjordkraft fullmakt til å:
-Iverksette og melde inn leverandørbyttet til nettselskapet.
-Innhente nødvendige opplysninger overfor nettselskapet, for å gjennomføre leverandørbyttet.
-Melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting.
-innhente målerverdier innen kl 09:00 etterfølgende dag, dersom kunden har installert avansert målersystem.

Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Fjordkraft i henhold til fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.

1.2 Avtaleinngåelse og skifte av kraftleverandør m.v.
Kunden plikter å gi de opplysninger som Fjordkraft trenger for at avtale skal kunne inngås. Det samme gjelder dersom avtaleforholdet omfatter flere juridiske enheter på kundesiden. Disse ansees solidarisk ansvarlige i henhold til avtaleforholdets bestemmelser.

1.3 Sikkerhetsstillelse
Fjordkraft har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti fra kunder hvor det foreligger saklig grunn for det.

Fjordkraft kan kreve at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelser av inntil 4 måneders antatt kraftbehov, dersom og så lenge det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold.

Dersom kunden krever det, må Fjordkrafts krav om sikkerhetsstillelse begrunnes skriftlig.

1.4 Taushetsplikt, bruk av personopplysninger og kredittvurdering
Partene skal ikke utlevere opplysninger som vedrører den annen part til utenforstående, unntatt når utlevering av opplysninger skjer

a) med samtykke fra den opplysningen gjelder
b) med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller
c) som ledd i betalingsinnkreving m.v. og eller hvor det foreligger saklige grunner.

Fjordkraft og kunde, samt deres ansatte og andre hjelpere, har likeledes plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de får vite om hverandres drifts- og forretningsforhold, og de kontrakter som inngås.

2. Måling og avregning av fysisk kraftforbruk

2.1 Avregning av fysisk kraftforbruk
Fysisk kraftforbruk avregnes i Nord Pool Spots områdepris time for time for det prisområde hvor kundens anlegg er plassert multiplisert med Kundens faktiske forbruk time for time i avregningsperioden. I tillegg tilkommer regulerkraftkostnader, rentekostnader og gebyrer fakturert av Nord Pool Spot.

2.2 Måling av fysisk kraftforbruk
Måling av kraftforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Fjordkraft benytter måledata fra nettselskapet ved års- og sluttavregning av kunder.

2.3 Feil ved måling eller avregning av kraftforbruk
Ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil, kan Fjordkraft eller kunde kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling.

Som feil ved avregning regnes feil stipulert forbruk som følge av manglende eller feil måleravlesing.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan ettervises.

Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr.18.

3. Pris og betalingsvilkår

3.1 Pris
Fjordkrafts ytelser leveres i henhold til avtalt produkt og pris.

3.2 Elsertifikater 
I forbindelse med myndighetenes innføring av elsertifikat innføres fra 01.01.2012 et variabelt påslag til elsertifikatpliktige kunder. Påslaget prises i øre per kWh og kan endres med varsel på Fjordkrafts internettsider.

3.3 Betalingsfrister, forsinkelsesrente og inkasso
Faktura forfaller til betaling i henhold til Fjordkrafts ordinære faktureringsrutiner. Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven). Inkasso skjer i samsvar med lov av 13. mai 1988 nr. 26 (inkassoloven).

3.4 Generelt
Kunden gir Fjordkraft fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Fjordkraft på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Fjordkraft uten særskilt varsel gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte. Kunden kan ved melding til Fjordkraft avslutte fullmaktsforholdet og igjen få direktesendt faktura fra nettselskapet. Kunden gir videre Fjordkraft rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Fjordkraft er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Fjordkraft ved at det utbetales fra Fjordkraft eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.

Avtale om e-postfaktura, e-faktura, annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Fjordkraft AS (org. nr.: 976 944 682) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Fjordkraft AS.

Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.

3.5 Endring av priselement og vilkår
Fjordkraft kan endre priselementene (påslag/faste månedlige beløp) og avtalevilkårene med 1 måneds varsel, enten ved direkte skriv til kunde, via kunngjøring eller på annen egnet måte. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

3.6 Innbetaling
Ved betaling til Fjordkraft innfordringspartner blir eventuelle overbetalinger vurdert mot andre utestående poster. Dersom innfordringspartner ikke har andre utestående poster, blir betalingen overført Fjordkraft og godskrevet kundens konto.

4. Oppfyllelse av avtale- og konsekvenser av avtalebrudd

4.1 Fjordkrafts leveranse
Fjordkrafts leveranse er beskrevet i kontrakten.

4.2 Stansing av levering på grunn av betalingsmislighold
Fjordkraft kan stanse levering av sine ytelser dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen eller hvor Fjordkraft har grunn til å forvente at betaling ikke vil finne sted. Kunden skal som hovedregel varsles skriftlig, og gis en rimelig og spesifikk betalingsfrist før stansing finner sted. Dersom kunden ikke innen rimelig tid har reparert betalingsmisligholdet, stanses leveransen.

4.3 Gjenopptagelse av leveringen
Ytelser som er rettmessig stanset av Fjordkraft på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til Fjordkraft, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse, er betalt. Slike utgifter skal spesifiseres på fakturaen på en slik måte at det muliggjør kontroll for kunden. Fjordkraft kan sette som vilkår for gjenopptagelse at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelsen.

4.4 Heving
Fjordkraft kan heve avtalen dersom kunden vesentlig misligholder betalingsfristen m.v. etter at han er blitt skriftlig oppfordret til å betale innen en spesifikk frist, og skriftlig varslet om at avtalen ellers vil bli hevet.

Fjordkraft kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden går konkurs eller andre forhold som vil utgjøre en saklig grunn til å heve avtalen umiddelbart.

Ved vesentlig mislighold fra Fjordkraft sin side kan kunden heve avtalen.

4.5 Erstatning
Ved mislighold kan partene kreve erstattet det direkte tap som lides ved at avtaler ikke gjennomføres som avtalt.  Indirekte tap erstattes ikke. Fjordkrafts erstatningsansvar er oppad begrenset til Fjordkrafts påslag for den angjeldende kontraktsperioden. Partene plikter å begrense sitt tap.

Dersom Fjordkrafts forsikring vedrørende formueskadeerstatning omfatter den aktuelle saken kan erstatningsansvaret til Fjordkraft økes til det aktuelle skadekravet, begrenset oppad til 10 MNOK.

5. Overdragelse av avtalen
Avtalen kan ikke overføres til annen juridisk enhet uten den annen parts skriftlige samtykke.  Overdragelse av avtalen kan kun nektes i de tilfeller hvor det foreligger saklig grunn.

6. Valutahåndtering og veksling
All handel i terminmarkedet på NordPool foregår i Euro. For å unngå at Kunden blir eksponert for valutabevegelser som oppstår i perioden fram til levering, konverterer Fjordkraft alle kontrakter til NOK etter den til enhver tid gjeldende vekslingsrate.

7. Endringer i alminnelige vilkår - prisendringer
Fjordkraft tar forbehold om at det kan bli endringer i de Alminnelige vilkår, og prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt som følge av endringer i øvrige rammebetingelser og andre endringer som har betydning for Fjordkrafts virksomhet i sluttbrukermarkedet.                     

8. Tvister
Tvister i kontraktsforholdet som partene ikke lykkes i å løse i minnelighet bringes inn for de ordinære domstolene med Bergen som verneting.

Vilkår Agrol Innkjøpspris

1. Generelt

 1. Ved bestilling gir kunden Fjordkraft fullmakt til å:
  • iverksette og melde inn leverandørbyttet til nettselskapet.
  • innhente nødvendige opplysninger overfor nettselskapet, for å gjennomføre leverandørbyttet.
  • melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Fjordkraft i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
  • innhente målerverdier innen kl 09:00 etterfølgende dag, dersom kunden har installert avansert målersystem.
 2. Fjordkraft må ha mottatt målerstand fra kunde for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn 20 dager.

2. Leveringsvilkår

 1. ”Standard kraftleveringsavtale”, fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen Energi Norge, samt særvilkår, gjelder for kontraktsforholdet, med mindre annet fremgår av den enkelte avtale eller annet spesielt skriftlig grunnlag.
 2. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.
 3. Fjordkraft har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det.
 4. Strømleveransen fra Fjordkraft starter vanligvis 2-3 uker etter inngått avtale.
 5. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden Fjordkraft anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.
 6. Før flytting, må kunden ta kontakt med Fjordkraft for videreføring av strømavtalen. Hvis flytting meldes senere enn 30 virkedager etter innflytting/overtakelse av ny strømmåler, kan netteier kreve at kunden kjøper kostbar strøm før strømleveransen fra Fjordkraft kan starte igjen. Årsaken til dette er at nettselskapet plikter å levere strøm til kunder som står uten strømleverandør. Dersom kunden melder flytting via nettselskapet og kunden oppgir Fjordkraft som strømleverandør, kan Fjordkraft videreføre leveranse av strøm på ny adresse.
 7. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 8. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.
 9. Fjordkraft kan endre priselementene (faste månedlige beløp) og avtalevilkårene med 1 måneds varsel, enten ved direkte skriv til kunde, via kunngjøring eller på annen egnet måte. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

3. Betalingsvilkår

Når nettselskapet fakturerer på vegne av Fjordkraft:

 1. Kunder i disse nettområdene faktureres i henhold til nettselskapets rutiner og tidspunkt for fakturering av nettleie
 2. Avhengig av størrelsen på kundens årsforbruk får kunder et av følgende betalingsvilkår:
  - etterskuddsvis fakturering, basert på reelt eller forventet (stipulert) forbruk.
  - Fakturering med grunnlag i beregnet beløp, basert på forventet forbruk. Avregning basert på reelt eller forventet (stipulert) forbruk skjer vanligvis ved årsskiftet.
 3. Hyttekunder får fakturering med grunnlag i beregnet beløp, basert på forventet forbruk. Avregning skjer vanligvis 1 til 2 ganger årlig avhengig av netteier.
 4. Den enkelte kunde kan kontakte Fjordkraft og få opplyst om han faktureres etterskuddsvis eller med grunnlag i beregnet beløp, samt faktureringsfrekvens

  Når Fjordkraft er betalingsmottaker:
 5. Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra netteier gjennom året, kan få avregning månedlig eller annenhver måned. Da vil beregnet beløp for inneværende periode være inkludert i fakturaen, med betalingsfrist i siste dagen i forbruksperioden.
 6. Kunder får beregnet beløp med betalingsfrist den siste dagen i forbruksperioden. Beløpet blir beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og forventet forbruk. Avregning basert på avlest eller stipulert målerstand, skjer vanligvis ved årsskiftet. Beregnet beløp for 1. periode er inkludert i samme faktura.

  Generelt:
 7. Betalinger fra kunden blir godskrevet den til en hver tid eldste utestående post i kundens konto. Ved betaling til Fjordkrafts innfordringspartner blir eventuelle overbetalinger vurdert mot andre utestående poster. Dersom innfordringspartner ikke har andre utestående post.
 8. Kunden gir Fjordkraft fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Fjordkraft på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Fjordkraft uten særskilt varsel gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte. Kunden kan ved melding til Fjordkraft avslutte fullmaktsforholdet og igjen få direktesendt faktura fra nettselskapet. Kunden gir videre Fjordkraft rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Fjordkraft er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Fjordkraft ved at det utbetales fra Fjordkraft eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.
 9. Avtale om e-postfaktura, e-faktura, annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Fjordkraft AS
  (org. nr.: 976 944 682) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Fjordkraft AS.
 10. Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.
 11. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato kan Fjordkraft eller Fjordkrafts innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse.
 12. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode hos Fjordkraft utbetales bare beløp over 50 kr.
 13. Dersom kunden har valg “Jevn strømregning” gjelder også vilkår for Jevn strømregning.

4. Generelt

 1. Kunden gir med dette Fjordkraft AS fullmakt til:
  å kjøpe kraft til spotpris i det fysiske kraftmarkedet fra Nordpol /Nasdaq, samt foreta prissikringer i det finansielle kraftmarkedet. De finansielle prissikringer inngår i kraftporteføljen, Fjordkraft Agrol Balansert, som samtlige kunder tilknyttet avtalen, har rett og plikt til å kjøpe kraft fra i kontraktsperioden.


5. Om Agrol Innkjøpspris

 1. Med Innkjøpspris menes i denne avtalen: et timeveid gjennomsnitt av spotprisen fra strømbørsen Nordpool per måned med tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres.
 2. Avtalen Strøm til Innkjøpspris har i tillegg et fast månedlig beløp som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. Det variable påslaget kan endres med 2 ukers varsel på Fjordkrafts internettsider. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader knyttet til kjøp av elsertifikater.
 3. Prisen for hver måned er kjent ca. 1 uke etter månedens utløp og offentliggjøres på våre nettsider.
 4. Avtalen løper inntil den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.