Info om SmartKontroll 

  Åpne som pdf 25.03.2024

25.03.2024

Alminnelige vilkår for SmartKontroll

1. Avtalen

1.1 Avtaleforholdet
Avtaleforholdet mellom partene består av kontrakt med tillegg av disse alminnelige vilkår og andre spesifikke avtaler som inngås skriftlig.
Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i kontraktsforholdet legges vanlig bransjeforståelse til grunn, med mindre det kan dokumenteres/sannsynliggjøres at annen forståelse skal legges til grunn.

1.2 Avtaleinngåelse
Kunden plikter å gi de opplysninger som Fjordkraft trenger for at avtale skal kunne inngås. Det samme gjelder dersom avtaleforholdet omfatter flere juridiske enheter på kundesiden. Disse ansees solidarisk ansvarlige i henhold til avtaleforholdets bestemmelser.

1.3 Sikkerhetsstillelse og kredittvurdering
Fjordkraft har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti fra kunder hvor det foreligger saklig grunn for det.
Dersom kunden krever det, må Fjordkrafts krav om sikkerhetsstillelse begrunnes skriftlig.

1.4 Taushetsplikt, bruk av personopplysninger
Partene skal ikke utlevere opplysninger som vedrører den annen part til utenforstående, unntatt når utlevering av opplysninger skjer
a) med samtykke fra den opplysningen gjelder
b) med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller
c) som ledd i betalingsinnkreving m.v. og eller hvor det foreligger saklige grunner.
d) for å kunne gjennomføre leveransen
Fjordkraft og kunde, samt deres ansatte og andre hjelpere, har likeledes plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de får vite om hverandres drifts- og forretningsforhold, og de kontrakter som inngås. Kunden plikter å sikre at dette overholdes.

2. Pris og betalingsvilkår

2.1 Pris
Fjordkrafts ytelser leveres i henhold til avtalt produkt og pris.

2.2 Betalingsfrister, forsinkelsesrente og inkasso
Faktura forfaller til betaling i henhold til Fjordkrafts ordinære faktureringsrutiner. Om ikke annet er avtalt påløper gebyr for administrasjon av fakturering etter de til enhver tids gjeldende satser. Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven). Inkasso skjer i samsvar med lov av 13. mai 1988 nr. 26 (inkassoloven).

3. Oppfyllelse av avtale- og konsekvenser av avtalebrudd

3.1 Fjordkrafts leveranse
Fjordkrafts leveranse er beskrevet i kontrakten.

3.2 Stansing av levering på grunn av betalingsmislighold
Fjordkraft kan stanse levering av sine ytelser dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen eller hvor Fjordkraft har grunn til å forvente at betaling ikke vil finne sted. Kunden skal som hovedregel varsles skriftlig, og gis en rimelig og spesifikk betalingsfrist før stansing finner sted. Dersom kunden ikke innen rimelig tid har reparert betalingsmisligholdet, stanses leveransen. Enhver innbetaling fra kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring Fjordkraft har på kunden.

3.3 Gjenopptagelse av leveringen
Ytelser som er rettmessig stanset av Fjordkraft på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til Fjordkraft, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse, er betalt. Slike utgifter skal spesifiseres på fakturaen på en slik måte at det muliggjør kontroll for kunden. Fjordkraft kan sette som vilkår for gjenopptagelse at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelsen.

3.4 Heving
Fjordkraft kan heve avtalen dersom kunden vesentlig misligholder betalingsfristen m.v. etter at han er blitt skriftlig oppfordret til å betale innen en spesifikk frist, og skriftlig varslet om at avtalen ellers vil bli hevet. Fjordkraft kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden går konkurs, innstiller sine betalinger, blir insolvent eller det inntrer andre forhold som vil utgjøre en saklig grunn til å heve avtalen umiddelbart. I de tilfeller hvor kontraktsforholdet mellom Partene avsluttes før utløp av avtalen, må kunden gjøre opp for de posisjoner som Fjordkraft har inngått på kundens vegne.
Ved vesentlig mislighold fra Fjordkraft sin side kan kunden heve avtalen.

3.5 Erstatning
Ved mislighold kan partene kreve erstattet det direkte tap som lides ved at avtaler ikke gjennomføres som avtalt. Indirekte tap erstattes ikke. Fjordkrafts erstatningsansvar er oppad begrenset til Fjordkrafts påslag for den angjeldende kontraktsperioden. Partene plikter å begrense sitt tap.

Dersom Fjordkrafts forsikring vedrørende formueskadeerstatning omfatter den aktuelle saken kan erstatningsansvaret til Fjordkraft økes til det aktuelle skadekravet, begrenset oppad til 10 MNOK.

4. Overdragelse av avtalen
Overføring av Avtalen til annen juridisk enhet er bare gyldig dersom Fjordkraft gir sitt skriftlige samtykke.

5. Endringer av priselementer og vilkår
Fjordkraft kan endre priselementene (påslag/faste månedlige beløp) og avtalevilkårene med 1 måneds varsel, enten ved direkte skriv til kunde, via kunngjøring eller på annen egnet måte. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

Fjordkraft tar forbehold om at det kan bli endringer i de Alminnelige vilkår, og prisendringer som følge av endringer i offentlige avgifter/pålegg, samt som følge av endringer i øvrige rammebetingelser og andre endringer som har betydning for Fjordkrafts virksomhet i sluttbrukermarkedet.

6. Tvister
Tvister i kontraktsforholdet som partene ikke lykkes i å løse i minnelighet bringes inn for de ordinære domstolene med Bergen som verneting. Avtalen reguleres i henhold til norsk rett.

Kontraktsvilkår for SmartKontroll

1. Avtalens parter
Avtalens parter er Fjordkraft AS, selskapet som har inngått avtale om tjeneste (ladestasjonseier) samt sluttbrukerne av tjenesten.
Ladestasjonseier vil heretter bli omtalt som kunde.
Brukere av ladenettverket vil heretter bli omtalt som sluttbruker.
Fjordkrafts alminnelige vilkår for Smartkontroll gjelder for levering og bruk av tjenesten.

2. Tjenesten
SmartKontroll vil installeres i alle ladepunkter tilknyttet ladeanlegget. SmartKontroll er en totalløsning for drift og administrasjon av ladeanlegg basert på den åpne standarden OCPP. SmartKontroll har følgende funksjonalitet:

• Trygg drift av ladeanlegg
• Oppsett av ladeanlegg
• Betalingsløsninger
• Online support og service av hvert ladepunkt
• Online oppsett av ladestasjoner med kvalifiserte installatører

3. Pris
Kunde bestemmer prisen som skal legges til grunn for hver ladeøkt.
Fjordkrafts ytelser leveres i henhold til avtalt produkt og pris.

4. Betaling
Hvor plasser er dedikert til sluttbrukere – enten faste plasser eller plasser innen et designert område – vil sluttbruker belastes for avtalt pris for lading, med mindre annet er avtalt. Sluttbruker betaler strømforbruk og eventuelt tjenesteabonnement via valgt betalingsmetode i Fjordkraft appen. Sluttbruker legger inn en betalingsmetode i Ladestasjoner-App eller web grensesnitt og annen informasjon slik at betalingsløsningen kan fungere. Sluttbruker belastes i henhold til avtale, med trekkfrekvens en gang pr måned, med mindre annet er avtalt. En hyppigere trekkfrekvens innebærer høyere transaksjonskostnader som direkte eller indirekte dekkes av kunden.

Når en abonnent lader med Ladestasjoner-Appen utenfor sitt ladeanlegg, vil de bli belastet med den prisen som eksterne ladestasjonseiere setter. Oppgjøret for det blir krevd inn på samme måte som for all annen lading.

5. Utbetaling
Ved bruk av standard betalingsløsning i SmartKontroll vil Fjordkraft hver måned foreta en opptelling og verifisering av all lading som er funnet sted i et ladeanlegg. Hvis en Kunde eier flere anlegg, vil det aggregeres. Tidslinjen for dette er:

• Lademåned: Når lading finner sted.
• Avregningsmåned: Verifisering, korrigering, innhente betalinger, samt aggregering.
• Utbetalingsmåned: Produksjon av avregningsbilag og utbetalinger 10.-15. hver måned.

6. Oppsigelse
Avtalen løper fra den dato Kunde har bestilt tjenesten. Kunde kan fritt bytte avtale dersom ønskelig med 3 måneders oppsigelsestid. Fjordkraft fakturerer oppgjørsgebyr ved oppsigelse av avtale etter de til enhver tid gjeldende satser, med mindre annet er avtalt.

7. Eierskap og ansvar til utstyr
Fjordkraft er ikke ansvarlig for infrastruktur som eies/disponeres av kunden, og kunden er selv ansvarlig for at infrastruktur fungerer etter sin hensikt.
Fjordkraft er ikke ansvarlig for skader eller tap som følge av handlinger foretatt av tredjeparter, eksempelvis hærverk.

8. Kommunikasjon
Ved inngåelse av avtale samtykker Kunde til å motta informasjon vedrørende Ladesmart-avtalen, kundeforhold og markedsføring i avtaleperioden.