Info om strømavtalen

Naturviterne Topp 5 Garanti

  Åpne som pdf 28.11.2022

28.11.2022

Standard kraftleveringsavtale

Betingelsene gitt i Energi Norge sin ”Standard kraftleveringsavtale”, av 01.01.2017, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet (nåværende Forbrukertilsynet) gjelder.

Vilkår for strømleveranse fra Fjordkraft

I tillegg gjelder nedenstående vilkår:
I punkt 4 fremkommer betingelser for de enkelte strømavtalene.
I punkt 5 fremkommer betingelser for tilleggstjenester.

 

1. Generelle vilkår for Fjordkraft

 1. Ved bestilling gir kunden Fjordkraft fullmakt til å:
  • iverksette og melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub.
  • innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbyttet.
  • melde ut- og innflytting til Elhub ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Fjordkraft i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
  • innhente målerverdier fra Elhub
 2. Dersom strømanlegget er profilavregnet må Fjordkraft ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder.
 3. Kunden, vil så lenge avtaleforholdet varer få tilsendt kundeinformasjon relevant for kundeforholdet, eksempelvis fakturainformasjon og informasjon om bruk av appen.
  Dersom kunden har samtykket får vedkommende aktuelle nyheter, rabatter og relevante tilbud fra Fjordkraftkonsernet og våre samarbeidspartnere per e-post, SMS og sosiale medier. TrøndelagKraft og Fjordkraft Mobil er en del av Fjordkraftkonsernet. Samtykket er gyldig inntil kunden trekker det, og betyr at kunden kan få aktuelle nyheter, rabatter og relevante tilbud tilsendt etter endt kundeforhold for strøm og mobil. Kunden kan når som helst trekke samtykket.
 4. For å sikre at informasjon om kundeforholdet er lett tilgjengelig for kunden samler Fjordkraft all kommunikasjon vedrørende kundens kundeforhold og strømavtale i Min side, med varsel til den e-postadressen kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at Fjordkraft har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden.
 5. Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Retningslinjer for behandling av personopplysninger.

 

2. Leveringsvilkår

 1. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder med et forventet årlig forbruk opptil 50000kWh.
 2. Fjordkraft har rett til å foreta kredittvurdering av potensielle og eksisterende kunder og kunne avslå/avslutte leveranse, kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder dersom resultatet av kredittvurderingen gir saklig grunn for det. Ved slikt avslag eller avslutning kan Fjordkraft fristilles fra alle forpliktelser etter denne avtale med kort varsel. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.
 3. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden Fjordkraft anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.
 4. Ved flytting må kunden ta kontakt med Fjordkraft for videreføring av strømavtalen på ny adresse før flyttedato.
 5. Fjordkraft gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for registrering av Fjordkraft som leverandør på den nye adressen. Fjordkraft gis ved denne avtale også fullmakt til å kontakte kunden for å videresende melding til innflytter som skal overta strømleveransen på den gamle adressen.
 6. Dersom kunde bestiller strøm til flere anlegg, skal leveransen til nytt målepunkt være underlagt samme vilkår og betingelser som kundens gjeldende avtale med mindre noe annet er skriftlig avtalt. Dette gjelder imidlertid ikke avtaler med fastpris, forvaltningsprodukt og andre avtaler som inkluderer bindingstid og/eller prissikringer.
 7. Fjordkraft tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige eksterne rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 8. Fjordkraft kan etter denne avtale endre priselementene og avtalevilkårene med 30 dagers varsel, enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side og med varsel til kundens registrerte e-postadresse, eller på annen egnet måte valgt av kunde. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.
 9. Dersom Elhub (kraftbransjens felles datasenter) sender timesverdier for kundes forbruk, og kunde har timesavregnet strømavtale blir hver time avregnet med gjeldende timespriser. På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men en snittpris for faktureringsperioden.
 10. Kraftleveringsavtaler uten særskilt avtalt opphørsdato kan sies opp med 14 dagers skriftlig varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn. Dette er et avvik fra standard kraftleveringsavtale § 5-4.

 

3. Betalingsvilkår

 1. Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra Elhub gjennom året, kan som hovedregel få avregning månedlig.
 2. Kunder faktureres når forbruksverdi er klar, og betalingsfrist settes tidligst 7 dager etter faktura produksjonsdato. Beløpet blir beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og registrert forbruk i Elhub. Avregning baseres på avlest eller stipulert målerstand. Fakturering gjøres på verdier oversendt fra Elhub.
 3. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.
 4. Kunden gir Fjordkraft fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie med mere på sine vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Fjordkraft på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Fjordkraft uten særskilt varsle gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte.
 5. Kunden gir videre Fjordkraft rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegne. Ved betaling til Fjordkraft er nettselskapet fri sin forpliktelse overfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Fjordkraft ved at det utbetales fra Fjordkraft eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.
 6. Avtale om e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Fjordkraft AS (org. nr.: 976 944 682) som ny avtalepart og betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Fjordkraft AS.
 7. Faktura sender som hovedregel til kunden som papirfaktura. Fjordkraft anbefaler e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.
 8. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, kan Fjordkraft eller Fjordkrafts innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Fjordkraft benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.
 9. For betalingsutsettelse eller deling av faktura påløper gebyr i henhold til gjeldende satser.
 10. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har beløp til gode hos Fjordkraft utbetales kun beløp over 50 kr.
 11. Som strømkunde har du 100 % Fornøyd Garanti. Dersom kunde ikke er fornøyd kan kunde få 5 % rabatt på strømprisen i 90 dager, til en samlet verdi opptil 500 kr. 100 % Fornøyd Garanti gjelder fra første hele måned. Strømprisen inkluderer ikke månedlig fastbeløp på strømavtalen, tilleggstjenester eller nettleie. 100% Fornøyd Garanti kan bare benyttes en gang pr. kundeforhold. Fornøydgarantien er knyttet til kundens strømavtale. Bytter kunden avtale i garantiperioden, så faller garantien bort.
 12. Dersom kunde mottar en fordel/rabatt/bonus fremkommer dette i informasjon i forbindelse med bestilling. Dersom kunde har mottatt fordel/rabatt/bonus kan Fjordkraft kreve bindingstid for avtalen og evt. bruddgebyr ved avslutning av avtalen. Bruddgebyret tilsvarer verdien av fordelen/rabatten/bonusen som er gitt. Oppstartsrabatt gis kun en gang per strømanlegg. Betingelser for bindingstid avtales i kundens kontrakt.
 13. Avtaleperiode framgår av Min Side. Avslutning av avtalen er regulert i Standard kraftleveringsavtale § 5. Dersom kunde har tidsbegrenset avtale eller rabatt eller lignende fremkommer opphørstidspunkt i informasjonen i forbindelse med bestilling og i kundens Min Side. På Min Side fremkommer også hvilke vilkår som gjelder fra opphørstidspunktet.

 

4. Betingelser for Topp 5 Garanti

a. Fjordkraft Topp 5 er en standard variabel kraftprisavtale. Fjordkraft Topp 5 gir kunden en garanti for at den totale strømprisen for et kalenderår skal være en av de 5 billigste, målt mot en representativ referanseliste over landets største leverandører av variabel strømpris. Referanseprisene hentes fra Konkurransetilsynets kraftprisoversikt, og leverandørenes hjemmesider. Garantien beregnes ved et årlig strømforbruk på 20.000 kWh. Ukeprisene vektes i forhold til Fjordkrafts privatkunders forbruksprofil, slik at eksempelvis prisene om vinteren teller mer enn prisene om sommeren. Referanselisten kan endres fra år til år. Strømmålere med mindre enn 19.000 kWh i årsforbruk har et fast månedlig beløp som er uavhengig av strømprisen.  
b. Standard kraftleveringsavtale § 3-2 erstattes med følgende bestemmelse: Med bakgrunn i Fjordkraft Topp 5 sin garanti, kan strømprisen endres umiddelbart etter at dette er varslet på Fjordkrafts nettsider. Dette medfører at varslingsplikten på 14 dager opphører og at kunden ikke varsles spesielt ved vesentlige prisendringer.
c. Ved offentlig regulering av kraftmarkedet eller ved andre endringer av betydning for Fjordkraft Topp 5, kan Fjordkraft foreta endringer i kontraktsvilkårene for å tilpasse disse til de endrede forhold. Garantien i henhold til Fjordkraft Topp 5 gjelder for eksempel ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 6 i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker Fjordkrafts muligheter eller betingelser for å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. Videre forbeholder Fjordkraft seg retten til, ved etablering av nye prisområder eller ved vesentlige avvik i innkjøpspris mellom ulike prisområder eller andre endringer av betydning for garantien, å foreta nødvendige tilpasninger i Fjordkraft Topp 5. I slike tilfeller vil kundene bli varslet på Fjordkrafts nettsider. Dette punktet er en nærmere presisering av innholdet i kraftleveringsavtale §3-1.
d. Inkludert i avtalen er til enhver tid Fjordkrafts Trippelgaranti. Trippelgaranti er kostnadsfri de tre første månedene fra avtalen er etablert og faktureres deretter etter de til enhver tid gjeldende betingelser som fremkommer på Fjordkrafts internettsider. Dersom kunden ikke ønsker Trippelgaranti meldes dette til Fjordkraft.
e. Med mindre annet er avtalt løper avtalen inntil den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

5. Andre tjenester og tilleggsvilkår

 1. Dersom kunden har valgt "strømforsikring" gjelder også vilkår for Strømforsikring.
 2. Dersom kunden er registrert som plusskunde gjelder vilkår for Solkonto.
 3. Dersom kunden har valgt å spare Trumf-poeng gjelder vilkår for Trumf-bonus.
 4. Dersom kunden har valgt tilleggstjenesten «Norsk vannkraft» får kunden opprinnelsesgarantier fra vannkraft tilsvarende sitt strømforbruk. Kunden kan til enhver tid se hvilket vannkraftverk som gir opprinnelsesgarantier på Min side. Tjenesten faktureres i øre/kwh etter gjeldende priser.  
 5. Dersom kunden er registrert med «Pulsmåler», gjelder vilkår for pulsmåler.
 6. For kunder som har valgt Forutsigbar betaling fra Steddi Payments finner man  vilkårene her.
 7. Dersom kunden har valgt å bruke tjenesten Smart lading i Fjordkraft-appen gjelder vilkår for Smart Lading.
 8. Dersom kunden har Ladesmart-Rabatt gjelder disse vilkår.
 9. For kunder som velger å benytte seg av muligheten til å tjene og bruke fordelspoeng, gjelder vilkår for fordelspoeng.

6. Angrefrist

 1. Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter avtalen ble inngått, regnet fra dagen etter avtaleinngåelse, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Last ned Angrerettskjema

7. Kundeservice og klage

 1. Ved behov for råd og veiledning kan kunden kontakte Fjordkrafts Kundeservice på tlf. (+47) 230 06100. Kunden kan også skrive til Fjordkrafts Kundesenter via våre nettsider
 2. Dersom kunde har innsigelser til sitt kundeforhold rettes henvendelse i første rekke til kundeservice. Dersom saken ikke løses kan kunde rette henvendelse til Forbrukertilsynet, Elklagenemnda eller NVE.
 3. Vi oppfordrer også til å kontakte DNV som er sertifiseringsorganet for Trygg Strømhandel hvis du opplever uønsket adferd.