Miljøvennlig bedrift

Klimanøytrale leverandører - et valg for fremtiden

I Fjordkraft har vi tro på at vi kan gjøre en forskjell. Derfor har vi i flere år sørget for å være en klimanøytral bedrift. Nå stiller vi også krav om klimanøytralitet til våre leverandører. Initiativet har vi kalt KLIMANJARO.

Publisert: 03. oktober 2017

Det å være en klimanøytral bedrift betyr i praksis tre ting:

  • At man beregner bedriftens påvirkning på klimaet (klimaregnskap)
  • Gjennomfører tiltak for å redusere utslippene
  • Kompenserer for restutslipp

Klimaavtalen som ble inngått i Paris slår fast at den globale temperaturøkningen skal holdes under 2 grader celsius – på sikt 1,5. Hvis temperaturen stiger ytterligere blir klimaendringene umulige å kontrollere. 

Samarbeid gir større effekt

- Selv om vi er stolte over arbeidet som gjøres i Fjordkraft, ser vi at det kreves en større, felles innsats dersom tiltakene virkelig skal ha effekt. Derfor har vi utfordret alle våre leverandører på at de også skal følge FNs program for klimanøytrale bedrifter. Vi har valgt å gå så langt som å sette det som en forutsetning for videre samarbeid. Det finnes mange leverandører, men i Fjordkraft velger vi de som er klimanøytrale, forteller strategidirektør Arnstein Flaskerud.

I Fjordkraft mener vi at bedrifter har et ansvar utover det å maksimere avkastning. Dette ansvaret skal enten hindre negativ påvirkning på samfunnet eller skape positiv forandring. Når vi møter klimaendringene er det Fjordkrafts klare holdning at bedrifter, så vel som offentlige myndigheter, aktivt må arbeide for at overgangen til lavutslippssamfunnet skyter fart. Skal Paris-avtalens skjerpede klimamål nås, må fossil energi erstattes med fornybar energi og annen klimateknologi i et tempo og omfang vi ikke tidligere har sett i menneskehetens historie. Det forplikter. 

Klimanjaro

Initiativet som handler om å stille krav om klimanøytralitet til leverandører, har blitt døpt «Klimanjaro».


- Målet er å skape en dominoeffekt, og et marked der klimanøytralitet er den nye standarden. På den måten kan vi gi et bidrag til togradersmålet som virkelig monner, sier Flaskerud. 


Navnet «Klimanjaro» er et ordspill på Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro. Fjellet er krevende å bestige, men det store flertallet klarer det med riktige forberedelser. På samme måte er «Klimanjaro» ambisiøst, men fullt gjennomførbart. Smeltingen av Kilimanjaros isbreer akselererer dessuten som følge av menneskeskapte klimaendringer, og er et godt bilde på utfordringene verden står overfor.


Hva kreves?

Kravet om å bli klimanøytral leverandør gjelder fra 1.1.2019. I praksis betyr dette at leverandørene skal ha sendt egenerklæring om klimanøytral virksomhet for kalenderåret 2019 innen utgangen av første kvartal 2020. Inntil da er det tilstrekkelig med en forenklet erklæring hvor virksomheten forplikter seg til å jobbe mot denne målsettingen.


Tiltakene skal evalueres, forbedres og repeteres. Virksomheten må derfor utarbeide en klimahandlingsplan. Planen må inneholde konkrete tiltak for å redusere virksomhetens klimagassutslipp. Handlingsplanen skal evalueres en gang i året slik at klimaarbeidet hele tiden forbedres.