Åpne som pdf 02.10.2020

02.10.2020

Kontraktsvilkår Strøm til Innkjøpspris

1.Generelt
Ved bestilling gir kunden Fjordkraft fullmakt til å: 
Iverksette og melde inn leverandørbyttet til nettselskapet. Innhente nødvendige opplysninger overfor nettselskapet, for å gjennomføre leverandørbyttet. Melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Fjordkraft i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet. Fjordkraft må ha mottatt målerstand fra kunde for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn 20 dager.

2. Leveringsvilkår
Standard kraftleveringsavtale”, fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen EnergiNorge, samt særvilkår (se www.fjordkraft.no), gjelder for kontraktsforholdet så langt den passer for produktet Strøm til Innkjøpspris, med mindre annet fremgår av den enkelte avtale eller annet spesielt skriftlig grunnlag.

Fjordkraft har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti fra kunder hvor det foreligger saklig grunn for det. Strømleveransen fra Fjordkraft starter vanligvis ca 3 uker etter at vi har mottatt signert og korrekt utfylt kontrakt.
Før flytting, må kunden ta kontakt med Fjordkraft for videreføring av strømavtalen. Hvis flytting meldes senere enn 15 virkedager etter innflytting/ overtakelse av ny strømmåler, kan netteier kreve at kunden kjøper kostbar strøm før strømleveransen fra Fjordkraft kan starte igjen, Årsaken til dette er at nettselskapet plikter å levere strøm til kunder som står uten strømleverandør

Den enkelte sluttbruker faktureres av Fjordkraft AS på bakgrunn av avlest eller forventet forbruk. Beregnet beløp kan benyttes. Betalingsbetingelser: per 20 dager. Uttak av strøm refererer seg til det enkelte anlegg sin geografiske beliggenhet.

3. 100 % Fornybar Energi
100 % Fornybar energi fra Fjordkraft har et variabelt påslag per kWh og er inkludert i strømavtalen med mindre annet er avtalt.

4. Nærmere avtalebetingelser
Strøm til Innkjøpspris tilbys bedriftskunder under den forutsetning av at det enkelte anlegg har et årlig strømforbruk som ikke overstiger 100.000kWh. Dersom strømforbruket overstiger dette har Fjordkraft rett til å overflytte kunden til standardproduktet for bedriftskunder med forbruk over 100.000kWh. Kunden vil bli underrettet før en eventuell flytting foretas, og vil således gis anledning til å velge andre strømprodukter.

Med Innkjøpspris menes i denne avtalen: et timeveid gjennomsnitt av spotprisen fra strømbørsen Nordpool per måned med tilhørende innkjøps-kostnader i området der strømmen leveres. Avtalen Strøm til Innkjøpspris har i tillegg et fast månedlig beløp som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag per kWh.
Prisen for hver måned er kjent ca. 1 uke etter månedens utløp.
Avtalen løper inntil den blir sagt opp, med 2 ukers gjensidig oppsigelsestid.

5. Spesielle forhold
Vi tar forbehold om prisendringer som en følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

6. Justering av priser
Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumpris-indeksen, siste 12 mnd. Fjordkraft AS kan endre priselementene og avtalevilkårene med 1 måneds varsel, enten ved direkte skriv til kunde, via kunngjøring eller på annen egnet måte.

7. Min Bedrift
Energirapportering fra Min Bedrift er inkludert i avtalen til en kostnad på 39 kr per anlegg, eller etter avtale.