Hviletopp3

Om elsertifikater


Hva er elsertifikater?
Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt for strømprodusenter å investere i produksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi.
Ordningen trådde i kraft 1. januar 2012. Elsertifikatmarkedet er felles for Norge og Sverige.

Hvorfor innføres elsertifikater?
Myndighetene ønsker at det skal produseres mer fornybar energi i Norge. Det er svært kostbart å bygge produksjonsanlegg for fornybar energi, som for eksempel vindmølleparker eller vannkraftverk. Myndighetene har derfor bestemt at alle strømkunder skal være med å finansiere utbyggingen over strømregningen. Finansieringen skjer gjennom en ordning med såkalte elsertifikater.

Hvordan fungerer ordningen?
Elsertifikater skal stimulere produsentene til å produsere mer fornybar energi, ved å gjøre det mer lønnsomt. Myndighetene bestemmer hvor mye ny produksjonskapasitet som skal bygges ut hvert år, f.eks. 1, 3 TWh. Myndighetene tildeler produsenter elsertifikater for den mengden ny fornybar elektrisitet de produserer.
Fjordkraft og alle andre strømleverandører er lovpålagt å kjøpe elsertifikater fra produsentene, og tar betalt for den ekstra kostnaden over strømregningen. Strømprodusentene får dermed inntekt fra både den vanlige strømprisen, pluss den ekstra kostnaden strømkundene må betale. Strømkundene må altså finansiere utbyggingen ved å betale mer over strømregningen.

Hva betyr dette for deg?
Prisen for Elsertifikater kan øke de påfølgende årene, avhengig av hvor mye fornybar strøm som blir produsert. Dersom det produseres mye ny fornybar kraft, vil prisen på elsertifikater bli lav. Dersom det bygges ut for lite, vil etterspørselen etter elsertifikater bli større enn tilbudet. Dette vil øke prisen på elsertifikatene og dermed gjøre det enda mer lønnsomt å investere i produksjon av ny fornybar energi.

Elsertifikatordningen forvaltes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). For mer informasjon, se NVEs nettsider eller ring 09575.


FKNT02
Lukk